NEK 405-4 Godkjenning og sertifisering av foretak

DNV er en samarbeidspartner når foretak som utfører elkontroll skal vurdere sine rutiner og systemer. Dersom feil kan oppdages og dermed forebygges uten at skade skjer, kan liv og betydelige verdier spares. Når vi samarbeider om å redusere risiko, skaper vi verdier og hindrer tap.

NEK 405-1 elektrotermografi og NEK 405-3 elkontroll næring krever at personell skal være tilknyttet et sertifisert kontrollforetak. NEK 405-2 elkontroll bolig krever at personell skal være tilknyttet et godkjent foretak. Behøver din virksomhet kun foretaksgodkjenning, kan du fylle ut egenerklæringsskjema og vedlegge dette søknaden.

Fordeler ved å sertifisere foretaket

 • Konkurransefortrinn ved anbud og kontraktsinngåelser med leverandører og underleverandører
 • Økt kundetilfredshet gjennom systematisk arbeid med tilbakemeldinger
 • Reduksjon av kostnader gjennom forbedret evne til å forebygge feil 
 • Økt motivasjon og engasjement bland medarbeiderne gjennom økt ansvarsbevissthet
 • Bedret organisasjonskultur som fremmer forbedring

Hvordan får du foretakssertifisering etter NEK 405-4?

Dette er kravene du må oppfylle før du kan få ditt foretakssertifikat:

 • Innsendt søknad
 • Godkjennelse av innsendt dokumentasjon
 • Betalt sertifiseringsavgift

Vi vurderer din søknad og når du er sertifisert mottar du ditt foretaks sertifikat og blir å finne i vårt register over sertifiserte foretak i Norge. Det er kun ved sertifisering at du har tillatelse til å markedsføre seg med DNVs sertifiseringsmerke. Som sertifisert foretak vil du ligge i den søkbare listen over på DNVs hjemmeside. Sertifikatet gjelder for 5 år og forutsetter at du oppfyller dine forpliktelser i løpet av sertifikatperioden.

Hva kreves av oss når vi er et sertifisert foretak etter NEK 405-4?

 Som sertifisert fortak vil dere årlig rapportere på følgende punkter:

 • Navn på faglig ansvarlig
 • Eventuelle endringer i navn, adresse, telefon, forretningssted mv.
 • Navn på sertifiserte personer samt oversikt over hva personene er sertifisert for
 • Oppdatert kompetansematrise/oversikt for alle sertifiserte personer iht. NEK-405- serien
 • Aktivitetsoversikt for sertifisert personell (for hvert område den enkelte er sertifisert for)

Mot slutten av året vil du motta en e-post fra oss hvor du fyller inn informasjonen nevnt over innen 31. januar påfølgende år. Du leverer din første årlige rapport innen første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli, og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli inneværende år.  Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om ordningen.

Relevante dokumenter

  Sertifisert personell

Sertifisert personell

  Tjenestebeskrivelse Foretakssertifisering

Tjenestebeskrivelse Foretakssertifisering

 

Tjenestebeskrivelse Foretaksgodkjenning

 

Egenerklæringsskjema for foretaksgodkjenning

 

Pristliste

 

Sertifiserte og godkjente foretak