Skip to content

DNV skal lede det nordiske samarbeidet om et veikart for karbonfrie skipsdrivstoff

Klima- og miljødepartementet har tildelt DNV og deres samarbeidspartnere en kontrakt på utarbeidelsen av et veikart for innføring av bærekraftige karbonfrie drivstoff i Norden. «Nordisk veikart» tar sikte på å fremskynde overgangen til karbonfrie drivstoff ved å redusere de viktigste barrierene for innføring og ved å skape en plattform for samarbeid i regionen. Chalmers, IVL, MAN Energy Solutions, Menon og Litehauz samarbeider med DNV om utviklingen av det nordiske veikartet.

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har allerede forelagt maritim næring en ambisiøs tidsplan for avkarbonisering, som forutsetter en betydelig utrulling av karbonfrie skipsdrivstoff. Selv om det for tiden gjennomføres visse skritt i retning av økende bærekraft, er det stort potensial for å fremskynde denne utviklingen. Det nordiske veikartet skal drive denne akselerasjonen i regionen gjennom å identifisere og redusere de viktigste barrierene for bærekraftige karbonfrie drivstoff. Det skal undersøke barrierene til sjøs, på land og i markedet samt angi konkrete tiltak som kan gjennomføres for å overvinne dem.

- Dette er et prosjekt som tar samarbeidet for grønn skipsfart i Norden flere steg videre, og vil gi et operativt bidrag til utrullingen av bærekraftige nullutslippsdrivstoff i Norden. Vi har i Norden mange skipsruter og et tett sjøfartssamarbeid som gir oss mange fortinn i utviklingen av grønne maritime løsninger. Dette er det viktig at vi utnytter, jeg ser fram til å følge dette prosjektet videre, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Nordisk veikart er et betydningsfullt prosjekt fordi det signaliserer regionens intensjon om å ta initiativet innen karbonfrie drivstoff og drive frem energimostilling i næringen vår, sier Tuva Flagstad-Andersen, Regionalsjef for Nord-Europa i DNV Maritime. – I de nordiske landene har vi det tekniske kunnskapsgrunnlaget, både med hensyn til teknologiutvikling og ikke minst når det gjelder å etablere sikkerhetsrammeverket og det juridiske rammeverket som skal støtte disse drivstoffteknologiene. I tillegg kan samarbeidsånden og kunnskapsutvekslingen vi finner blant institusjoner og bedrifter, virkelig turbolade denne overgangen.

Sentralt i Nordisk veikart står etableringen av en nordisk samarbeidsplattform for å fremme kunnskapsdeling, parallelt med lanseringen av pilotprosjekter og studier som skal bygge opp erfaring innenfor nye drivstoff for å etablere «grønne korridorer» og bygge opp infrastruktur. Samarbeidsplattformen tenkes å være et forum der partnere ikke bare kan dele og diskutere fremdriften til det nordiske veikartet, men også få orienteringer om nye retningslinjer, FoU og andre tilknyttede programmer, og potensielt utvikle prosjekter utenfor dette prosjektet.

Prosjektet fokuserer på «bærekraftige karbonfrie drivstoff» fra et livsløpsperspektiv. Prosjektet benytter et såkalt ‘fuel scorecard’, der karbonfrie drivstoff som ammoniakk og hydrogen vil bli evaluert ved bruk av ulike KPI-er for ytelse og bærekraft, ved å gjennomføre en livsløpsanalyse (LCA) og ved å vurdere regulatoriske og sikkerhetsmessige utfordringer. I tillegg skal sjøtrafikken i regionen analyseres ved hjelp av AIS-kartlegging og ved å undersøke eventuelle muligheter og utfordringer innen bunkring og infrastruktur – noe som skal føre frem til en plan for infrastrukturutvikling for å forsyne fartøyer i hele regionen.

– MAN Energy Solutions er glad for å kunne jobbe med mange ulike samarbeidspartnere innen næringen, og for å kunne dele vår egen spesielle ekspertise i dette felles arbeidet for avkarbonisering, sier Mikael C. Jensen, Vice President og Head of Engineering i MAN Energy Solutions. – Nordisk veikart er helt nødvendig og kommer til riktig tid, og vi skal gjøre vårt for å stimulere til bruk av bærekraftige drivstoff på denne ubønnhørlige veien mot netto nullutslipp.

– I IVL er vi svært glade for å være involvert i dette nordiske samarbeidet, som vil bidra til utfasing av fossile drivstoff i shippingindustrien, sier Erik Fridell, sjef for gruppen Transporter og mobilitet i IVL Svenska Miljöinstitutet. – IVL håper at vi kan bidra med vår kunnskap om marine drivstoff og miljøløsninger for sjøfartsnæringen.

– Ved å fokusere på økt bruk av alternativt drivstoff, kunnskapsdeling og å etablere «grønne korridorer» kan Nordisk veikart-prosjektet spille en viktig rolle i å fremme det grønne skiftet i shipping-sektoren, hvor de nordiske landene allerede har en sentral rolle, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Det nordiske veikartet har allerede fått sterk støtte fra mange av de ledende maritime selskapene og interessentene i Norden, som for eksempel: Wärtsilä (Finland), Norges Rederiforbund, DFDS (Danmark), Yara (Norge), Samorka (Island), Gasum (Finland), Sjøfartsdirektoratet, Swedbank (Sverige), Centre for High North Logistics / Nord universitet (Norge) og Oslo Havn. Etter hvert som prosjektet skrider frem, forventer DNV at enda flere interessenter vil bli invitert til å delta i den nordiske samarbeidsplattformen og involvere seg i pilotprosjekter. Vi ser frem til å høre fra andre parter som er interessert i å bidra.

Nordisk veikart-prosjektet er finansiert av Nordisk ministerråd og vil pågå i fire år.

 

High-res images for download