Skip to content

Hvordan kan skipsfarten bidra til FNs bærekraftsmål

Bidra til å oppfylle Parisavtalen, bygge bærekraftige samfunn og infrastruktur, beskytte livet i havet, skape en bærekraftig fremtid for havøkonomien, og fremme ansvarlig praksis. Dette er de fem viktigste mulighetene for skipsfarten til å bidra til FNs bærekraftsmål.

«Sustainable Development Goals: Exploring Maritime Opportunities», utarbeidet av DNV GL for Norges Rederiforbund, utforsker skipsfartens potensiale til å bidra for å nå FNs bærekraftsmål. Bærekraftighetsmålene gir selskaper en unik mulighet til å samordne sine strategier og forretningsmodeller med globale utviklingsbehov. Som en global industri, har skipsfarten en avgjørende rolle i å nå mange av målene, og bidrar allerede til mange av delmålene.

Rapporten som ble overlevert til H.K.H. Kronprins Haakon og Lise Kingo, administrerende direktør i FNs Global Compact under en seremoni i Oslo 28. mars 2017, gir inspirasjon og veiledning for den krevende omstillingen som den maritime næringen står ovenfor.

“Rapporten skisserer hvordan skipsfarten har en unik mulighet til å bidra til bærekraftsmålene,” sier Dr. Maria Gjølberg, DNV GLs prosjektleder for rapporten. “Det er ingen tid å miste, og alle næringer må fokusere sin innsats på de områdene som vil gir størst innvirking.”

Fem utviklingsområder er skissert i rapporten:

  1. Bidra til å oppfylle Parisavtalen - f.eks øke energieffektiviteten, implementere alternative energiløsninger og transportere varer på havet i stedet for på land.
  2. Bygge bærekraftige samfunn og infrastruktur - f.eks tilby lavutslippsalternativer til landbasert transport, og frigjøre presset på landbaserte ressurser ved å flytte produksjon av mat, vann og energi til havs.
  3. Beskytte livet i havet - f.eks redusere transport av fremmede arter, implementere løsninger for innsamling av plastavfall i verdenshavene, og tilgjengeliggjøre informasjon om havets tilstand til forskere og beslutningstakere.
  4. Skape en bærekraftig fremtid for havøkonomien - f.eks skape arbeidsplasser og legge til rette for bærekraftig utnyttelse av havets ressurser, som mat, energi og mineraler.
  5. Fremme ansvarlig praksis - f.eks økt åpenhet og ansvarlighet, og garantere for arbeids- og lønnsvilkår i egne selskaper og leverandørkjeder.

“Jeg er overbevist om at vi står på terskelen til et nytt århundre hvor verdenshavene står i fokus”, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. “Maritim sektor står for to av verdens viktigste infrastrukturer – transport av mer enn 80% av verdens varer og produksjon av mer enn 1/3 av verdens olje og gass. Flere av FNs bærekraftsmål er relevante for denne sektoren. Det er store utfordringer for skipsfarten, men enda viktigere, også store muligheter.”

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Maria Gjølberg
Principal Consultant
DNV GL - Business Assurance
Mobil: +47 976 64 944
Email: Maria.Gjolberg@dnvgl.com