Skip to content

Gamle tørrlastskip må erstattes med «grønne» skip – og det haster

Oslo 22 mars 2018: Flåten av tørrlastskip som hver dag trafikkerer langs kysten vår er stort sett gamle båter. Denne flåten må fornyes. For å nå forpliktelsene satt i Parisavtalen om utslipps-reduksjon innen 2030, må omstillingstakten for det grønne skiftet av denne flåten økes til det mange-dobbelte av hva den er i dag.

DNV GL har - som en del av Grønt Kystfartsprogram og på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, Sjøfartsdirektoratet og Næringslivets NOx-fond - utført en studie for å klarlegge barrierer som må løses for å oppnå dette. Den aller viktigste nøkkelen for å oppnå en raskere utskifting av gamle båter, vil være at myndigheter og eierne av lasten som fraktes, samarbeider. Ulike lasteeiere og offentlige innkjøpere må jobbe mot et felles mål. Begge må ha klima og miljø som et viktig kriterium når anbud utlyses. På den måten vil en bidra til å bygge et marked for skip med lave utslipp.

«Norge ligger i front internasjonalt når det gjelder null- og lavutslippsteknologi i fergene. Jeg tror vi vil se den samme grønne omstillingen innenfor godstransport til sjøs og til andre deler av norsk skipsfart. Denne rapporten viser hvilke hindringer vi må rydde av veien for å lykkes i vår satsing,» sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

I dag er dessverre etterspørselen etter «grønne» tørrlastskip lav. Det er ofte for liten vilje blant lasteeierne til å betale ekstra for transport med grønne skip. Kontraktene mellom eier av last og eier av skip er normalt korte, og generelt sett er driftsmarginene lave i segmentet. Dette medfører at evnen til å bære en merkostnad knyttet til «grønne» løsninger er begrenset, selv om en har mulighet for å søke støtte fra virkemiddelapparatet for deler av merkostnadene.

«I vår studie har vi fremmet en rekke forslag – elleve i alt,» forklarer Jon Rysst, DNV GLs maritime regionalsjef med ansvar for Nord-Europa. Og konkretiserer: «Eksempelvis innkjøp med felles miljøkrav, utkoblbar tariff for plug-in hybride skip og tradisjonell bruk av landstrøm uten ladning, innføring av CO2-avgift med CO2-fond for transportsektoren uten at dette skal redusere konkurranseevnen til norske transportører og bedre finansieringsordninger for nye skip.»

«Selv om transport av tørrlast langs kysten av Norge ikke bare gjelder den norske flåten, men er en del av internasjonal transport, har vi i studien først og fremst satt fokus på det vi i Norge kan få gjort noe med,» sier Rysst videre. «Mange av de norske skipene er små, gamle og modne for utskiftning. Dette behovet for fornying er en gyllen mulighet til å sørge for at skipene i størst mulig grad blir erstattet av skip med lav- og null-utslippsløsninger.»

De mest nærliggende tekniske løsningene er plug-in hybridisering med ladbare batterier og LNG (flytende gass). Norge var først ute med å anvende flytende gass som drivstoff for skip (Glutra 2000). Norge var også først ute med en hel-elektrisk ferge (Ampere 2015). Norge kan her ta nye steg som forsterker landets rolle som teknologisk ledende og fremtidsrettet.

Studien viser at det er behov for et systemskifte som omfatter hvordan maritime transporttjenester etterspørres, leveres og finansieres. Markedet for transport med lav- og nullutslippsskip vil øke ved at lasteiere og offentlige innkjøpere etterspør dette.

Studien peker også på betydningen av å komme opp med gode private finansieringsmekanismer eller   løsning som kombinerer offentlig og privat finansiering, der offentlige ordninger har en risikoavlastende funksjon som utløser privat kapital for å kunne finansiere storstilt nybygging.

 

Transport av tørrlast langs norskekysten utgjør en betydelig del av CO2, SOx og NOx utslipp fra norsk innenriks skipsfart. I henhold til Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å kutte klimagassutslipp med 40% innen 2030 – målt mot hva de var i 1990. Målet er ambisiøst. Tida er begrenset. Umiddelbar handling er påkrevet.

Om Grønt Kystfartsprogram

Grønt Kystfartsprogram er et partnerskapsprogram mellom myndigheter og privat næringsliv. Målet med programmet er at Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige kystfart. Programmet har mer enn 40 deltakere fra hele den maritime verdikjeden. https://www.dnvgl.no/maritime/gront-kystfartsprogram/index.html

Om DNV GL

DNV GL spesialiserer seg på kvalitetssikring og risikostyring, utfører sertifisering og tilbyr uavhengige ekspertråd til den maritime industrien, olje- og gassindustrien og kraftindustrien.  Vår hovedoppgave er å sikre liv, verdier og miljøet for igjen å bidra til at våre kunder håndterer risiko innenfor en bærekraftig utvikling.

DNV GL er et teknologi basert selskap som hele tiden investerer i forskning og samarbeidsbasert innovasjon, slik at vi alltid kan gi kundene våre råd som bygger på et solid faktagrunnlag.  DNV GLs røtter strekker seg tilbake til 1864, og selskapet er i dag aktivt i over 100 land.