En spennende framtid innen shipping

Konsernsjef i DNV GL, Remi Eriksen, holdt et innlegg om framtidsutsiktene for maritim shipping under Oslo Energy Forum i februar. Han mener samarbeid er nøkkelen til en bærekraftig utvikling innen sjøtransport.

Remi Eriksen holder innlegg på Oslo Energy Forum 2016. Bilderettighet: Oslo Energy Forum/Kilian Munch
(f.v.) Mishal Husain, professor Dan Sperling, Remi Eriksen og Thomas Becker debatterer. Bilderettighet: Oslo Energy Forum/Kilian Munch

Beslutningstakere og ledere fra offentlig og privat sektor var samlet til energikonferanse i regi av Oslo Energy Forum. Tema for årets konferanse var «affordability, security and sustainability – revisiting the balance».

I sitt innlegg drøftet konsernsjef Remi Eriksen framtidsutsiktene for maritim shipping, der en verden i rask endring vil stå som en kontrast til en tregere global vekst. Utviklingen fra seilskuter via dampskip og oljeskip har gått steg for steg. Nå tror Eriksen at vi har nådd et veiskille der utviklingen vil bli et mangfoldig utvalg av ulike drivstoffløsninger.

Bærekraftig utvikling og reduserte utslipp

I dag gjennomføres 80 prosent av all godstransport med skip. Selv om shipping kun står for rundt to og en halv prosent av verdens klimagassutslipp, mener Eriksen at også shippingindustrien nå må gjøre sitt for å redusere utslipp.

- I følge FNs miljøprogram må industrien redusere sine klimagassutslipp med 60 prosent. Hvordan kan shippingindustrien redusere utslipp, forbedre kostnadseffektiviteten og samtidig opprettholde sin status som foretrukket transportmetode for gods? spurte konsernsjefen.

Løsningene for å redusere klimagassutslipp ligger i renere drivstoff, som for eksempel flytende naturgass (LNG), fullelektriske skip drevet på batteri eller en kombinasjon av disse (hybrid). Avhengig av hvilken type drivstoff man velger, kan man redusere klimagassutslipp, utslipp av SOx (svoveloksider), NOx (nitrogenoksider) og sotpartikler i stor grad – og i noen tilfeller helt.

- Og teknologiene er allerede tilgjengelige, fortalte Eriksen. – En rekke fartøy innen nærskipsfart, persontransport (ferjer) og offshore-virksomhet benytter seg allerede av miljøvennlige løsninger. Potensialet innen langtransport er stor, men vi må få på plass en bedre infrastruktur for bunkring av LNG og opplading av batterier for å få full uttelling av fordelene.

Dersom man samtidig legger opp til «landstrøm» (cold ironing), der skip får tilført strøm mens de ligger til havn, vil de lokale utslippene i urbane områder rundt havnene bli kraftig redusert. I deler av verden har de lokale miljøgevinstene blitt en viktig drivkraft for energieffektivisering og valg av drivstoff. 

Teknologiutvikling kan gi tryggere og mer effektiv sjøfart

Utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi har potensialet til å revolusjonere shippingindustrien. Med større muligheter for satellittkommunikasjon og overføring av store mengder data mellom skip og havn, lagring av informasjon og kapasitet til å gjennomføre analyser har vi muligheten til å forbedre måten vi jobber på.

- Med en forbedret tilstandsovervåking av alle systemer og komponenter om bord i skipet, og muligheten for avanserte prognoser, kan man gjennomføre utbedringer og vedlikehold smartere, mer effektivt og til rett tid, forklarte Eriksen. – En sterkere kobling mellom skip og landbase vil gjøre fjernassistanse enklere, og bidra til å forbedre sikkerhetsarbeidet i industrien. 

- Utviklingen av sensorteknologi og digitalisering kan endre måten vi tenker skipsfart på, sa konsernsjefen til forumdeltakerne, og trakk fram DNV GLs ReVolt som eksempel.

Med utbedret teknologi kan skip i større grad automatiseres, fjernstyres, kjøres på autopilot eller være totalt autonome. DNV GLs konseptskip ReVolt er et ubemannet containerskip utviklet for nærskipsfart. Skipet benytter seg av batterier tilsvarende kapasiteten til 60 tesla-biler som drivkraft og er autonomt.

- ReVolt viser at det er mulig å utvikle trygge, effektive og miljøvennlige skip, påpekte han.

Må satse på innovasjon - sammen

Selv om teknologien har kommet langt, mener Eriksen vi fortsatt må satse stort på skalering og videreutvikling. 

- Vi har fortsatt en vei å gå, og skal vi nå målene vi har satt oss må vi jobbe sammen. Vi er avhengig av et godt samarbeid mellom næringsliv, politikere, akademia og samfunnet for øvrig, avsluttet Eriksen. 

Grønt kystfartsprogram

DNV GL er initiativtager til det offentlig-private programmet «Grønt kystfartsprogram». Programmet er et samarbeidsprosjekt mellom myndighetsetater og privat næringsliv og skal bidra til at flere tar i bruk grønne skipløsninger. 

16. mars arrangerer DNV GL et gratis seminar i forbindelse med «Grønt kystfartsprogram» og inviterer myndigheter, speditører, lasteiere, rederier, finans, havner, leverandører, forsknings- og interesseorganisasjoner til å delta. Les mer om programmet og meld deg på.