Ny rapport om Norges energiomstilling frem mot 2050

Norge ligger ikke an til å nå klimamålene og dagens høye inntekter fra gasseksport vil ikke vare. Solide, politiske grep er nødvendig om Norge skal lykkes med det grønne skiftet. Teknologilederskap innen havvind, karbonfangst og -lagring, hydrogen og nye maritime drivstoff er innen rekkevidde, men politisk handlekraft er nødvendig for å realisere mulighetene.

Rapporten «Energy Transition Norway» er utarbeidet av DNV på oppdrag av Norsk Industri. Rapporten er basert på en analyse av Norges energiomstilling, utarbeidet med samme modell som DNV benytter for den globale analysen (Energy Transition Outlook).

Hovedfunn fra rapporten

  • Norge er ikke i rute for å nå sine 2030 og 2050 klimamål. Igangsatte og annonserte klimatiltak medfører ikke de drastiske endringene som er nødvendig. 
  • Et forventet kraftunderskudd mellom 2026-2030, kombinert med dagens høye priser, hindrer utvikling av ny, grønn industri. 
  • Russlands invasjon av Ukraina har skapt økt behov for norsk energieksport. På lengre sikt ser vi en brattere nedgang i europeisk gassetterspørsel. 
  • Kraft- og hydrogeneksport vokser frem mot 2050, men er langt fra å erstatte 80% bortfall i olje- og gassinntekter. 
«Vår analyse viser at etterspørselen etter gass i Europa vil falle 70 prosent frem mot 2050 i forhold til 2021. Norge bør derfor forberede seg på en situasjon der Europa i økende grad etterspør hydrogen - blått fra gass og grønt fra elektrisitet – i stedet for gass. Norge vil ha mulighet for å eksportere store mengder elektrisitet fra havvind og fremskrivningen anslår 43GW havvind utbygget i 2050», sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV. 

Langt unna klimamålene 

Norge har historisk hatt et netto overskudd av kraft og har heller ikke hatt knapphet på effekt. Nå er dette endret og årets Energy Transition Norway viser at Norge går mot netto import av kraft i perioden 2026-2030, og at effektbalansen er truet. Mer fornybar kraft trengs for å nå klimamålene, når sektorer som industri, transport samt olje- og gassproduksjon skal elektrifiseres.  – Dette er tredje gang vi lanserer denne rapporten sammen med DNV. Vi er fortsatt langt unna klimamålene, og det mangler realistisk politisk tilrettelegging for å oppnå disse, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri. 

Mer kraft er nøkkelen

Behovet for mer fornybar kraft bekreftes nå også av NVE, Statnett og andre miljøer i Norge. Flere nye rapporter viser et forventet importbehov fremover i tråd med funnene fra Energy Transition Norway.
– Forutsigbare rammer, gode incentivordninger og langsiktige satsinger fra regjeringen er det som må til for at vi fortsatt skal være konkurransedyktige. Og i bunn ligger at vi må ha overskudd av kraftproduksjon i Norge, sier Nils Klippenberg, styreleder i Norsk Industri Elektro og Energi og administrerende direktør i Siemens AS.  


Energy Transition Norway gjør rede for DNVs syn på hvordan Norges energifremtid mest sannsynlig vil utspille seg from mot 2050. Den beskriver dynamikkene som påvirker denne fremtiden og ser på hvilke muligheter og utfordringer som ligger foran oss. Rapporten vil være et viktig beslutningsgrunnlag for politikere, beslutningstakere og andre interessenter som har en rolle i forvaltningen og utviklingen av Norges energisystem.

Energy Transition Norway 2022

  Last ned rapporten

Last ned rapporten

  Last ned bilder og grafer

Last ned bilder og grafer