Fire nye piloter i Grønt kystfartsprogram

Andre fase av Grønt kystfartsprogram er nå i gang. Tre av pilotene fra programmets første fase fortsetter sitt arbeid og fire nyetablerte piloter starter sin reise denne høsten.

Magnus Strandmyr Eide, DNV GL

Det DNV GL-initierte programmet «Grønt kystfartsprogram» et samarbeidsprosjekt mellom myndighetsetater og privat næringsliv som skal bidra til at flere tar i bruk miljøvennlige skipløsninger. Målet er at Norge skal bli verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart. 

Grønt kystfartsprogram hadde oppstart i januar 2015 og fem pilotprosjekter deltok i programmets første fase, der målsetningen var å vurdere potensialet for batteri- og gassbasert transport i Norge. I denne fasen ble det gjennomført to studier og de fem pilotprosjektene utredet muligheten for miljøvennlige driftsløsninger. I denne fasen var det primært fokus på skipstekniske løsninger.

Pilotprosjekter i andre fase

Andre fase av Grønt kystfartsprogram, med syv tilhørende pilotprosjekter, har oppstart i august og september 2016. Hver av de syv pilotene jobber spesifikt med sine prosjekter, samtidig som programmet har fokus på rammebetingelser og virkemidler som er aktuelle for pilotene og for miljøvennlig skipsfart som helhet. Disse syv pilotprosjektene deltar i andre fase:

  • Batterihybrid bøyelaster (shuttle tanker) med VOC-forbrenning (Teekay)
  • Hybrid-propulsjon for fiskefartøy (ABB/Fraktefartøyenes rederiforening)
  • Grønn havn – elektrifisering og lavere energiforbruk (Risavika Havn)
  • Biodieselferge (Torghatten)
  • Hurtiggående passasjerbåt med hydrogendrift (Flora kommune)
  • Autonomt skip (nullutslipps containerskip) – transportsystem (Risavika havn)
  • Fisketransport – fra vei til sjø (Kystfartøyene)

De to pilotene som ikke blir med videre fra andre fase er et LNG bunkringsfartøy og en LNG- og batteridrevet (hybrid) godsferge.

Business caser og aktiviteter

Gjennom andre fase av programmet skal det etableres gode business caser for næringen. For å muliggjøre disse, planlegges flere virkemiddelrelaterte aktiviteter. I første omgang skal følgende aktiviteter gjennomføres:

  1. Opprettelse av en virkemiddelgruppe som skal jobbe med kraftoptimalisering for strømnett og skip, og vurdere prissetting av kraft for økt markedspenetrasjon av plug-in hybride skip.
  2. Rundebordskonferanse om alternative drivstoff der politiske-, næringslivs- og NGO-ledere deltar. 

- Målsetningen med rundebordskonferanser er å bidra til at beslutningstakere får et nyansert og kunnskapsbasert internasjonalt og nasjonalt bilde av bruken av alternative drivstoff. Det finnes dessverre ingen «silver bullet» eller magisk løsning, påpeker Magnus Strandmyr Eide, prosjektleder for Grønt kystfartsprogram i DNV GL. 

- I fase 2 skal programmet også fokusere på fjerning av barrierer for å muliggjøre det grønne skiftet og ikke minst få engasjert kjøperne av transporttjenester for å nå miljøpolitiske og næringsmessige mål. Det grønne skiftet og skalering av teknologiløsninger er ikke mulig uten at kjøperne er engasjert, fortsetter han. 

Skal utvikle veikart for grønn kystfart 

Grønt kystfartsprogram har et pågående samarbeid med regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft og har fått i oppdrag å produsere et veikart til utvalget. I veikartet vil programmets medlemmer skissere utfordringer som må overkommes for at vi skal få en mer miljøvennlig skipsfart, og foreslå konkrete tiltak og løsninger – for hele kretsløpet i den maritime næringen. 

- Etablering av grønn kystfart er en unik mulighet for norske myndigheter, norsk maritim næring og leverandørindustrien. Kystfarten kan bidra for å oppnå betydelige CO2- og NOx-reduksjoner i det norske klima og miljøregnskapet, og det er billig å gjøre i forhold til de fleste andre næringer, kommenterer Amund Drønen Ringdal som er ny Næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund og leder for programmets styringsgruppe.