Skip to content

Utvidet siktelse i spionsaken

Oslo Tingrett har i dag avsagt kjennelse om forlenget fengsling i saken som berører en ansatt i DNV GL. DNV GL kan bekrefte at vi er kjent med at PST har utvidet siktelsen til også å omfatte grov korrupsjon.

Kjernen i denne saken er for DNV GL at en av våre ansatte har begått et alvorlig tillitsbrudd. Dette har derfor hele tiden vært utgangspunktet for vårt arbeid med å kartlegge hva som har skjedd, hva som kan ha skjedd, og hva vi kan gjøre for å bistå PSTs etterforskning. 

Parallelt har vi en aktiv dialog med våre kunder om denne saken. Kundene vi er i kontakt med uttrykker forståelse for situasjonen og setter pris på at vi gjør det vi kan for å svare på spørsmål de måtte ha. Det foreligger imidlertid begrensninger på hva DNV GL kan gi svar på. Som arbeidsgiver er vi ikke i samme posisjon som PST til å avsløre en utro tjener. 

Gitt PSTs rolle og fullmakter har de helt andre muligheter til å identifisere kriminelle handlinger. Vi har ikke innsyn i PSTs etterforskning, men hvis vi blir kjent med at informasjon fra våre kunder eventuelt kan ha kommet på avveie, vil vi i samråd med PST prioritere en dialog med disse kundene.

DNV GL har en rekke systemer og rutiner for å verne seg mot den risikoen som en utro tjener representerer: Alle ansatte og leverandører er kontraktsmessig pålagt å overholde DNV GLs etiske retningslinjer. Disse stiller klare krav til overholdelse av konfidensialitet samt antikorrupsjon-, antitrust-, eksportkontroll- og databeskyttelseslover. DNV GL er sertifisert i henhold til en rekke ISO-standarder, inkludert ISO 27001 for informasjonssikkerhet. Dette gjelder også forretningsområdet Oil&Gas. Det aktuelle sertifikatet er utstedt av Dekra.

Ved tiltredelse har alle DNV GL ansatte gjennomgått en omfattende bakgrunnssjekk. DNV GL-ansatte er også kontraktsmessig underlagt strenge krav til fortrolighet med hensyn til håndtering av informasjon om kunder og prosjekter for kunder gjennom hele ansettelsesperioden. 

Alle ansatte gjennomgår obligatorisk opplæring i hvordan å rapportere faktiske eller mistenkelige forhold og brudd på de ovenfor nevnte kravene. Opplæringen gjennomføres regelmessig gjennom hele ansettelsesforholdet – og omfatter rapportering av bekymringer knyttet til bestikkelse, svindel, arbeidskonflikter, diskriminering og andre etiske spørsmål.

Alle våre IT-systemer oppfyller internasjonale standarder for cybersikkerhet, databeskyttelse og rutiner for tilgang til dokumenter.