Business Assurance - ViewPoint

Drar selskaper nytte av mangfold og inkludering (D&I)?

Overordnet historie

One red tulip in a sea of white tulips

Mangfold og inkludering (D&I) blir i økende grad betraktet som et krav til forretningskontinuitet. I den siste ViewPoint-undersøkelsen ble bedrifters holdninger til D&I og hvordan de jobber for å nå sine ambisjoner undersøkt. De fleste bedrifter mener at D&I er en viktig del av deres agenda, men undersøkelsen viser også at de fleste bedrifter er på et tidlig stadium på D&I-reisen.  Organisasjoner omtaler dette brede temaet på forskjellige måter. Respekterte rapporter og studier, slik som de av WBSCD og McKinsey, bruker begrepet mangfold, rettferdighet og inkludering, men for formålet med denne studien ble begrepet mangfold og inkludering (D&I) brukt. Forskning viser at organisasjoner med homogene grupper kan være mer effektive når enkle oppgaver skal gjøres raskt. Team med ulike medlemmer vil sannsynligvis løse komplekse problemer raskere, men kan være vanskeligere å håndtere. Derfor er det nødvendig med psykologisk sikkerhet for å ha høy intellektuell og lav sosial friksjon.  Men for selskaper som trenger å fremme kreativitet, innovasjon og ta gode forretningsbeslutninger, har D&I vist seg å være en fordel. De fleste selskapene i undersøkelsen har ennå ikke fått forretningsmessige fordeler fra D&I-innsatsen, men med fordelene ved D&I-montering tar organisasjoner konkrete skritt for å integrere det i sine strategier, operasjoner og kulturer.  På spørsmål om hva D&I betyr for dem som individer, rangerte respondentene like muligheter høyest (65,2 %) etterfulgt av aksept (58,1 %) og respekt (50,1 %). Det er merkbart at individer har en tendens til å velge begreper som er generelle av natur, spesielt når konteksten er organisatorisk, men vil bruke spesifikke begreper som rase og kjønnsidentitet når de anses som viktige på et mer personlig nivå.

En fragmentert tilnærming

På organisasjonsnivå indikerer de fleste selskaper at D&I er viktig og en del av deres agenda, men få rapporterer implementering av konkrete handlinger på en strukturert måte. Bare 7,3 % anser seg selv som ledende. Mindre enn ett av tre selskaper har satt selskapsomfattende retningslinjer, men over halvparten (51,9 %) fokuserer kun på et pilot- eller enkeltinitiativ, noe som indikerer en fragmentert snarere enn helhetlig selskapstilnærming.  De fleste selskaper gjør imidlertid fremgang. Fokuset ser ut til å være på prinsipper og mål (41,8 %) og ansvarlighet og ansvar (36,8 %). Mens færre selskaper fokuserer på målrettede handlinger og beregninger. Når du starter en reise, er beregninger ofte ikke det naturlige første trinnet. Likevel, for å forbedre modenhet og fremgang, er målinger og beregninger avgjørende for en strukturert tilnærming og fremgang.   En generell norm ser ut til å være at D&I faller inn under HR-avdelinger. Toppledelsens eierskap og ansvarlighet er imidlertid avgjørende for å gjøre ethvert emne til kjernen i et selskap og dets forretningsvirksomhetsagenda.  Undersøkelsen viste at 14,2 % av selskapene sier at deres organisasjon ikke har en klar leder for D&I-innsats, og en fjerdedel av respondentene visste ikke hvordan den ble drevet i deres organisasjoner.   Slik situasjonen er på nåværende tidspunkt, ser det ut som om de største driverne for å forbedre D&I i en organisasjon har et ønske om å tiltrekke seg og beholde talent (51 %) etterfulgt av samfunnspress og omdømme.  Manglende overholdelse av lovkrav kommer på fjerdeplass med 40,9 %. Dette kan skyldes medieoppmerksomhet og forskjellige bevegelser som har blitt mye omtalt av mediene, som #MeToo og #BlackLivesMatter.  Det innebærer også at mindre oppmerksomhet har blitt viet til å koble D&I til forretningsaspekter som innovasjon og produktivitet.

Behov for systematisk tilnærming og endring av kultur

Bedrifter ser ut til å ha iverksatt et bredt spekter av handlinger, primært drevet av interne faktorer som kultur, rekruttering og likestilling. Dette gjenspeiles også i stor grad i hindringer for forbedring.  Det som skiller seg ut er at én av tre ser ut til å innse at mangelen på en systematisk tilnærming er et betydelig hinder. Det er imidlertid en betydelig mangel på bevissthet rundt ISO og andre D&I-standarder. Dette kan skyldes at den førende standarden ISO 30415 først ble utgitt i 2021. I alt Totalt 72,8 % anga begrenset eller ingen kjennskap i det hele tatt, med bare 1,6 % som oppgav at de er veldig kjente.

Mulighet til forbedring

Det er derfor vesentlige muligheter for bedrifter til å takle utfordringer som mangel på systematisk tilnærming, beste praksis og ledelses- og lederforpliktelse, basert på internasjonale standarder som ISO 30415. Dette vil skape muligheten for en systemisk tilnærming og bidra til å skape en plattform for å strukturere deres strategi og mål, inkludert å sette mål og måle ytelse. For å virkelig koble D&I med virksomheten, kommersielle aspekter og merkevarebygging, anbefales det å integrere D&I-strategier og -initiativer i et selskaps overordnede forretningsstrategi og rapporteringsrammeverk, og virkelig integrere det i det operasjonelle perspektivet. Den valgte bedriftstilnærmingen reflekterer ofte om D&I blir sett på som en verdi eller en byrde, et konkurransefortrinn eller fasade.

Mangfold og inkludering

Oppdag tilbudet vårt.