INSTA 800 Rengjøringskvalitet nivå 4

Bli sertifisert etter INSTA 800 og vis til dokumentert kompetanse innen rengjøring.

Å gjøre rent er ikke noe man bare gjør. Det krever kunnskap, overblikk og kompetanse. Med en sertifisering innen INSTA 800, har man gode forutsetninger for å utøve og bedømme rengjøringskvalitet ut fra et tydelig definert og avtalt kvalitetsnivå.  Med en sertifisering, kan det dokumenteres at det brukes kompetente rengjøringsinspektører og/eller rengjøringsplanleggere, og den enkelte kan dokumentere sin kompetanse på området. 

 

Hva er en INSTA 800 Rengjøringskvalitet sertifisering?

Uavhengig om rengjøringen foretas av interne virksomhetsressurser eller om den er outsourcet, er rengjøringskvalitet noe som vektes høyt i de fleste bransjer. For mange er det et kritisk punkt for driften, og manglende rengjøringskvalitet kan få katastrofale følger for virksomheter som ikke lever opp til kvalitetskravene. Blir rengjøringen gjennomført etter INSTA 800, kan leverandører av rengjøringstjenester vise til kvalitet i sine leveranser, og virksomheter som bruker INSTA 800 sertifisert personell, reduserer sin risiko for feil og mangler på området.

Dokumenter medarbeidernes kompetanse

DNV resertifiserer personer for kunnskapsnivå 3 og 4 i henhold til standardens Del 2. 

Kunnskapsnivå 3 omfatter grundig kunnskap om innholdet i punkt 1-5 i NS INSTA om visuell kontroll, og kunnskap om instrumentelle målemetoder gitt i tillegg B. I tillegg til dette omfatter kunnskapsnivå 3 grundig kunnskap om de statistiske vilkårene for måling av kvalitet (punkt 6-8). Dette kunnskapsnivået er beregnet for personer som utfører kontroller, for eksempel arbeidsledere, inspektører og andre som er ansvarlige for kvalitetsbedømmelser.

Kunnskapsnivå 4 omfatter grundig kunnskap om innholdet i hele standarden. Dette innebærer kunnskap til å utarbeide anbudsdokumenter og tilbud basert på standarden, gjennomføring av visuell kontroll og bruk av instrumentelle målemetoder, rapportering av resultater samt oppfølgning og justeringer i renholdsarbeidet basert på dette. Dette kunnskapsnivået er beregnet for renholdsansvarlige planleggere, samt konsulenter som utarbeider planer og anbud.

Alle krav til sertifiseringsordningen finner du i Tjenestebeskrivelsen. Sertifiseringen utføres og følges opp i samsvar med kravene i NS-EN ISO IEC 17024.  

Resertifisering forutsetter at du søker om resertifisering via vår hjemmeside, og at du sender inn rapporter/oversikt fra deg over aktiviteter som er relevante for NS-INSTA 800-serien; Relevante aktiviteter kan være utført kontroll, planlegging av kvalitetsbasert renhold, utarbeidelse av anbud på kvalitetsbasert renhold og opplæring av brukere.


Vi vil gjøre en evaluering av kontrollrapporter eller andre dokumenter eller aktiviteter* fra arbeid knyttet til NS-INSTA 800-serien utført av deg. *Andre dokumenter eller aktiviteter er for eksempel utarbeidelse av anbudsgrunnlag, planlegging av renholdstjenester, opplæring og utdanningsaktiviteter.

 

INSTA 800 er en felles nordisk standard for måling av rengjøringskvalitet. Standarden er utviklet på bransjenivå, og er et effektivt ledelsesverktøy for dokumentert rengjøringskvalitet. Med rengjøringsstandarden er det skapt et tydelig, felles språk mellom leverandører av rengjøringstjenester og deres kunder, samt for fagforeninger og bransjeforeninger.  

Lokaler kan inndeles i 5 kvalitetsnivåer;  et kontor kan for eksempel kan ha et lavere kvalitetsnivå enn en kantine. Det vesentlige er at kunden definerer oppgaven etter behov, og at man får en kvalitativ vurdering av rengjøringskvaliteten. 

Fordeler ved sertifisering i henhold til INSTA 800 Rengjøringskvalitet

Er du leverandør eller innkjøper av rengjøringstjenester, kan du oppnå mange fordeler ved å bruke sertifisert INSTA 800 personell. INSTA 800 rengjøringsstandarden minsker faren for misforståelser mellom leverandør og kunde, og man unngår subjektiv vurdering av rengjøringen. I INSTA 800 rengjøring ligger hovedfokuset på resultatet, og ikke kun på hvordan rengjøringen uføres etter et fast program. Man kan lett variere den ønskede rengjøringskvaliteten fra rom til rom, og mellom romtyper. Standarden inneholder objektive målekriterier for renhold, og det er dermed lett å undersøke om rengjøringskvaliteten lever opp til avtalen. Dette er også lett for renholder å dokumentere, som også selv kan sjekke om rengjøringen lever opp til det avtalte kvalitetsnivået.

Hvordan bli sertifisert? 

Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema over så hjelper vi deg 

Relevante dokumenter

  Prisliste INSTA 800 Rengjøringskvalitet

Prisliste INSTA 800 Rengjøringskvalitet

  Tjenestebeskrivelse INSTA 800 Personsertifisering

Tjenestebeskrivelse INSTA 800 Personsertifisering

 

Sertifikatinnehavere

 

NHO Service og Handel