Skip to content

Mangler IKT infrastruktur for å kunne skape presis pasientbehandling

Dersom vi tilrettelegger helsedata for digitale analyser og anvender avansert statistikk og maskinlæring, vil presisjonsmedisin kunne gi en langt mer målrettet og effektiv behandling av enkeltpersoner.

BigMed logo

De teknologiske barrierene for å oppnå dette er dessverre mange. Norsk offentlig helsevesen mangler nødvendig IKT-infrastruktur. Pasientdata foreligger ofte på formater eller i «siloer» som ikke er tilgjengelige for analyser. Tall fra Helse Sør-Øst viser at 95 % av medisinske data er digitalisert, men likevel utilgjengelig for digital prosessering. Dette fremkommer i BigMeds første «position paper» som ble presentert på en større konferanse i Oslo i dag. 

BigMed er et omfattende IKT-prosjekt forankret hos Oslo Universitetssykehus. Prosjektet er et samarbeid som involverer om lag 20 partnere fra pasientorganisasjoner, klinikk, akademia og næringslivet. Formålet er å adressere barrierer for utviklingen av persontilpasset medisin i Norge, og legge til rette for persontilpasset medisin ved bruk av stordatametoder. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og prosjektets partnere.

«Vi mennesker er ulike. Teknologien gir oss muligheter for å zoome inn på mindre pasientgrupper og gi bedre tilpasset behandling basert på subgruppens karakteristika. Dette kan oppnås ved å samle data, gjøre dem tilgjengelige for analyse og utvikle gode verktøy for å støtte klinikernes beslutningsprosesser. På denne måten vil man kunne tilby presis og effektiv behandling for enkeltpasienter samtidig som en unngår unødvendig behandling og unødvendige bivirkninger,» sier Thomas Smedsrud, prosjektleder for BigMed. 

Til tross for store investeringer i IKT-teknologi, har helsetjenesten ikke greid å legge til rette for IKT-systemer som samler inn data og tilgjengelig gjør dem på en god måte. Deling og analyse av store mengder personlige helsedata utfordrer også dagens regulatoriske rammer og lovgiving fokusert på å ivareta personvern.

Persontilpasset medisin krever samarbeid mellom ulike fagpersoner med ulik kompetanse – som medisinsk, IKT og juridisk kompetanse. Innføring av digitale verktøy krever også endringer i forhold til tradisjonell organisering av helsetjenester, i organisasjoner som tradisjonelt har hatt lav endringstakt.

«Digitalisering av informasjon og stordataanalyser gir mange muligheter, men medfører også mange utfordringer. Næringslivet har bred erfaring med digitalisering og utvikling av IKT-systemer fra andre sektorer. Gjennom et bedre samarbeid mellom næringsliv og helsevesen vil man kunne dra veksler på disse erfaringene på veien mot trygge og effektive systemer som legger til rette for en mer persontilpasset medisin», sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV GL som er en av næringslivspartnerne i BigMed. 

BigMed har i sin første fase avdekket noen av utfordringene helsevesenet står overfor og vil i løpet av de neste par årene utvikle piloter og demonstrasjonsprosjekter som konkretiserer muligheter til bruk av stordataanalyser for presis pasientbehandling.  

Om BigMed
BigMed er et IKT-innovasjonsprosjekt med finansiering fra Norges Forskningsråd. Prosjektet er forankret hos Intervensjonssenteret ved Oslo Universitets Sykehus (OUS), og involverer en rekke partnere fra klinikk, akademia, næringsliv og pasientorganisasjoner. Prosjektets formål er å adressere barrierene for utviklingen av persontilpasset medisin i Norge, og legge til rette for persontilpasset medisin- og individspesifikk behandling ved bruk av stordatametoder innenfor helsesektoren.  

Mer informasjon finnes på www.bigmed.no.

Mediekontakt
Thomas Smedsrud
Prosjektleder, BigMed
Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus 
Mob.: +47 99 64 96 99