Hvorfor sertifisere styringssystemet?

Uansett hvilken størrelse en bedrift måtte ha, møter den stadig økende krav til lønnsomhet og kvalitet, og til teknologi som skal bidra til bærekraftig utvikling. Som leder forsøker du innenfor en slik ramme å skape et konkurransemessig fortrinn; du har behov for et effektivt styringssystem som er skreddersydd for bedriftens prosesser, som kan brukes systematisk for å opprettholde og løpende forbedre selskapets resultater.

Certification by DNV GL

​Bedrifter i dag granskes fra mange hold og i økende grad. Mens bedriftsmarkedet godtar en styrt risiko, beveger samfunnet og forbrukerne seg i retning av nulltoleranse for risiko. 

Reguleringsorganer og institusjoner imøtekommer dette med strengere, mer omfattende forskrifter og detaljerte rapporteringskrav. Som en følge av dette tvinges bedrifter til å tilpasse seg den nye virkeligheten, der oppfyllelse av lover og regler er et minstekrav. 

Bedrifter som utmerker seg, reagerer på de nye vilkårene ved å overgå kravene som en del av sin konkurransestrategi. I lys av dette er risikostyring og styringsprosesser blitt en avgjørende faktor for bedrifter som ønsker å ligge i forkant.

Hvorfor bør vi innføre et styringssystem? 

Hvordan håndterer bedrifter de mange utfordringene de stilles overfor? De benytter standarder for prosesser og ytelse som kan måle og møte utfordringene, og de innlemmer forretningsprinsippene i styringssystemene. 

Noen bedrifter inntar en helhetlig holdning og integrerer kvalitet, miljø, helse og sikkerhet i ett system. Mange bedrifter utnytter imidlertid ikke fullt ut mulighetene som ligger i styringssystemene fordi systemene oppfattes mer som verktøy for å opprettholde status quo, i stedet for styringsverktøy til å forandre og forbedre. Et effektivt styringssystem må øke verdiene i bedriften, særlig ved å gjøre ting bedre, billigere eller raskere etter hvert som systemet utvikles. 

De viktigste standardene for styringssystemer legger vekt på løpende forbedringer. Ved å benytte et styringssystem får du muligheten til å rette søkelyset mot de områdene som betyr mest for bedriften og berørte parter.

Hvorfor bør styringssystemet sertifiseres?

Det er flere grunner til at en bedrift velger å sertifisere sitt styringssystem hos et sertifiseringsorgan som er en tredjepart. En inngangsbillett til å øke fortjenesten er ofte en sterkt motiverende faktor. Forskriftsmessige krav kan være en annen årsak. En tredje årsak kan være ønsker om å gjøre bedriften internasjonal, noe som innebærer krav om mer avanserte prosesser og mer presis håndtering av regnskapsføringen i bedriften, som stilles overfor en rekke aksjonærer og interessenter. I slike tilfeller ønsker selskapene en uavhengig vurdering og sertifisering av sine styringssystemer for å dokumentere samsvar. 

Den mest overbevisende årsaken kan rett og slett være at toppledelsen ser merverdien i at en anerkjent tredjepart uavhengig evaluerer deres styringssystemer, rapporterer funn og dokumenterer resultatene i form av et sertifikat. Ledelsen må være i forkant og kan neppe tillate seg uhell på grunn av mangel på kontroll slik at det går ut over merkevareverdien. Alle bedrifter i dag blir i mye større grad gransket av alle berørte parter. 

Kravet om åpenhet når det gjelder hvilket økologisk fotavtrykk man etterlater seg, hvor sikkert virksomheten drives og hvordan man løpende forbedrer kvaliteten, er noen av de kravene bedrifter i hele verden står overfor. 

Derfor er formidling av hvordan risiko håndteres, avgjørende for å skape tillit og trygghet. Ved å innføre og sertifisere et styringssystem vil det fortelle interessentene at bedriften har påbegynt et arbeid som legger vekt på løpende forbedringer av ytelsen innen kvalitet, miljø og sikkerhet. En ekstern godkjenning hjelper selskapene til å forbedre sine strategier, aktiviteter og servicenivåer i en løpende prosess. Ved å velge det rette sertifiseringsorganet er du sikret en tredjeparts objektive godkjenning og evaluering av styringssystemet. 

Dette ville ikke bare gi deg et samsvarssertifikat, men også føre deg inn på et spor der metoden tar utgangspunkt i risiko. Ved å vende fokuset mot de risikoene som innebærer de største utfordringene, vil du høste fruktene av å ha valgt en vei med løpende forbedringer.