Skip to content

Forbedrede resultater i vanskelige tider

Forbedringer i de aller fleste av de markedene DNV GL opererer i bidro til at selskapet leverte sterke resultater i 2019.

Høvik, 6. april 2020 : Forbedringer i de aller fleste av de markedene DNV GL opererer i bidro til at selskapet leverte sterke resultater i 2019. Omsetningen økte med 9,75 % fra året før og endte på 21.551 millioner kroner. Resultatet etter skatt og øvrige kostnader ble 1.375 millioner kroner.

Årsrapporten 2019

Selv om det er resultatene for året som ligger bak oss som nå presenteres, er det utsiktene for tiden som ligger foran oss som opptar de fleste.

Som et av Norges mest internasjonale selskaper ble DNV GL allerede i januar påvirket av COVID-19 pandemien. Mens selskapets over 1,000 ansatte i Kina nå er tilbake i tilnærmet normal business, opplever ansatte i Norge, resten av Europa og store deler av verden store endringer og stor usikkerhet. Alle steder har selskapet iverksatt tiltak for å opprettholde mest mulig normal business.

For 2019 var det særlig DNV GL’s Maritime forretningsområde som bidro til den positive omsetningsveksten. Men også forretningsområdene Olje & Gass, Energy og Digital Solutions oppnådde større omsetning og bedre resultater enn foregående år. Business Assurance hadde som forventet noe lavere aktivitet etter at 2018 var et spesielt år med stor aktivitet som følge av overgangen til nye versjoner av de to største ISO standardene.

“Jeg vil også fremheve de nye digitale verktøyene og prosessene vi har utviklet for våre kunder som bidrag til vår vekst i 2019. Når den pågående pandemien vanskeliggjør fysisk kontakt, muliggjør de samme verktøyene fjernarbeid og spiller en viktig rolle i å overvinne noen av de utfordringene våre kunder og vi selv står overfor,» sier Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør i DNV GL.

For DNV GL selv har det medført at delvis permitteringer av en mindre del av arbeidsstokken i Norge nå blir gjennomført. Dette gjelder ansatte som i hovedsak inngår i selskapets stabs- og støttefunksjoner. Til sammen er ca. 10 % av selskapets om lag 2.050 ansatte i Norge berørt. Permitteringsvarsler er sendt ut og permitteringene vil tre i kraft fra 16. april med virkning for de følgende tre månedene. Ytterligere tiltak kan senere bli nødvendig også i andre land.

DNV GL tok en rekke skritt i 2019 for å møte de utfordringene og de mulighetene som ligger foran. Det gjelder både digitalisering og de omfattende endringer i energimarkedene som vi forventer i det ti-året vi nå er inne i.

Noen få eksempler:

  • Alle DNV GL-klassede skip kan få gjennomført fjern-inspeksjoner, dvs. uten å få en DNV GL-inspektør ombord - hvor som helst i verden og på alle tidspunkter av døgnet - ved å koble seg opp til et dedikert, faglig team. DNV GL gjennomførte 12.000 slike inspeksjoner i 2019.
  • DNV GL åpnet i 2019 et forskningssenter for kunstig intelligens i Shanghai. Målsettingen er å forbedre revisjons- og inspeksjonstjenester ved hjelp av kunstig intelligens.
  • DNV GL bidro sammen med partnere i et omfattende prosjekt i Leeds, England, hvor det eksisterende nettverket for distribusjon av gass nå gjøres om til distribusjon av mer miljøvennlig hydrogen.

"Nå, mer enn noen gang, blir vi påminnet om at de store utfordringene samfunnet står overfor er globale, og at vi må jobbe sammen for å løse de. Men det ligger også store muligheter i utviklingen mot mer miljøvennlig energi, mer bærekraftige forsyningskjeder, ytterligere digitalisere og i sum en bærekraftig framtid,» avslutter Remi Eriksen.