Skip to content

Nye krav til stabilitetsinstrumenter på tankskip

Lovpålagt: Den reviderte versjonen av nyhetsbrev no. 4/2015 vil inkludere de ulike søknadsdatoene for gasskip som er konstruert i henhold til IGC-koden. Nye krav til instrumenter som gjelder for alle tankskips stabilitet vil være effektive fra 1 januar 2016 (1). MARPOL vedlegg I kap.4, IBC / BCH-koden og IGC / GC-koden har alle blitt endret, og krever nå at tankskip skal være utstyrt med et stabilitetdinstrument som kan håndtere både intakt og skadet stabilitet.

Det følgende er relevant for oljetankere, kjemikalietankere og gasstankere.

Det nye kravet har tilbakevirkende kraft og gjelder både nye og eksisterende skip, på denne måten:

  • For skip bygget på eller etter 1. januar 2016 (1) – ved levering.
  • For skip bygget før 1. januar 2016 (1) – ved første års klassing på eller etter 1. januar 2016 (1), men ikke senere enn 1. januar 2021 (1). Skip som har ombord stabilitetsinstrumenter som allerede er godkjent og sertifisert av anerkjent organisasjon, og som kan verifisere både intakt og skadet stabilitet til en standard som er akseptabelt for administrasjonen, kan fortsette å bruke et slikt instrument.

For havnestatskontroll-formål er et godkjenningsdokument utstedt av den respektive flaggstaten, eller en anerkjent organisasjon som opptrer på dennes vegne, nødvendig for å bekrefte av samsvar med reglene.

Det bør bemerkes at stabilitetsinstrumentet ikke er en erstatning for dokumentasjon av godkjente stabilitet, men fungerer som et supplement for å lette stabilitetsberegninger. Reviderte IOPP-B sertifikater for oljetankere, og IBC / BCH og IGC / GC sertifikater for egnethet for kjemikalietankere og gasstankere, som gjenspeiler de nye kravene, vil bli utstedt fra 1. januar 2016. For eksisterende skip trenger ikke det gamle sertifikatet å bli gjenutstedt før første års klassing på eller etter 1. januar 2016 (1), da det nye kravet trer i kraft og overensstemmelse blir bekreftet.

Følgende alternativer for at flaggstatsadministrasjonen kan frafalle kravet er blitt gitt:

  • Skip som er i særskilt tjeneste, med et begrenset antall permutasjoner av lasting slik at alle forventede forhold er blitt godkjent i den ombordværende dokumentasjonen av stabilitet
  • Skip hvor stabilitetsverifisering lages eksternt på et vis som er godkjent av administrasjonen
  • Skip som er lastet innenfor et godkjent sett av lasteforhold
  • Skip bygget før 1. januar 2016 (1) som er utstyrt med med godkjente begrensende KG / GM kurver som dekker alle gjeldende krav om intakt og skadet stabilitet

DNV GL vil utstede et RR (Retro-aktiv krav) til alle berørte fartøy og formelt informere ledere om det nye, kommende kravet. Det er imidlertid fortsatt den enkelte leders ansvar å sikre at hans/hennes fartøy er kompatibel innen fristen ved å presentere Document of Approval (2), eller alternativt, en relevant unntakstillatelse fra den respektive flaggstatsadministrasionen.


(1) For gasskip underlagt IGC-koden er de respektive datoene seks måneder senere, dvs. 1. juli 2016 og 1. juli 2021.

(2) DNV GL Loading Computer Certificate vil tjene dette formålet når det fastslår at både intakt og skadet stabilitet er dekket.

 

Download the full article

1-page (PDF)

 

All statutory news

View the list

 

Subscribe to Technical and Regulatory News

Staying up-to-date with maritime news and updates