Skip to content

Bærekraft hos DNV

DNV er aktiv innen mange sektorer, fra maritim, olje og gass, energi til ernæring og helsetjenester, i tråd med formålet vårt som er å sikre liv, verdier og miljøet.

Vi bidrar til et mer bærekraftig samfunn på to måter: ved å redusere klimaavtrykket i egen drift og ved å hjelpe kundene våre til å jobbe mer effektivt og bærekraftig i sine virksomheter. Vi investerer også tungt i forskningsprosjekter knyttet til dagens bærekraftsutfordringer. 

Samfunn og samarbeid

En del av vårt samfunnsansvar består i å samarbeide med ulike norske og internasjonale organisasjoner. Alle slike samarbeid og sponsing skal understøtte DNVs visjon og verdier, og på ingen måte være i konflikt med vårt virke som uavhengig klasseselskap eller våre etiske retningslinjer. Les mer.

Fokus på bærekraftsmålene

DNV har et særlig fokus på å bidra til bærekraftsmålene 7 (ren energi til alle), 13 (stoppe klimaendringene) og 14 (livet i havet).   

Vi har størst påvirkning på bærekraftsmålene gjennom tjenestene vi tilbyr våre kunder. Vi bistår kunder blant annet med kvalitetssikring, risikohåndtering og teknisk rådgivning slik at ny teknologi kan tas i bruk, anlegg kan driftes på en sikker måte og skip flyter og frakter varer effektivt og vindmøller tåler det de skal. Hvis du ikke har hørt om oss, så kan det bety at vi har gjort jobben vår.

Eksemplene nedenfor viser noen av måtene vi samarbeider med kunder, og i partnerskap med andre, for å løse tekniske utfordringer på en bærekraftig måte. Du kan lese mer om prosjekter som bidrar til bærekraftsmålene i årsrapporten vår.

SDG 7

36 ganger så effektiv som en Tesla

Hvert år jobber 40 NTNU-studenter i prosjektet DNV Fuel Fighter med å bygge en bil for å konkurrere i et løp som handler om å komme lengst mulig på minst mulig energi. Bilen bygges i løpet av et studieår, og testes i konkurranse mot 200 studentlag fra hele verden i Shell Eco Marathon. I 2019 vant laget første plass for beste design og femte plass for den mest energieffektive elbilen i sin klasse. Mens en Tesla-modell S kan kjøre 5 km per kWh, kunne Trondheim-studentenes Fuel Fighter kjøre 181 km med samme mengde energi. Det gjør bilen trettiseks ganger så energieffektiv! De to siste årene har laget også begynt å utvikle et autonomt system for bilen, for å konkurrere i Shell Eco Marathon Autonomous kategorien. Les mer om prosjektet her.  


Flytende solcellepark i Singapore 

Som en liten øystat med begrensede naturlige ressurser, har Singapore utfordringer med både energiforsyning og drikkevann, og ønsker å løse begge deler med minst mulig karbonutslipp. Solkraft er deres mest sikre fornybare energiressurs.  DNV er teknisk rådgiver for PUB, Singapores nasjonale vannbyrå, i utbyggingen av det som blir den største flytende solcelleparken i Sørøst-Asia. Tengeh-reservoarets flytende solcellepaneler skal forsyne reservoarets vannbehandlingsanlegg med fornybar energi og dermed redusere karbondioksidutslipp med 28.000 tonn per år, tilsvarende utslipp fra rundt 6000 fossildrevne biler. DNVs tekniske rådgivere har bistått PUB med å kvalitetssikre design, vurdere planene for energiforsyning og skal foreta testing når panelene er i drift i 2021. Les mer om prosjektet her.

SDG 14

Fjerning av plast i havet

Havet er viktig for mange av DNV sine forretningsområder som shipping, fiskeoppdrett og offshore vind, olje og gassvirksomhet. DNV bidrar derfor gjennom FN for bærekraftige løsninger for havnæringene og i utarbeidelsen av internasjonale lover og regler og havet.  

DNV har gått sammen med en nederlandsk organisasjon, The Ocean Cleanup, for å takle en av dagens største miljøutfordringer, plast i havet. 

Ocean Cleanup tester bruken av avansert teknologi for å samle havplast fra Great Pacific Garbage Patch, verdens største oppsamling av plastavfall, som spenner over et område på 1,6 millioner kvadratkilometer. Den innsamlede plasten skal resirkuleres og brukes i nye produkter, og dermed finansiere videre opprydding av havet.

Mange produkter markedsføres allerede som laget av plast fra havet, men kunder vet ofte lite om produktet faktisk bidrar til å redusere flytende avfall. DNV har jobbet med The Ocean Cleanup for å verifisere at plasten faktisk fjernes fra havet. Prosessen som er utviklet av DNV øker sporbarheten for kunder og  gjør at kunder kan ha tillit til at produktene de kjøper er  bærekraftige. Les mer om prosjektet her.


Skipene langs norgeskysten blir grønnere

Mange ferger langs norskekysten har blitt elektriske i løpet av de siste 10 årene, men større frakteskip der dagens batteriteknologi ikke er god nok gjenstår som en utfordring. Store volumer av byggeråstoff og korn fraktes i dag langs kysten ved bruk gamle bulkskip som bruker fossilt drivstoff. Grønt Skipsfartsprogram der DNV er en pådriver, jobber med å få på plass karbonnøytral sjøtransport. Et nytt pilotprosjekt jobber med å kombinere Heidelbergs transport av stein og andre byggeråstoffer fra Vestlandet til Østlandet med Felleskjøpets transport av korn motsatt sjøvei, for å unngå tomme skip som returnerer fra oppdrag. 

De jobber nå for å få bygget verdens første utslippsfrie frakteskip som skal seile i 2023. En kravspesifikasjon for logistikkløsningen med nullutslippsskip er nå under utarbeidelse.  Les mer her.

Klimaregnskap

Hele klimaregnskapet vårt kan du finne i bærekraftsrapporten vår. Les mer i årsrapporten vår.

DNV kompenserer for karbonutslipp fra kontorer, laboratorier og tjenestereiser. Alle utslipp fra 2018 til 2021 ble utlignet ved å investere i klimprosjekter. 

Hvor kan du sjekke det vi gjør?

Vi ønsker at DNV skal være bærekraftig og levere på det som forventes av oss fra kunder, ansatte og samfunnet vi er en del av. Vi er medlemmer av UN Global Compact, og vår drift er i tråd med de ti prinsippene. Vi rapporter på disse forventningene hvert år som en del av vår årsrapport.

DNV rapporterer på bærekraft i samsvar med Global Reporting Initiative Standards (GRI), og KPMG sjekker data og dokumentasjon.

Se hvordan DNV hjelper kunder med bærekraft

Les mer