Hva betyr akkreditert sertifisering?

Certification by DNV GL

Hva er akkreditering?

Akkreditering verifiserer sertifiseringsorganets/registreringsorganets kompetanse. For å oppfylle akkrediteringskriteriene vurderer en akkrediteringsmyndighet sertifiseringsorganet/registreringsorganet for å verifisere at sertifiseringsorganet/registeringsorganet er i samsvar med de eksisterende kravene. Dette er myndighetenes måte å revidere revisorene på, inkludert sertifiseringsorganer slik som DNV.

Hva er tredjeparts akkreditert sertifisering?

Akkreditert sertifisering av ledelsessystemer brukes for å demonstrere compliance med en standard på en pålitelig måte. Bruk av et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan/registreringsorgan demonstrerer at revisjonsselskapet oppfyller de nødvendige kvalitetsstandardene som er fastsatt av akkrediteringsmyndigheten.

Risk Based Certification™-metodelære

Risikobasert sertifisering er vår eksklusive metode for all ledelsessystemsertifisering. Det å vite hvor det må dokuseres på forbedringsinnsatser er kritisk for å ta kontroll over risikoelementer som kan true forretningens suksess. Før revisjonen starter, gir du input om hvilke driftsprosesser som er mest avgjørende for din forretningssuksess. Vi evaluerer hvor godt administrasjonssystemet støtter dine fokusområder.
Vår risikobaserte sertifiseringsmetode skreddersyr prosessen for å evaluere dine utvalgte forretningsrisikoer i tillegg til compliance med kravene i standarden. Dette
Resultatet er fortsatt et sertifikat – hvis administrasjonssystemet finnes å være kompatibelt – men med en ekstra dimensjon til din forbedringsprosess.

Hvordan blir jeg sertifisert av DNV?

Et vellykket administrasjonssystem er det som er forbedret på en kontinuerlig basis. Både ledelsessystemet og sertifikatet må opprettholdes. Derfor består en akkreditert sertifisering av en 3-trinnssyklus:

  • Innledende sertifisering
  • Årlig vedlikehold av sertifikatet.
  • Resertifisering hvert 3. år.

Innledende sertifisering

1. Identifiser fokusområder

For å få mer ut av hver revisjon og forbedre seg der det er viktigst, må revisoren vår vite hvilke temaer som er avgjørende for at virksomheten din skal lykkes. Bruk Boost My Audit, DNVs nettbaserte verktøy, til å bla gjennom forhåndsdefinerte fokusområder. Få veiledning fra revisor og hjelp til å formulere skreddersydde fokusområder som passer bedre til dine behov.  Sørg for at fokusområdene gjenspeiler strategien og forretningsmålene deres. Toppledelsen bør involveres på dette stadiet for å sikre engasjement. De endelige fokusområdene avtales med revisoren før revisjonen.

2. Innledende revisjon - trinn 1  

Vår ledende revisor evaluerer dokumentasjonen av ledelsessystemet ditt og besøker vanligvis organisasjonen din.  Dokumentasjonsgjennomgangen kan utføres før eller som en del av besøket.   Formålet med det innledende besøket er todelt: 
  • Å sjekke om dere er klare for den innledende revisjonen - trinn 2 (sertifiseringsrevisjon), dvs. gjennomgå og kontrollere prosessene og dokumentasjonen av styringssystemet, se anleggene og kort kontrollere implementeringen av styringssystemet. 
  • Gjennomgå innspill til fokusområder og bli enige om ett til tre fokusområder som revisjonen skal fokusere på. 
Basert på dette avtales omfang og revisjonsplan. Trinn 1-revisjonen gjennomføres vanligvis noen uker før trinn 2-revisjonen.

3. Innledende revisjon - trinn 2 (Certification audit)

Sertifiseringsrevisjonen består av uformelle intervjuer, undersøkelser, observasjoner av systemet i drift og gjennomgang av relevant dokumentasjon. I løpet av denne prosessen vurderer vi ledelsessystemets grad av compliance med kravene til den valgte standarden og ytelsen på de identifiserte fokusområdene. Når det viser seg å være kompatibelt, utsteder vi sertifikatet. Funn, inkludert ikke-samsvar, og konklusjoner presenteres på slutten av revisjonen i et avsluttende måte og inkluderes i revisjonsrapporten. Etter revisjonen må du håndtere og svare på manglende kompatibilitet innenfor en avtalt tidsfrist.

4. Sertifiseringsbeslutning og utstedelse av sertifikat

Vår ledende revisor vil verifisere at du har håndtert manglende kompatibilitet på riktig måte. Basert på et positivt utfall vil han/hun anbefale sertifisering. Sertifiseringsbeslutningen tas etter en uavhengig intern gjennomgang hos DNV. Etter en positiv beslutning vil du motta sertifikatet kort etterpå.

Årlig vedlikehold av sertifikatet

På dette stadiet har du fullført den innledende sertifiseringen og kan gå videre til vedlikehold av sertifiseringen.
Omfanget av sertifiseringen må kanskje endres i løpet av den 3-års sertifiseringssyklusen. I tilfelle utvidelse av omfanget vil prosessen starte på nytt ved avsnitt 2 med en dokumentasjonsgjennomgang (ved behov) og vil videre følge den normale prosessen fra avsnitt 4 med en (omfangsutvidelses-) sertifiseringsrevisjon.

Periodiske revisjoner

Hvert utstedte sertifikat har en treårs livsperiode. Ved sertifisering vil vi opprette en periodisk revisjonsplan for regelmessige revisjoner over en treårsperiode. Disse revisjonene bekrefter selskapets løpende compliance med spesifiserte krav i standarden, mens ytelsen på fokusområder re-evalueres. Det kreves minst én periodisk revisjon årlig.

Re-sertifiseringsrevisjon

Etter at de tre årene er utløpt, vil sertifiseringen forlenges gjennom en re-sertifiseringsrevisjon.

Suspensjon eller tilbaketrekking av sertifikater

Hva som skjer hvis en organisasjon ikke kan opprettholde sitt administrasjonssystem og sertifisering?
DNV har en transparent prosedyre for suspensjon eller tilbaketrekking av sertifikater. Dette gjelder situasjoner der en organisasjon vedvarende og i alvorlig grad ikke overholder compliance med administrasjonssystemstandarden eller på grunn av andre situasjoner, slik som definert i prosedyren for suspensjon og tilbaketrekking av sertifikater.

Hvem foretar sertifiseringsbeslutningen?

Omfanget av sertifiseringen avtales på et tidlig tidspunkt i sertifiseringsprosessen. Omfanget av sertifiseringen kan likevel utvides eller reduseres på grunn av faktorer som oppkjøp, reduksjoner, tillegg av nye divisjoner osv.
Beslutningen om å gi innledende sertifisering, fornye sertifisering eller utvide eller redusere omfanget av sertifiseringen, foretas av kompetent og autorisert personale hos DNV, som er forskjellig fra de som utfører revisjonen. Beslutningen er gjort basert på en gjennomgang av sertifiseringsprosessen og tilknyttet dokumentasjon.
Lignende gjennomgang gjelder også for tilfeller med suspensjon eller gjenoppretting av sertifisering eller tilbaketrekking av sertifisering.