Skip to content

Havvind utløser kappløp om areal

Kraftig vekst i utbygging av havvind bidrar til en nidobling i etterspørselen etter havareal innen 2050, viser DNVs rapport «Ocean's Future to 2050».

Høvik, Norge, Desember 16, 2021 – Rapporten anslår at havvind vil kreve et areal tilsvarende Italias utstrekning i 2050. Veksten vil være høyest i regioner med lange kystlinjer og der det idag er lite utbygget vindkraft. Etterspørselen etter havareal vil vokse 50 ganger på Det indiske subkontinentet, 30 ganger i Nord-Amerika og fem ganger i Europa.

Dette er første gang DNV legger frem rapporten «Ocean’s Future to 2050», som er en helhetlig prognose for den blå økonomien. Rapporten dekker en rekke områder; som mat, energi, skipsfart, turisme, avsalting og arealplanlegging. 

Den blå økonomien endrer seg radikalt når investeringene i olje og gass synker og fornybare energikilder tar over. Kapitalinvesteringene i offshore olje og gass reduseres fra ca 80 prosent av den blå økonomien til 25 prosent innen 2050. Havvind vil tilsvarende øke sin andel til 50 prosent av havinvesteringer. I absolutte tall vil den blå økonomien bli mindre kapitalintensiv fremover på grunn av reduksjonen i olje og gass. 

Mot 2050 blir den blå økonomien stadig sterkere i Asia, og Kina vil stå for mer enn en fjerdedel av investeringene innen 2050. Dette skyldes i hovedsak utbygging av havvind og marin akvakultur.

Remi Eriksen, Group President and CEO of DNV


"Den blå økonomien går inn i en periode med større forskjeller mellom sektorer og regioner," sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV. "For øyeblikket er det land med olje- og gassressurser som har høyest inntekter fra havet. Med avkarbonisering og den fornybare tidsalder, kan flere land ta del i den nye, blå økonomien». 

Maritim sektor påvirkes også av endringene i den blå økonomien. Etter mange år med høy vekst, vil handelsflåten bare vokse 35 prosent til 2050 på grunn av reduksjon i olje- og kulltransport samt endringer i globalt handelsmønster. Cruiseindustrien fortsetter uten langsiktig påvirkning av COVID-19, og passasjerkapasiteten vil tredobles innen 2050. 

Marin akvakultur vil mer enn dobles innen midten av århundret, og nærmer seg nivået for villfangst. Men sjømat (innlands og hav) vil utgjøre bare 9 prosent av den globale proteinetterspørselen i 2050. Total årlig villfangst (inkludert urapportert fangst) anslås å være 95 millioner tonn ved midten av århundret, noe som overstiger det som ansees som det maksimale bærekraftige nivået på villfangst. 


Bente Pretlove, forskningsleder for hav i DNV, har ledet arbeidet med rapporten. Hun mener at havet vil bli en arena for et kappløp vi aldri tidligere har sett. 

«Grunnere, kystnære farvann vil bli gjenstand for størst konkurranse. Selv med tverrsektorielt samarbeid og flytting av infrastruktur lenger til havs, vil dette bli en utfordring som vi må håndtere på en forsvarlig måte – ikke minst av hensyn til sårbare, omkringliggende økosystemer», sier Bente Pretlove.


Rapporten blir lansert torsdag kl 10. 

Mer informasjon om lanseringen samt påmelding finner du her

Rapporten kan lastes ned her.Om DNV 

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. Gjennom sin brede erfaring og ekspertise fremmer DNV sikkerhet, effektivitet og bærekraft, setter bransjestandarder og inspirerer til nye løsninger. Enten det dreier seg om godkjenning av et nytt skipsdesign, optimering av energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyse av sensordata fra en gassrørledning eller sertifisering av verdikjeden til en matprodusent, hjelper DNV bedrifter med å ta gode og riktige beslutninger og øke tilliten til virksomheten, produktene og tjenestene deres.

 

Read more about the report

 

Download the images and graphs