Nytt metodeverk fra DNV GL og Menon

Skal gi bedre samfunnsøkonomiske analyser av HMS-krav og –tiltak i petroleumsvirksomheten

DNV GL i samarbeid med Menon har utviklet et metodeverk for å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser av HMS-krav og -tiltak i petroleumsvirksomheten. "Prosjektet kan spille en viktig rolle fremover", sier Helle P. Fløtaker, Senior Principal Consultant i DNV GL.

"Petroleumsnæringen skaper store verdier for samfunnet og har et sikkerhetsnivå i verdensklasse på tross av krevende omgivelser. Samtidig er kostnadsnivået på norsk sokkel høyt. Hvilke HMS-krav som stilles og hvordan regelverket utformes kan derfor ha betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser", sier Helle P. Fløtaker, Senior Principal Consultant i DNV GL.

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har DNV GL og Menon utviklet et metodisk rammeverk for å vurdere hvorvidt eksisterende eller nye tiltak innen HMS-regelverket er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Dette metodeverket kan også benyttes som verktøy og støtte for utvikling av en mest mulig effektiv virkemiddelbruk.

"God forvaltningspraksis tar hensyn til alle relevante forhold, hvilket også medfører at konsekvensene av HMS-regelverket bør være tilstrekkelig utredet", sier Fløtaker.

Regelverksendringer kan ha usikker effekt 

Det er flere utfordringer knyttet til samfunnsøkonomiske analyser av HMS-regelverket. Storulykke-problematikken med komplekse hendelsesforløp, lave sannsynligheter for hendelser, begrenset tall-materiale tilgjengelig og mulige store konsekvenser er et element i dette. Videre er regelverket utformet på en slik måte at aktørene i stor grad kan velge hvordan de ønsker å møte kravene.

"Det er derfor usikkerhet forbundet med hvordan eventuelle regelverksendringer vil bli møtt av aktørene, og hva de tilhørende kostnader og nytteeffekter vil være", forteller Fløtaker.

Metodeverket som er utviklet legger til grunn eksisterende krav, prinsipper og veiledere, og kobler en samfunnsøkonomisk tilnærming sammen med HMS- og risiko-forståelse innen petroleumsvirksomheten. Ved å benytte en trinnvis og sekvensiell tilnærming sikrer man et så godt som mulig beslutningsgrunnlag selv om tilgjengelige data og ressurser skulle være begrenset.

Økt bruk av samfunnsøkonomiske analyser kan gi et bedre beslutningsgrunnlag og dermed bidra til hensiktsmessig virkemiddelbruk og effektiv regulering.

"Prosjektet konkluderer med at slike analyser innen HMS-regelverket er krevende men også godt egnet. Det vil videre bidra til en systematisk fremstilling av hvilke avveininger som er gjort og hvilke hensyn som er vektet tyngst. Samtidig som analysen ikke svarer på alt, er det likevel et viktig element inn i en helhetlig beslutning", sier Fløtaker.

Ressurser

 

Regjeringens pressemelding

 

Rapporten