Skip to content

Kurs i kvalitetsstandarden for helse – og omsorgstjenester, NS 15224

Den nye kvalitetsstandarden for helse – og omsorgstjenester, NS 15224, stiller krav til hvordan tjenestene leveres til pasienter. Kurset gir en innføring i standardens krav, slik at du som leverandør kan sikre at du bidrar til forsvarlige leveranser, kvalitetsforbedring, pasient – og brukersikkerhet og fyller øvrige krav i helse – og omsorgslovgivningen.

NS 15224 standarden samsvarer med kravene i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Kurset gir deg en innføring i innholdet i standarden, hvordan den kan implementeres og understøtte virksomhetens daglige drift. Det er ingen krav til forkunnskaper.  

Målgruppe

Kurset passer for personell som jobber i  primærhelsetjenesten, på sykehus ogsykehjem, innen psykisk helsevern, tannhelsetjenesten, fysioterapi, bedriftshelsetjeneste og rehabiliteringsinstitusjoner. 

Innhold

NS15224 er en standard for kvalitet rettet mot helse- og omsorgstjenester. Den spesifiserer og utfyller kravene i ISO 9001:2015 til å omfatte de spesielle forholdene der helse- og omsorgstjenester hovedsakelig leverer tjenester, og der kundene hovedsakelig er pasienter. Standarden omfatter også aspekter knyttet til klinisk risiko gjennom planlegging, drift og styring av kliniske prosesser.


Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hensikten med et ledelsessystem for kvalitet og hvilke prinsipper og krav som følger av standarden.  Vi ser på de spesifikke kravene i standarden og hvilken betydning de  har i forhold til virksomhetens egne avdelinger og prosesser. 


I kurset får du også en forståelse for hvoran implementering av standarden vil «bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves» (§1, FOR-2016-10-28-1250 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten).

Kurset gir en innføring i følgende elementer uten å gå like detaljert inn i ethvert enkeltkrav:

• Bakgrunn og målsetninger for standarden

• Prinsippene for kvalitetsledelse i helse- og omsorgssektoren

• Hovedkravene i standarden og tolkningen av disse 

• Pasientfokus

• Lederskap

• Prosessorientering og kliniske prosesser

• Faktabasert beslutning

• Systemtankegang

• Personellets engasjement

• Gjensidig fordelaktig leverandørsamarbeid

• Kontinuerlig forbedring

Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.


Andre relevante kurs:

Ledelsens gjennomgang

Vi anbefaler vårt kurs Ledelsens gjennomgang for deg som jobber med å forberede dette for din bedrift og som ønsker en praktisk tilnærming til hensikt og gjennomføring av dette punktet i standarden. Kurset går over én dag. 

Endringene i ISO 9001 og ISO 14001 

Begge standardene er nå lansert i nye utgaver. For deg som kjenner disse godt fra før, anbefaler vi våre kurs i endringene i ISO standardene.  

Bedriftsinternt kurs 

Alle våre kurs tilbys som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss så finner vi beste løsning for deg og din bedrift.