DNV vertskap for arbeidsgruppe under samarbeidsforum for havvind

8. desember deltok ulike interessenter fra fiskeri- og havindustrien, energibransjen, miljøorganisasjoner, samt representanter fra myndighetene, på et felles arbeidsgruppemøte ved DNVs hovedkontor på Høvik med fokus på sameksistens i forbindelse med havvindutbygging. Målet med møtet var å diskutere utfordringer og muligheter ved utbygging av havvind langs norskekysten, samt å drøfte felles spilleregler for hvordan man kan tildele, bygge ut og forvalte havvindparker på en måte som ivaretar ulike interesser.

Arbeidsgruppa for sameksistens er én av tre arbeidsgrupper som er underlagt samarbeidsforum for havvind, og ledes av statssekretær Elisabeth Sæther fra Olje- og energidepartementet. Under møtet i DNVs lokaler diskuterte deltakerne flere problemstillinger knyttet til utbygging av havvindparker, inkludert miljøforhold, tildelingskriterier, og pågående initiativer mot fiskeri og annen industri. DNVs representant i gruppa, Marte Rusten, presenterte også DNVs uavhengige syn på hvilke spilleregler som bør gjelde ved havvindutbygging og tildelinger, basert på erfaringer fra andre land. 

Arbeidsgruppa møtes i en tid der Regjeringen har bedt havvindnæringen og andre aktører til havs om innspill på problemstillinger knyttet til prekvalifiseringskriterier, kvalitative kriterier samt tildelings-, auksjons- og støttemodeller. Innspillene fra arbeidsgruppa for sameksistens vil dermed kunne supplere og komplementere den pågående høringsprosessen som har høringsfrist 6. januar. 

Deltakere på arbeidsgruppemøtet var blant annet Elisabeth Sæther (Olje- og energidepartementet), Vidar Ulriksen (Nærings- og fiskeridepartementet), Jonny Berfjord (Fiskebåt), Jan Henrik Sandberg (Norges Fiskarlag), Hildegunn Blindheim (Offshore Norge), Jon Evang (Fornybar Norge), Geir Lasse Taranger (Havforskningsinstituttet), Karoline Andaur (Verdens naturfond), Marte Rusten (DNV) og Mari Aarrestad Bekkeheien (Norges vassdrags- og energidirektorat).