Grønt kystfartsprogram

Første fase av grønt kystfartsprogram ble ferdigstilt i mars 2016. Fem prosjekter har gjennom 2015 utredet miljøvennlig drift – nå tas neste steg i programmet.

18 deltakere signerte en samarbeidserklæring i januar 2015, og Grønt kystfartsprogram var et faktum. To av deltakerne var representanter fra regjeringen.
Jon Rysst, regionsdirektør for Maritim Nord-Europa i DNV GL.
Narve Mjøs, programdirektør for Grønt kystfartsprogram i DNV GL.

DNV GL tok i januar 2015 initiativ til det offentlig-private «Grønt kystfartsprogram». Programmet er et samarbeidsprosjekt mellom myndighetsetater og privat næringsliv og skal bidra til at flere tar i bruk grønne skipløsninger.  

- Målet er at Norge skal bli verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart, forteller programdirektør for grønt kystfartsprogram Narve Mjøs. 

Programmet har fått stor internasjonal oppmerksomhet og ble tildelt den prestisjefulle miljøprisen «The Environment Award 2015» fra Lloyd’s List.

Kan bidra til stor utslippsreduksjon

Selv om shipping er den mest miljøvennlige transportmåten, viser en fersk studie DNV GL har gjennomført for Klima- og miljødepartementet at en dominerende del av utslipp i norske farvann kommer fra innenriks skipsfart. Disse utslippene er en betydelig del av det norske klima- og miljøregnskapet. Tross dystre tall viser studien at potensialet for utslippskutt er stort; de kan reduseres med om lag 40 - 50 % - dersom vi også tar i bruk alternativt drivstoff i stor skala. 

- Maritim næring kan bli en viktig grønn vekstnæring med tusenvis av nye arbeidsplasser, og norsk kystfart kan bli et utstillingsvindu for det globale markedet og en inkubator og plattform for eksport av miljøteknologi og grønne transporttjenester. Nå må vi jobbe sammen for å gjøre skipsfarten mer klimavennlig, sier Jon Rysst, regionsdirektør for Maritim Nord-Europa i DNV GL. 

Ved å velge et miljøvennlig drivstoffalternativ og ved tekniske og operasjonelle tiltak, kan man få en betydelig reduksjon av klimagassutslipp i norske farvann. 

- Men for at tiltakene skal lønne seg, må det blant annet legges til rette for effektiv og miljøvennlig lading og bunkring i havnene, og de riktige insentivene må være på plass for at næringen skal velge det grønne alternativet. Og det er her grønt kystfartsprogram kommer inn, supplere Mjøs.

Første fase gjennomført

Grønt kystfartsprogram er delt inn i fire faser. Den første fasen av programmet ble satt i gang i januar 2015 med målsetning om å vurdere potensialet for batteri- og gassbasert transport i Norge. I denne fasen ble det gjennomført to studier og etablert fem pilotprosjekter, som alle skal utrede muligheten for miljøvennlige driftsløsninger. I denne fasen er det primært fokus på skipstekniske løsninger.

De fem første pilotprosjektene 

  • Plug-in hybrid godsferge (Norlines)
  • Batterihybrid bøyelaster (shuttle tanker) med VOC-forbrenning (Teekay)
  • Hybrid-propulsjon for fiskefartøy (ABB/Fraktefartøyenes rederiforening)
  • Ombygging av frakteskip til hybrid LNG-bunkringsfartøy (Øytank Bunkerservice/Energigass Norge)
  • Grønn havn – elektrifisering og lavere energiforbruk (Risavika Havn)

16. mars arrangerte DNV GL et seminar i forbindelse med «Grønt kystfartsprogram» og inviterte myndigheter, speditører, lasteiere, rederier, finans, havner, verft, leverandører, forsknings- og interesseorganisasjoner til å delta. 

- Vi har lært mye fra denne første fasen, og fått med oss enda flere på laget, forteller en fornøyd Mjøs. 

36 deltakere fra både næring og offentlig virksomhet deltar nå i programmet. Det er en dobling av antall deltakere fra programmets oppstart i 2015. 

Andre fase er snart i gang

- I andre fase av programmet skal vi videreutvikle og evaluere business caser for hovedaktørene i verdikjeden, forteller programdirektør Mjøs. - Det må være business i det for alle nøkkelaktører for at man skal få til et effektivt grønt skifte. 

Grønt kystfartsprogram skal definere mulige regulatoriske, finansielle og innkjøpspolitiske insentiver og virkemidler, analysere samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske konsekvenser, samt etablere konsensus om hvordan nøkkelbarrierer og utfordringer kan overkommes. Det skal også lages en plan for å følge opp pilotprosjektene fra fase én, i tillegg til å identifisere noen nye pilotprosjekt. 

De nye pilotprosjektene for andre fase er ikke besluttet enda, men Mjøs forteller at de har flere kandidater og løsninger de ønsker å jobbe videre med. Potensielle pilotprosjekter er hydrogen og biodiesel som drivstoffløsning, hybridløsning mellom flytende gass og batteridrift til skip i arktiske farvann og et pilotprosjekt for en by-ferje eller en stor ferje til utlandet. Programdirektøren etterspør flere innspill på piloter fra både eksisterende og nye deltakere i programmet. 

Andre fase har oppstart i juni, og skal etter planen vare i ca. ett år. 

Sluttfasene

I den tredje fasen av programmet, som etter planen skal settes i gang i 2017, skal det defineres realistiske nasjonale mål for redusert utslipp og samfunnsøkonomiske resultater. I tillegg skal det utvikles en implementeringsplan.  I den fjerde og avsluttende fasen skal prosjektene implementeres og valideres. 

- Grønt kystfartsprogram er et langsiktig program, men med kortsiktige resultater og pilotprosjekter i alle faser, forklarer regionsdirektør Rysst. - Det handler ikke først og fremst om forskning eller teknologiutvikling, men det handler om å få alle relevante interessenter sammen og å identifisere barrierer, finne gode løsninger og bryte ned barrierer. Det handler om å jobbe sammen for å gjøre den norske skipsfarten miljøvennlig, bidra til en bærekraftig lysende framtid for den norske maritime næringen og bidra til at norske maritime aktører fortsetter å ha en ledende posisjon globalt. 

«Five futuristic projects that could transform our coastlines» – mer informasjon om pilotprosjektene

Du kan lese mer om de fem pilotprosjektene fra fase 1 i Grønt kystfartsprogram på våre globale sider. 

 

Deltakere Deltakere

Deltakere

Fraktefartøyenes Rederiforening

Norges Rederiforbund

Corvus

Nor Lines 

ABB

Energi Norge

NHO Sjøfart

GasNor

Statoil

Norsk Industri

DNV GL

Teekay Shipping Norway

Energigass Norge 

Norwegian Electric Systems

Inpower

NOx-fondet

Rolls-Royce

Echandia

Deltakere

Torghatten

Posten og Bring

Norled

Kongsberg Maritime

KS Bedrift

Risavika Havn

GMC

ZEM

Maritime Battery Forum

Klima- og miljødepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Innovasjon Norge

Vegdirektoratet

Nasjonal Transportplan

Kystverket

Sjøfartsdirektoratet

Norges forskningsråd

Universitetet i Oslo