Corporate

Ny rapport om Norges energiomstilling

Globe, Norway

Mangel på ny kraftproduksjon reduserer mulighetene for industrivekst og kutt av klimagassutslipp. Det eksisterende kraftoverskuddet i Norge blir brukt opp av økt etterspørsel fra husholdninger, industri, transport samt elektrifisering av petroleumsektoren.

Dette viser årets "Energy Transition Norway", som DNV idag har lagt frem i samarbeid med Norsk Industri. 

«Studien viser at Norge er på etterskudd både når det gjelder kraftproduksjon og etablering av grønn industri. Det er behov for mer ny kraft på markedet, raskt, om vi skal redusere utslippene og tiltrekke oss ny, grønn industri. Det er også nødvendig å utvide nettet for å øke fleksibilitet, fjerne flaskehalser og maksimere verdien av vindkraften. Den nåværende nettutbyggingen går ikke raskt nok», sier forskningsleder for energiomstilling i DNV, Sverre Alvik i DNV. 

DNV peker på havvind som det største potensialet for å øke kraftproduksjonen fremover. 

«Vi ser imidlertid at forsinkelser i konsesjoner og auksjoner gjør at dette trekker ut i tid», sier Alvik. 


Politisk forlik nødvendig for raskt økt kraftproduksjon 

«Situasjonen er bekymringsfull. Nå bekreftes det av NVE, Statkraft, Statnett, Energikommisjonen med flere: Prognosene om et kraftunderskudd er rett rundt hjørnet og hastigheten på klimaomstillingen er for lav. Det blir utfordrende for industrien fremover med varierende, uforutsigbare og høyere kraftpriser. Derfor haster det med brede politiske forlik», sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri. 

Hvordan følger vi opp Energikommisjonen slik at vi får opp farta i utbyggingen av mer fornybar kraft og nettilgang? Er det politiske Norge klare for brede kompromisser om klima og energi? 

«Fornybar energi er væravhengig, og vi må forvente stor dynamikk i tilbud og etterspørsel på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå fremover. Balansering av produksjon og nett krever mer vannkraft, store mengder batterier og datadrevne algoritmer i "real time" pluss bruksfleksibilitet fra forbrukere og industri», sier Nils Klippenberg, styreleder for Norsk Industri Elektro og Energi og CEO i Siemens Norge.

Energy Transition Norway 2023
Energy Transition Norway 2023


Noen hovedfunn i Energy Transition Norway: 

  • Gjennomførte og planlagte tiltak skaper ikke den dramatiske endringen som er nødvendig for å nå kortsiktige klimamål. 
  • Norge tar sikte på å kutte klimagassutslippene med 55 % innen 2030 og 90-95 % innen 2050. DNV anslår at Norge kun vil oppnå en reduksjon på 27 % innen 2030 og 80 % innen 2050 sammenlignet med 1990. 
  • Jo mer presserende tiltak som utsettes, desto snevrere blir vinduet for å nå målene, spesielt ambisjonene for 2030. 
  • Kun transport- og olje- og gassektorens utslipp nærmer seg de nødvendige nivåene for at Norge skal nå sine klimamål for 2050. 
  • Innen 2050 vil betydelig karbonfangst (8Mt) og karbonfjerning (2Mt) halvere Norges utslipp av klimagasser. Dette vil bidra til at Norge kommer nærmere målet, men ytterligere innsats er nødvendig. 
  • Det er et økende press på høyinntektsland, Europa og resten av OECD, for å nå netto nullutslipp i god tid før 2050 slik at disse landene kan bidra til at verden når ambisjonene i Parisavtalen.