Digitalisering topper prioriteringslisten til den norske olje- og gassbransjen

Norske aktører leder an i utviklingen mot digitalisering som verktøy for økt lønnsomhet, viser global DNV GL-undersøkelse

Seks av ti norske respondenter i DNV GLs undersøkelse sier nå at økt digitalisering er nødvendig for å øke lønnsomheten. Dette er et markant skifte fra tidligere undersøkelser, som viste at norske aktører var mindre opptatt av digitalisering enn det globale gjennomsnittet. Men gammeldags kultur og kunnskapsmangel utgjør de største barrierene for raskere implementering.

Kjell Eriksson, regionssjef - Olje & Gass Norge, DNV GL

«Short-term agility – long-term resilience» er DNV GLs syvende årlige rapport om utsiktene for olje- og gassindustrien. Den gir et bilde av bransjens prioriteringer for året som kommer, basert på en spørreundersøkelse av 723 erfarne aktører globalt og 139 norske respondenter.

Undersøkelsen viser at digitalisering har rykket raskere oppover på agendaen i olje- og gassbransjen i Norge enn i resten av verden. Fem av ti (52 %) norske respondenter forventer at digitaliseringen vil øke i egen organisasjon i 2017, mot 39 % globalt. Om lag halvparten (47 %) oppgir at de allerede har et større fokus på digitalisering, mot 39 % globalt.

Norges entusiasme for digitalisering kommer også frem på spørsmål om hvilke nye teknologier respondentene vil forske på, pilotere, implementere eller investere i. Digitalisering topper listen for 65% av norske respondenter mot 55% globalt.

– Det er positivt å se at den norske olje- og gassbransjen satser på digitalisering i større grad enn internasjonale aktører. Økt satsing på digitalisering, samarbeid og standardisering vil hjelpe industrien å møte kravene til en ny virkelighet og bli mer robust og lønnsom også i krevende markeder, sier Kjell Eriksson, regionssjef i DNV GL – Olje & Gass Norge.

Derimot viser undersøkelsen at det er betydelige barrierer mot økt digitalisering, og at disse ikke først og fremst er økonomiske, men kulturelle. Flest (36 %) oppgir en gammeldags bedriftskultur som en barriere, 29 % sier at ledelsen mangler tilstrekkelig digital kunnskap mens 24 % oppgir manglende investeringsmidler. Mange fremhever også kunnskapsmangel og en byråkratisk og risikoavers organisasjon som hinder for digitalisering.

En mer effektiv bransje ser mot diversifisering

Diversifisering, konsolidering og effektiviseringstiltak vil kjennetegne 2017 i olje- og gassindustrien. Undersøkelsen viser tegn til dyptpløyende forandringer. Nesten halvparten (46 %) av de norske aktørene oppgir at de vil diversifisere, det vil si investere mer i muligheter utenfor olje- og gassindustrien.

For å sikre bærekraftig vekst oppgir 25 % at virksomheten deres vil investere i fornybar energi i 2017. Hele 61 % ser på investeringer i fornybar energi som et langsiktig strategisk skifte. Samtidig mener seks av ti at gass vil spille en viktigere rolle i energimiksen 10 år frem i tid.

– At mange ser etter muligheter utover olje- og gassektoren, indikerer et paradigmeskifte, samtidig som det viser sektorens evne til å tilpasse seg og bygge en mer robust, mangfoldig og bærekraftig energifremtid, sier Kjell Eriksson.

Likevel er det tegn på økt optimisme, særlig i Norge, og investeringer fortsetter i alle deler av olje- og gasskjeden. I Norge har prosentandelen som forventer å opprettholde eller øke investeringene, økt fra 36 % til 47 %. Her skiller norsk sokkel seg positivt ut. Globalt har andelen som vil opprettholde eller øke investeringene falt fra 43 % til 39 % av respondentene.

Dette gjenspeiles i at norske respondenter i mye større grad opplever at de har lykkes med å kutte kostnader – 85 % mot 76 % globalt. Men det betyr ikke at man er fornøyd: 87 % prosent oppgir at kostnadsstyring har høy eller topp prioritet også i 2017. Dette er en liten nedgang fra i fjor, hvor tallet var 92 %.

To tredjedeler (69 %) sier at kostnadstrykket fører til mer samarbeid på tvers av bransjen. Standardiseringen øker også, siden dette bidrar til å redusere kompleksiteter ytterligere. Også dette er aktører på norsk sokkel nevneverdig mer opptatt av enn andre – 74 % i Norge mot 66 % globalt oppgir standardisering som en effektiv kilde til effektivisering.

Andre funn fra de norske respondentene

  • Tilliten til vekst i olje- og gassindustrien i 2017 har stabilisert seg (29 % i år mot 22 % i fjor blant de norske respondentene, 32 % mot 30 % globalt). Norske respondenter har imidlertid større tro på at de skal nå egne omsetningstall – 45 % i 2017 mot 38 % i fjor. Her er de globale tallene 38 % mot 40 %.
  • Også når det gjelder prisutviklingen ser vi at de norske respondentene er noe mer optimistiske, 62 % tror på en oljepris på over 50 USD mot 59 % globalt.
  • Nærmere ni av ti (88 %) norske respondenter forventer økt konsolidering i industrien i 2017 mot 78 % globalt. Fire av 10 (40 %) forventer også at organisasjonen deres vil ha økende aktivitet innen oppkjøp og fusjoner de neste 12 månedene mot tre av ti (33 %) globalt. Dette har økt med 14 % fra i fjor.
  • Andelen som fokuserer på å redusere arbeidsstokken som et kostnadsreduserende tiltak har falt med hele 15 % blant norske respondenter – fra 39 % til 24 % (mot 31 % til 25 % globalt). Organisatorisk restrukturering topper listen over kostnadsreduserende tiltak med 38 %, etterfulgt av redusering av driftskostnader med 32 %.

Last ned en kopi av rapporten

 

Short-term agility, long-term resilience: the outlook for the oil and gas industry in 2017

Last ned bilder og illustrasjoner

 

Pressefoto av Kjell Eriksson

 

Industry outlook - infografikk og illustrasjoner