Skip to content

Fortsatt fengsling i spionsaken

Borgarting lagmannsrett har 17. september avsagt kjennelse i ankesaken angående fortsatt varetektsfengsling i saken som berører en ansatt i DNV GL. PSTs begjæring ble dermed tatt til følge. Varetektsfengslingen ble opprettholdt for fire nye uker.

Vi kan bekrefte at vi er kjent med at PST har utvidet siktelsen til også å omfatte grov korrupsjon. 

Kjernen i denne saken er for DNV GL at en av våre ansatte har begått et alvorlig tillitsbrudd. Dette har derfor hele tiden vært utgangspunktet for vårt arbeid med å kartlegge hva som har skjedd, hva som kan ha skjedd, og hva vi kan gjøre for å bistå PSTs etterforskning.  

Parallelt har vi en aktiv dialog med våre kunder om denne saken.  

Kundene vi er i kontakt med uttrykker forståelse for situasjonen og setter pris på at vi gjør det vi kan for å svare på spørsmål de måtte ha. Det foreligger imidlertid begrensninger på hva DNV GL kan gi svar på. Som arbeidsgiver er vi ikke i samme posisjon som PST til å avsløre en utro tjener.  

Gitt PSTs rolle og fullmakter har de helt andre muligheter til å identifisere kriminelle handlinger. Vi har ikke innsyn i PSTs etterforskning, men hvis vi blir kjent med at informasjon fra våre kunder eventuelt kan ha kommet på avveie, vil vi i samråd med PST prioritere en dialog med disse kundene. 

DNV GL har en rekke systemer og rutiner for å verne seg mot den risikoen som en utro tjener representerer: Alle ansatte og leverandører er kontraktsmessig pålagt å overholde DNV GLs etiske retningslinjer. Disse stiller klare krav til overholdelse av konfidensialitet samt antikorrupsjon-, antitrust-, eksportkontroll- og databeskyttelseslover. DNV GL er sertifisert i henhold til en rekke ISO-standarder, inkludert ISO 27001 for informasjonssikkerhet. Dette gjelder også forretningsområdet Oil&Gas. Det aktuelle sertifikatet er utstedt av Dekra. 

Ved tiltredelse har alle DNV GL ansatte gjennomgått en omfattende bakgrunnssjekk. DNV GL-ansatte er også kontraktsmessig underlagt strenge krav til fortrolighet med hensyn til håndtering av informasjon om kunder og prosjekter for kunder gjennom hele ansettelsesperioden.  

Alle ansatte gjennomgår obligatorisk opplæring i hvordan å rapportere faktiske eller mistenkelige forhold og brudd på de ovenfor nevnte kravene. Opplæringen gjennomføres regelmessig gjennom hele ansettelsesforholdet – og omfatter rapportering av bekymringer knyttet til bestikkelse, svindel, arbeidskonflikter, diskriminering og andre etiske spørsmål. 

Alle våre IT-systemer oppfyller internasjonale standarder for cybersikkerhet, databeskyttelse og rutiner for tilgang til dokumenter.