Skip to content

Modifikasjoner eller operasjonsbegrensninger for et begrenset antall rigger

Høvik 26.09.2016: Etter ulykken med COSLInnovator 30. desember 2015 blir nå om lag 100 flytende rigger, godkjent av DNV GL, gjennomgått på nytt. Foreløpige vurderinger tilsier at et begrenset antall av disse riggene må pålegges modifikasjoner eller operasjonsbegrensninger som følge av dette.

Den halvt nedsenkbare boreriggen COSLInnovator gjennomførte boringer for Statoil på Trollfeltet da den ble truffet av en kraftig bølge. En rekke vinduer på riggens to nedre dekk ble knust av bølgen. En person mistet livet.

«Vi har i etterkant av ulykken jobbet hardt for å kartlegge hva som skjedde, forstå hvorfor dette kunne skje og aller viktigst – ta grep for å unngå at lignende hendelser kan inntreffe igjen,» sier Ernst Meyer DNV GLs direktør for Offshore Classification. «Sammen med riggeiere, designere, operatører og myndigheter har vi jobbet mot et felles mål; å ivareta sikkerheten for de som jobber om bord på riggene.»

I Petroleumtilsynet’s granskningsrapport av ulykken, som ble fremlagt i april, ble det konkludert med at hendelsen med COSLInnovator har gitt ny kunnskap som må benyttes for å hindre lignende ulykker i fremtiden.  Allerede i juni utgav derfor DNV GL nye tekniske retningslinjer (OTG-13 – Prediction of air gap for column-stabilised units) Denne inneholder konsistente og oppdaterte retningslinjer for å beregne klaring mellom bølgetopp og underside av dekkstrukturen i alle relevante sjøtilstander – såkalt “air gap”.  

De fleste riggene kan operere som før
Sist uke mottok så alle eiere av DNV GL klassede, halvt nedsenkbare rigger informasjon fra DNV GL. Her blir eierne pålagt å framskaffe oppdatert dokumentasjon for den enkelte riggs «air gap». 

Rigger som med bakgrunn i de nye tekniske retningslinjene (OTG-13) kan bekrefte positivt «air gap», vil kunne operere som tidligere uten forsterkninger eller operasjonelle begrensninger. Dette forventes å gjelde de fleste halvt nedsenkbare rigger som opererer på norsk sokkel. 

«Jeg kan ikke på forhånd – før beregningene av de enkelte riggene er utført – angi hvor mange rigger som har negativt og hvor mange som har positivt air-gap», sier Ernst Meyer. 

«Et begrenset antall rigger vil ikke ha positivt airgap, men de fleste av disse kan unngå å måtte foreta endringer. Forutsetningen er at de kan dokumentere positivt «air-gap» for de bølger som kan oppstå der de skal operere, eller at de simpelthen ikke har vinduer som kan bli utsatt for bølger.»

Han forklarer nærmere hvilke følger dette får for de andre riggene, de som ikke kan påvise positiv «air gap» i alle sjøtilstander – inkludert 100 års bølgen: 

Noen rigger må fjerne vinduer
«I første omgang (for kommende vinter) pålegges disse riggene å fjerne vinduer i eksponerte soner. Dersom styrkeberegningene viser at strukturelle endringer er nødvendig, vil også det kreves med en lengre tidsfrist.»

«Det aller viktigste er at vinduene fjernes før kommende vinter. Med dette tiltaket fjerner vi hoved risikoen for tilsvarende ulykker», forklarer Meyer. Han understreker igjen at operasjonelle begrensninger og begrensninger for hvilket område de mest utsatte riggene kan operere i, kan løse den aktuelle air-gap problematikken.»

Rigger sertifisert for «World-Wide» operasjon dokumenteres mot Nord-Atlantiske bølgedata. De fleste rigger opererer i mildere områder for eksempel i Nordsjøen - og kan vente med å gjøre modifikasjoner som eventuelt er nødvendig for operasjon i Norskehavet eller i Barentshavet. Rigger som heller ikke kan påvise positivt «air gap» med bølgedata fra Nordsjøen kan unngå modifikasjoner ved å innføre værmessige operasjonsbegrensninger.

DNV GL er det klasseselskapet som sertifiserer flest halvt nedsenkbare rigger, og disse opererer under de mest krevende værforholdene globalt. Selskapet jobber kontinuerlig med å forbedre sine klasseregler som benyttes i sertifiseringsarbeidet - både gjennom fremtidsrettet forskning og ved grundig gjennomgang og læring fra hendelser og ulykker. 

«I arbeidet som ligger bak de nye retningslinjene har vi sørget for å benytte oppdaterte statistiske værdata og kunnskap ervervet fra flere uavhengige modellforsøk utført i lys av COSLInnovator ulykken.  Vi har også trukket ut lærdom fra tidligere utførte modellforsøk og fra gjennomgang av skaderapporter fra 40 års drift av et hundretalls lignende riggtyper,» avslutter Ernst Meyer.

Kontakt: Per Wiggo Richardsen, kommunikasjons direktør. Tlf: +47 907 77 829
per.wiggo.richardsen@dnvgl.com