Økt anvendelse av elektrisitet - fører til redusert behov for energi

Helt siden den industrielle revolusjonen har det samlede behovet for energi vokst fra år til år

Oslo 11. september 2018. Økt anvendelse av elektrisitet og dermed mer effektiv utnyttelse av energi vil bidra til at verdens energibehov kommer til å falle fra midten av 2030 tallet til tross for at stadig flere får tilgang til energi. Dette er de gode nyhetene i DNV GLs Energy Transition Outlook 2018. De dårlige er at dette ikke er godt nok i forhold til et klimaperspektiv. Paris-avtalens to-graders mål vil ikke bli nådd.

Energy Transition Outlook 2018 rapport cover

Selv om ingen forskning kan gi eksakte svar på hva fremtiden vil bringe, er trenden klar: 

  • Produksjon og forbruk av energi vil endre seg raskere enn hva som tidligere var forventet.
  • De største endringene vil være relatert til elektrifisering og fornybar produksjon av energi.

Det globale bildet viser at produksjon og forbruk av kull har passert toppen allerede. Olje vil ventelig nå toppen i løpet av de neste ti årene, mens naturgass vil overta for olje som den største energikilden fra 2026.

For Norge er dette en interessant utvikling. Vi er store på gass og på vannkraft, og vi er tidlig ute på å elektrifisere transportsektoren. 

Andelen nye elektriske biler som blir solgt i Norge har allerede passert 25 %. I henhold til DNV GLs framskrivninger vil halvparten av alle nye biler som blir solgt i Europa være elektriske innen 2027. I Kina, India og Nord-Amerika vil dette skje noen år senere. 

Store endringer innen transport

Og utviklingen vil ikke stoppe der. Innen 2050 vil elektriske kjøretøy - sammen med en rekke andre forbedringer – ha bidratt til at det samlede energibehovet til transport er blitt betydelig lavere enn i dag. I dag forbruker verden om lag 27 % av samlet energimengde til transport. I 2050 er det ventet at dette er redusert til om lag 20 %.

«Utviklingen er svært interessant, sett med norske øyne», sier DNV GLs konsernsjef Remi Eriksen. 

«Norge har begrensede leveranser til bilindustrien, men vi har en betydelig maritim industri,» sier han. «Shipping er den mest effektive formen for transport og er selve kjernen i verdenshandelen. Shipping vil bidra til reduksjoner av utslipp til luft de neste tiårene, og fornybart drivstoff, gass og batteriteknologi vil i økende grad komme til anvendelse også om bord i skip. Her har Norge som maritim nasjon ledet an i utviklingen allerede. Vi har et teknologifokus som kan gi grunnlag for at en allerede sterk, norsk maritim industri blir enda sterkere.»

Utviklingen av hel-elektriske skip for kystnær shipping kan stå som eksempel på Eriksens optimistiske vurderinger. De første hel-elektriske skipene seiler allerede på norske fjorder, og flere kommer til. Allerede innen utgangen av dette året vil i alt 7 hel-elektriske skip seile i ordinær trafikk. Ingen andre maritime nasjoner har kommet tilsvarende langt som Norge. 

Gass største energikilde også i 2050

Selv om anvendelse av elektrisitet i Norge så vel som i resten av verden vil øke, vil fossilt drivstoff fortsatt være viktig i den samlede energi-miksen i flere ti-år framover, og i 2050 vil fossilt drivstoff fortsatt dekke halvparten av verdens energibehov. Behovet for naturgass vil fortsette å øke fram til 2034 for deretter å komme ned mot det nivået vi er i dag i 2050. 

Investeringer i ny kapasitet for fornybar energi er allerede i dag større enn investeringer i ny kapasitet for fossile kilder.  Energi fra sol og vind er det som vil øke mest. DNV GLs Energy Transition Outlook 2018 forventer at energi produsert fra sol i 2050 vil utgjøre 16 % av den samlede energi-miksen, mens vind vil bidra med 12 %. I dag har sol og vind en samlet andel under 1 %.

Selv om summen av den beskrevne utviklingen er positiv, ligger den globale oppvarmingen likevel an til å overskride 2-graders målet satt i Parisavtalen. 

Ingen kvikk fiks – ingen «silver bullet» 

Ekstraordinære tiltak for å bremse utslippene ytterligere vil være nødvendig. Det finnes ingen enkle løsninger, og en kombinasjon av mange tiltak er nødvendig. I tillegg til økt energieffektivisering og økt andel fornybar energi, vil karbon-fangst og lagring av CO2 fra fossile energikilder være helt nødvendig i kampen mot global oppvarming.

«DNV GL har ekspertise innen så vel fornybar energi som olje og gass. Med bakgrunn fra de fleste deler av energimarkedene, og i kraft av vår uavhengige rolle, søker vi å gi våre beste vurderinger av den samlede energiutviklingen,» sier DNV GLs konsernsjef Remi Eriksen.

***

Om DNV GL

DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering. Siden 1864 har vårt formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. Vi bistår våre kunder med å forbedre deres virksomhet på en sikker og bærekraftig måte. 

Vi leverer klassifisering, sertifisering, risikohåndtering sammen med programvare, datahåndtering og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til kraftsektoren. Med 80,000 bedriftskunder på tvers av alle industrisektorer er vi også verdensledende innen sertifisering av ledelsessystemer. 

Med høyt utdannede ansatte i 100 land, jobber vi sammen med våre kunder om å gjøre verden sikrere, smartere og grønnere.

Om Energy Transition Outlook

DNV GL har utviklet en modell for verdens energisystem. Modellen inkluderer etterspørsel av og tilgang til energi globalt, samt forbruk og fordeling av energi innenfor og mellom verdens ti regioner. Dette er en dynamisk tilbakemeldingsmodell. Modellen inkorporerer hele energisystemet - fra opphav til sluttbruker - og simulerer hvordan de ulike aktørene i modellen samhandler.

For bilder, grafer og videoer relatert til Energy Transition Outlook – klikk her.

For å laste ned rapportenes - klikk her.

Pressekontakt: 
Per Wiggo Richardsen, DNV GL, per.wiggo.richardsen@dnvgl.com, mob. 907 77 829

Relatert info

 

Besøk ETO 2018 nettstedet

 

Bilder, grafer og videoer relatert til rapporten

 

Last ned rapporten her

 

Bilder fra lanseringen i London 10 september

 

Tidslinje for energiomlegging på norsk