Sertifiseringsprosessen

Hva betyr akkreditert sertifisering?

Det å ha et sertifisert ledelsessystem støtter din reise mot forretningsforbedring og robusthet. Det brukes ofte som en kontraktbetingelse. Men hva er akkreditert sertifisering og hvordan virker sertifiseringsprosessen?

Hva er akkreditering?

Akkreditering verifiserer sertifiseringsorganets/registreringsorganets kompetanse. For å oppfylle akkrediteringskriteriene vurderer en akkrediteringsmyndighet sertifiseringsorganet/registreringsorganet for å verifisere at sertifiseringsorganet/registeringsorganet er i samsvar med de eksisterende kravene. Dette er myndighetenes måte å revidere revisorene på, inkludert sertifiseringsorganer slik som DNV.

Hva er tredjeparts akkreditert sertifisering?

Akkreditert sertifisering av ledelsessystemer brukes for å demonstrere compliance med en standard på en pålitelig måte. Bruk av et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan/registreringsorgan demonstrerer at revisjonsselskapet oppfyller de nødvendige kvalitetsstandardene som er fastsatt av akkrediteringsmyndigheten.

Risk Based Certification™-metodelære

Risikobasert sertifisering er vår eksklusive metode for all ledelsessystemsertifisering. Det å vite hvor det må dokuseres på forbedringsinnsatser er kritisk for å ta kontroll over risikoelementer som kan true forretningens suksess. Før revisjonen starter, gir du input om hvilke driftsprosesser som er mest avgjørende for din forretningssuksess. Vi evaluerer hvor godt administrasjonssystemet støtter dine fokusområder.
Vår risikobaserte sertifiseringsmetode skreddersyr prosessen for å evaluere dine utvalgte forretningsrisikoer i tillegg til compliance med kravene i standarden. Dette
Resultatet er fortsatt et sertifikat – hvis administrasjonssystemet finnes å være kompatibelt – men med en ekstra dimensjon til din forbedringsprosess.

Hvordan blir jeg sertifisert av DNV?

Et vellykket administrasjonssystem er det som er forbedret på en kontinuerlig basis. Både ledelsessystemet og sertifikatet må opprettholdes. Derfor består en akkreditert sertifisering av en 3-trinnssyklus:

  • Innledende sertifisering
  • Årlig vedlikehold av sertifikatet.
  • Resertifisering hvert 3. år.

Innledende sertifisering

1. Inngangsdialog

For å skreddersy revisjonen må vi vite hva som er viktig for din organisasjon. Vi må få en klar forståelse av forretningsstrategien og betingelsene som påvirker din evne til å oppnå den angitte strategien. Deretter identifiseres 1-3 fokusområder som revisjonen vil fokusere på. Fokusområdene skal linkes til ledelsessystemet og reflektere risikoer eller muligheter som er viktigst for deg. Det å bli enige om fokusområder er en samarbeidsinnsats, og våre revisorer kan hjelpe til med å foreslå fokusområder etter behov. Toppledelsen skal være involvert på dette trinnet.

2. Dokumentasjonsgjennomgang

Vår ledende revisor evaluerer administrasjonssystemets dokumentasjon. Dokumentasjonsgjennomgangsrapporten oppsummerer alle funn fra denne prosessen.
Rapporten indikerer om organisasjonen er klar til å fortsette med sertifiseringsrevisjonen. Dokumentasjonsgjennomgangen kan utføres forut for eller som en del av det innledende besøket.

3. Innledende besøk

Før den faktiske sertifiseringsrevisjonen vil vi normalt foreta et preliminært besøk hos organisasjonen. Det innledende besøket kan kombineres med dokumentasjonsgjennomgangen. Formålet med det innledende besøket er dobbelt:

  • Å kontrollere klarheten for sertifiseringsrevisjonen, dvs. å gjennomgå håndboken, kontrollere prosedyrer og se fasilitetene og kort kontrollere implementeringen av ledelsessystemet.
  • Å gjennomgå fokusområdeinput og bli enig om ett til tre spesielle fokusområder som revisjonen vil fokusere på.

Basert på dette avtales omfang og revisjonsplan.

4. Sertifiseringsrevisjon

Sertifiseringsrevisjonen består av uformelle intervjuer, undersøkelser, observasjoner av systemet i drift og gjennomgang av relevant dokumentasjon. I løpet av denne prosessen vurderer vi ledelsessystemets grad av compliance med kravene til den valgte standarden og ytelsen på de identifiserte fokusområdene. Når det viser seg å være kompatibelt, utsteder vi sertifikatet. Funn, inkludert ikke-samsvar, og konklusjoner presenteres på slutten av revisjonen i et avsluttende måte og inkluderes i revisjonsrapporten. Etter revisjonen må du håndtere og svare på manglende kompatibilitet innenfor en avtalt tidsfrist.

5. Sertifiseringsbeslutning og utstedelse av sertifikat

Vår ledende revisor vil verifisere at du har håndtert manglende kompatibilitet på riktig måte. Basert på et positivt utfall vil han/hun anbefale sertifisering. Sertifiseringsbeslutningen tas etter en uavhengig intern gjennomgang hos DNV. Etter en positiv beslutning vil du motta sertifikatet kort etterpå.

Årlig vedlikehold av sertifikatet

På dette stadiet har du fullført den innledende sertifiseringen og kan gå videre til vedlikehold av sertifiseringen.
Omfanget av sertifiseringen må kanskje endres i løpet av den 3-års sertifiseringssyklusen. I tilfelle utvidelse av omfanget vil prosessen starte på nytt ved avsnitt 2 med en dokumentasjonsgjennomgang (ved behov) og vil videre følge den normale prosessen fra avsnitt 4 med en (omfangsutvidelses-) sertifiseringsrevisjon.

Periodiske revisjoner

Hvert utstedte sertifikat har en treårs livsperiode. Ved sertifisering vil vi opprette en periodisk revisjonsplan for regelmessige revisjoner over en treårsperiode. Disse revisjonene bekrefter selskapets løpende compliance med spesifiserte krav i standarden, mens ytelsen på fokusområder re-evalueres. Det kreves minst én periodisk revisjon årlig.

Re-sertifiseringsrevisjon

Etter at de tre årene er utløpt, vil sertifiseringen forlenges gjennom en re-sertifiseringsrevisjon.

Suspensjon eller tilbaketrekking av sertifikater

Hva som skjer hvis en organisasjon ikke kan opprettholde sitt administrasjonssystem og sertifisering?
DNV har en transparent prosedyre for suspensjon eller tilbaketrekking av sertifikater. Dette gjelder situasjoner der en organisasjon vedvarende og i alvorlig grad ikke overholder compliance med administrasjonssystemstandarden eller på grunn av andre situasjoner, slik som definert i prosedyren for suspensjon og tilbaketrekking av sertifikater.

Hvem foretar sertifiseringsbeslutningen?

Omfanget av sertifiseringen avtales på et tidlig tidspunkt i sertifiseringsprosessen. Omfanget av sertifiseringen kan likevel utvides eller reduseres på grunn av faktorer som oppkjøp, reduksjoner, tillegg av nye divisjoner osv.
Beslutningen om å gi innledende sertifisering, fornye sertifisering eller utvide eller redusere omfanget av sertifiseringen, foretas av kompetent og autorisert personale hos DNV, som er forskjellig fra de som utfører revisjonen. Beslutningen er gjort basert på en gjennomgang av sertifiseringsprosessen og tilknyttet dokumentasjon.
Lignende gjennomgang gjelder også for tilfeller med suspensjon eller gjenoppretting av sertifisering eller tilbaketrekking av sertifisering.