Skip to content

Sosiale forhold og ledelse får større fokus på bærekraft i en "ny risikovirkelighet"

Selskaper på tvers av ulike industrisektorer styrker fokuset på sosiale forhold og selskapsstyring i sin ESG-strategi for å fremme bærekraft.

Høydepunkter:

  • Eierstyring og lselskapets ledelse i får høyere prioritet i bærekraftstrategiene i takt med at risikobildet endrer seg.
  • Større selskaper øker fokuset på sosiale faktorer som DEI etter hvert som mangfold og inkludering blir markedsdifferensierende faktorer.
  • Bærekraft blir nå sett på som viktig, ikke valgfritt, for å sikre bedriftens motstandskraft i en grønnere verden.

Ifølge DNVs siste ViewPoint Sustainability Survey er sosiale forhold og selskapsstyring på vei opp på selskapenes agenda, og stadig flere selskaper ser dette som en viktig del av ESG-strategien for å skape bærekraftig vekst.

Undersøkelsen viser at det å ha et sertifisert styringssystem på plass for å oppfylle både ESG-målene (Environment, Social and Governance) og FNs mål for bærekraftig utvikling (SDG) blir sett på som en stadig viktigere faktor for å skape tillit hos kunder, investorer og andre interessenter når det gjelder selskapenes bærekraftsarbeid.

"Det er et tydelig skifte i retning av et sterkere fokus på samfunnsansvar og selskapsstyring, særlig blant store selskaper med større markedsansvar, etter hvert som risikobildet endrer seg og disse områdene blir viktigere", sier Barbara Frencia, CEO for Business Assurance i DNV, i en kommentar til funnene. "Ledelse har fått høyere prioritet etter hvert som selskapene i økende grad søker å forbedre resultatene på områder som informasjonssikkerhet og implementering av kunstig intelligens, noe som ikke lenger anses som valgfritt, men avgjørende for å bygge tillit, utvikle robusthet og sikre kontinuitet i virksomheten."


Viewpoint_highlights_PR_Barbara_Frencia 

Foto: Barbara Frencia, Administrerende direktør i Business Assurance, kreditert av Marco Presenti


Den omfattende undersøkelsen omfattet et bredt utvalg av 893 selskaper i ulike bransjer i Europa, Nord-Amerika, Mellom- og Sør-Amerika og Asia. Bedriftene i undersøkelsen spenner i størrelse fra små bedrifter med under 100 ansatte til mellomstore bedrifter med mellom 100 og 500 ansatte og store bedrifter med over 500 ansatte.

Bærekraft gis høy prioritet

Undersøkelsen viser at bærekraft nå har høy prioritet for over halvparten av respondentene, og at det er blitt en integrert del av bedriftenes virksomhet - et must snarere enn en "nice-to-have" - og at 85 % allerede har iverksatt tiltak på dette området, mens 15 % er i planleggingsfasen. I tillegg har 70 % allerede forpliktet seg eller planlegger å forplikte seg til ett av bærekraftsmålene.

De store selskapene leder an i arbeidet med bærekraft, og 94 % av dem har iverksatt tiltak, mot 75 % av de små selskapene. Dette skyldes først og fremst behovet for å oppfylle kundenes forventninger, etterfulgt av myndighetskrav, investorenes forventninger og langsiktige utviklingsplaner.

Grønne initiativer som energisparing, avfallshåndtering og reduksjon av klimagassutslipp er fortsatt hovedfokus for mange selskaper, og 88 % av bærekraftsarbeidet deres er rettet mot dette. 95 % av ressursene i de store selskapene er rettet mot miljøspørsmål, særlig utslippskutt.

Denne trenden har sannsynligvis blitt forsterket av den nylige energikrisen, mens andre faktorer kan være knyttet til trender som reduksjon av plastavfall, emballasje og materialer for å forbedre produktenes bærekraft, heter det i undersøkelsen.

Det er derfor ikke overraskende at miljøfordeler topper listen over positive resultater, som blant annet omfatter ressurs-, material- og energibesparelser, overholdelse av lover og regler, nye kunder og forbedrede retningslinjer.

Sosiale og ledelsesmessige forhold blir stadig viktigere

Det er imidlertid tydelig at selskapene legger stadig større vekt på sosiale forhold og selskapsstyring, som ifølge undersøkelsen utgjør henholdsvis 73 % og 65 % av bærekraftsarbeidet og er på vei oppover.

Dette bredere synet på ESG gjelder spesielt for selskapsstyring, der det nåværende tallet på 65 % øker med 21 prosentpoeng til 86 % etter hvert som flere selskaper planlegger tiltak på områder som samfunnsansvar, interne retningslinjer og regelverk samt risikostyringsstrategi.

Undersøkelsen fremhever den "nye risikovirkeligheten" som en viktig drivkraft bak det økte fokuset på eierstyring og selskapsledelse, med temaer som antibestikkelser, informasjonssikkerhet og mangfold, rettferdighet og inkludering (DEI) i spissen.

"Dette kan skyldes et stadig mer ustabilt risikobilde som truer med å forstyrre virksomheten. Temaer som cyber- og informasjonssikkerhet, DEI og antikorrupsjon legger press på selskapene til å ha en strukturert tilnærming til forretningskontinuitet og bygge robusthet", heter det i rapporten.

Store selskaper er mest aktive innenfor alle de tre ESG-dimensjonene, med helse og sikkerhet på arbeidsplassen som det viktigste på det sosiale området, etterfulgt av velvære og trivsel, opplæring og utvikling og DEI. Større selskaper legger også mer vekt på DEI og menneskerettigheter enn andre, noe som muligens gjenspeiler den større markedskontrollen de er underlagt.

Det er interessant å merke seg at forskning viser at mangfoldige og inkluderende selskaper sannsynligvis vil gjøre det bedre enn de mindre mangfoldige, og at DEI-resultater blir en stadig viktigere forutsetning for å gjøre forretninger, heter det i undersøkelsen.

Strukturert tilnærming gir verdi

En strukturert tilnærming med ledelsessystemer som er i samsvar med anerkjente ISO-standarder, anses av 83,5 % av selskapene som en støtte for deres evne til å levere på ESG- og SDG-forpliktelser. 87 % av respondentene mener at uavhengig sertifisering av systemene gir merverdi. Denne tilnærmingen kan også bidra til å løse en av de største bærekraftsutfordringene - datainnsamling, tilgjengelighet, kvalitet, validering og integrering - ved hjelp av en standardisert modell, heter det i rapporten.

Selv om bærekraft er et relativt nytt tiltak for mange, anses det å prioritere dette området, ha et bredt ESG-perspektiv og en strukturert tilnærming for å oppfylle forpliktelsene som mer avgjørende enn tiden man har brukt på dette.

I undersøkelsen rangeres også "å vise at man overholder lover og regler" og "tillit til kunder og andre interessenter", som lokalsamfunn og frivillige organisasjoner, gjennom en strukturert tilnærming med et uavhengig sertifisert styringssystem, høyt. Dette underbygger at tillit er en viktig del av bedriftenes bærekraftsarbeid.

Last ned hele rapporten