Energiomstillingen tenner energibransjen

Energibransjen jobber for fullt med det grønne skiftet, viser en ny studie fra DNV. En samlet bransje forventer vekst i 2022. Veksten er drevet av selskapenes egne, fornybare prosjekter og forsterkes av finansielle tiltak, som EUs taksonomi og ESG-kriteriene. Manglende politisk handlingskraft og kompetanseskvis anses som de største hindringene på veien til det grønne skiftet.

Hans Kristian Danielsen, direktør i Energy Systems i DNV
  • Energibransjen ser optimistisk på fremtiden. Spesielt innen fornybar-sektoren er fremtidstroen sterk. I olje- og gassbransjen har optimismen steget betydelig siden ifjor – fra 39 til 58 prosent. Tre fjerdedeler av en samlet bransje er sikre på vekst i 2022.

  • Åtte av ti respondenter sier det grønne skiftet går stadig raskere. 62 prosent mener hydrogen vil bli en betydelig del av energimiksen innen 2030 og 58 prosent tror bruken av CCS (karbonfangst og lagring) vil øke raskt de neste fem år.

  • En samlet bransje (74 prosent) mener energiomstillingen kunne gått raskere om politikerne hadde vært mer handlekraftige.

DNV lanserer i dag studien «The Power of Optimism: Managing scale and complexity as the energy transition accelerates» der over 1000 respondenter – 156 fra Norge – har svart på en rekke spørsmål om energibransjens fremtid. Respondentene er både energieksperter og -ledere. I tillegg har DNV gjennomført dybdeintervjuer med en rekke opinionsledere, myndigheter og politikere.

Det er stor investeringsvilje i det grønne skiftet. Halvparten av respondentene forventer at bedriften de jobber for vil satse sterkt på grønt hydrogen i året som kommer, etterfulgt av solenergi (44 prosent), flytende havvind (40 prosent) og karbonfangst og -lagring (40 prosent).

«Økende investeringer i det grønne skiftet gir grunn til optimisme for energibransjen. Samtidig ser vi et misforhold mellom denne økonomi-baserte optimismen og avstanden vi fortsatt har til et utslippsfritt energisystem. Målet må være å redusere utslipp av drivhusgasser slik at vi nærmer oss klimamålene. Som vi fastslår i vår Energy Transition Outlook, og som vi ser i respondentenes svar; teknologi og kapital er klare for en raskere overgang. Det er mangel på handlekraftig politikk og regelverk som bremser nullutslippssamfunnet», sier Hans Kristian Danielsen, direktør i Energy Systems i DNV.

Respondentene opplever dette i praksis. Nesten to tredjedeler forventer at virksomheten vil øke investeringene i avkarbonisering, men bare 42 prosent tror målene vil nåes i tide. 28 prosent er direkte pessimistiske.

«Verden er ikke på vei til å nå målene i Paris-avtalen. Vi kan og må gjøre mye mer for nå klimamålene i tide. Samtidig må vi ta innover oss at energiomstillingen er krevende. Vi må sørge for at vi nedskalerer fossile energikilder i takt med økt fornybar kapasitet. Mister vi balansen her, vil vi få problemer med både priser og forsyningssikkerhet. Skal vi lykkes, må vi øke produksjonen av ren energi mye, mye raskere», sier Danielsen.

Respondentene i undersøkelsen er nettopp bekymret for bransjens evne til å opprettholde en pålitelig energiforsyning. Seks av ti i olje- og gassindustrien mener at det ikke investeres nok i olje- (57 prosent) eller gass- (61 prosent) leting til å møte etterspørselen på mellomlang og/eller lang sikt. En betydelig minoritet forventer for liten produksjon av olje (43 prosent) eller gass (47 prosent) i løpet av de neste fem årene. Omtrent 38 prosent sier at olje- og gassbransjen sliter med finansiering av prosjekter.

Etter COP26 har det vært diskusjon om hvorvidt toppmøtet levde opp til forventningene. I denne studien sier 61 prosent at COP 26 ikke oppnådde nok, og 74 prosent mener viktige tiltak nå ikke igangsettes på grunn av manglende enighet på COP26. Halvparten av respondentene (47 prosent) tror ikke at deres land eller region vil nå sine klimamål.

Digitalisering blir stadig viktigere når nye teknologier skaleres og nye verdikjeder etableres. Syv av ti sier de har investert mer i digitalisering det siste året, mens 79 prosent i kraft- og fornybarsektorene mener at et pålitelig desentralisert energisystem er umulig uten digitalisering.

For å tilpasse seg energiomstillingen, mener 81 prosent at energibransjen vil innlede samarbeid med nye partnere i 2022.

"Nye partnerskap dannes i takt med at nye verdikjeder innen områder som hydrogen, CCS og energilagring etableres. Innovasjon og digitalisering spiller sentrale roller når industrien skal håndtere den økende kompleksiteten i energisystemet - fra desentralisering av energiproduksjon og lagring, til variasjonen i fornybare energikilder, til kompleksiteten av integrerte gass- og elektrisitetsnettverk, samt transport og industrielle prosesser, sier Danielsen.

«The Power of Optimism: Managing scale and complexity as the energy transition accelerates»

Om studien: «The Power of Optimism” 

Dette er 12. gang DNV gjennomfører denne undersøkelsen blant energibransjen globalt. Det er første året den fornybare delen av bransjen er inkludert.  Respondentene består av 1000 senior fagpersoner hvorav 156 i Norge. I tillegg er det gjennomført dybdeintervjuer med ledere, eksperter, opinionsledere og myndigheter. 

Undersøkelsen er utført i desember 2021 og januar 2022. Det er et team fra DNV og Longitude (et Financial Imes-selskap) som har utført undersøkelsen. Respondentene kommer fra hele energibransjen, inkludert børsnoterte selskaper og privateide firma. Virksomhetene ligger langs et bredt spekter fra fornybar energi, olje og gass, industrielle energibrukere og konsulenter innen teknologi og finans. 33 prosent av selskapene har en årlig omsetning på USD 100 millioner eller mindre, mens 28 prosent har en årlig omsetning på USD 1 milliard eller mer.

Last ned en kopi av studien her

 

«The Power of Optimism: Managing scale and complexity as the energy transition accelerates»