Skip to content

DNV oppfordrer til samarbeid på tvers av bransjer for å takle det grønne skiftets utfordring med drivstofftilgjengelighet

DNV lanserer sin nyeste Maritime Forecast to 2050-rapport med fokus på hvordan shippingindustrien kan overvinne det grønne skiftets største utfordringen, nemlig drivstofftilgjengelighet.

Se videoen og last ned forsidebildet nederst på siden.

Den 84 sider lange rapporten er den sjette i rekken og en viktig del av DNV sin årlige Energy Transition Outlook (ETO) analyse av verdens energifremtid. Årets utgivelse av Maritime Forecast to 2050 tar for seg den omfattende produksjonen, distribusjonen og infrastrukturen for bunkring som er nødvendig for et skifte til karbonnøytralt drivstoff i den maritime næringen. 

Rapporten gir også oppdaterte utsikter knyttet til reguleringer, drivere, fremtidige teknologier og kostnader for avkarbonisering av shippingen. Den modellerer to ulike fremgangsmåter for avkarbonisering: Nåværende IMO-ambisjoner for 2050 og Fullstendig avkarbonisering innen 2050. DNV sine modeller peker på en mangfoldig fremtidig energiblanding med både fossile og karbonnøytrale drivstoff, der fossile drivstoff utfases gradvis frem til 2050. 

– Hele verden jobber for nå for å avkarbonisere, og jakten på de beste alternative karbonnøytrale drivstoffene og teknologiene har startet, sier administrerende direktør for det maritime forretningsområdet i DNV, Knut Ørbeck-Nilssen. – Ingen industri kan alene fjerne karbonutslipp, og derfor må den globale næringen ta de rette grepene sammen. Bærekraftig energi bør innføres der den har størst innvirkning på å redusere klimagassutslipp. Det største hinderet er drivstofftilgjengelighet, og for å håndtere dette må forsyningskjeder skapes gjennom samarbeid på tvers av bransjer. 

– Karbonnøytrale drivstoff må gjøres tilgjengelige for skip allerede dette tiåret, i tråd med avkarboniseringsmålene som er satt. Innen senest 2030 skal 5 prosent av energien til shippingindustrien komme fra karbonnøytrale drivstoff. Dette vil kreve vesentlige investeringer i skipsteknologi og landbasert infrastruktur, fortsetter han. 

Det er avgjørende at alle interessenter, slik som store energi- og drivstoffleverandører og havner, har samordnede planer og at offentlige insentiver oppmuntrer til deltakelse i et gryende globalt nettverk av grønne skipskorridorer. 

Fokuset på drivstoffleksibilitet og energieffektivitet fortsetter å være nøkkelen til å lette overgangen og minimere risiko knyttet til investering i skip som ikke får seile. Rapportens nye og utvidede samling av scenarioer for framtidige drivstoff i shipping, kan anvendes i DNV sitt oppdaterte rammeverk for karbonrisiko. Dette rammeverket kan hjelpe rederier med å finne de mest energi- og kostnadseffektive drivstoffløsningene.. 

Når det gjelder valg av drivstoff, vil usikkerhet knyttet til fremtidig pris og tilgjengelighet bety at det ikke utpeker seg noen klar vinner blant de mange alternativene – ammoniakk, metanol, diesel eller metan laget av bærekraftig biomasse, fornybar strøm eller fossilt brensel med karbonfangst og -lagring. Rapporten skisserer under hvilke forutsetninger hvert alternativ vil være lønnsomt. DNV sin flåtemodell, GHG Pathway Model, estimerer investeringskostnadene for å implementere nye forsyningskjeder for drivstoff og drivstoffteknologi, samt energieffektiviseringstiltak i verdensflåten. 

Eirik Ovrum, Principal Consultant for det maritime forretningsområdet i DNV og hovedforfatter av Maritime Forecast to 2050, sier: –Rederier må ta sikre, langsiktige beslutninger om investeringer som trengs både i eksisterende flåter og nybyggingsprosjekter. 

– I vår analyse undersøker vi variasjoner i tre familier av karbonnøytrale drivstoff og simulerer tilgjengeligheten av bærekraftig biomasse for å produsere biodrivstoff, fornybar strøm for å produsere elektrodrivstoff og fossilt brensel i kombinasjon med karbonfangst og -lagring (CCS) for å produsere blått hydrogen og blå ammoniakk. Vi utforsker også spesifikke drivstoffvarianter, med viktige innsatsfaktorer som påvirker relative kostnadsforskjeller mellom drivstoff innen hver drivstofftype. Totalt utforsker vi 24 scenarioer for avkarbonisering. 

Drivstoffovergangen har allerede begynt: 5,5 prosent av skip (bruttotonnasje) i drift og 33 prosent av bruttotonnasje som er bestilt, bruker alternative drivstoff (hovedsakelig flytende naturgass). Fremtidens marked vil være avhengig av flere energikilder, integrasjon med regionale energimarkeder, energiproduksjon og -bransjer, og av tilgjengelighet og priser på energikilder. 

DNV spår at investeringene i skipsteknologi som trengs for å nå målene i stimodellene i Fullstendig avkarbonisering innen 2050, vil variere fra 8 til 28 milliarder USD per år (avhengig av hvilken drivstofftype som favoriseres) mellom 2022 og 2050. Investeringer på mellom 30 og 90 milliarder USD per år frem til 2050 vil være nødvendig for de landbaserte forsyningskjedene. 

– To tusen skip forventes å bli bestilt årlig frem til 2030, men det finnes fortsatt ingen enkel drivstoffløsning, sier Ørbeck-Nilssen. – For å hjelpe til med å håntere denne usikkerheten kan den nye Maritime Forecast to 2050-rapporten bidra med ekspertråd og smarte løsninger som sikrer at fartøy forblir konkurransedyktige og opererer i samsvar med lover og regler gjennom hele levetiden, samtidig som behovet for sikkerhet er oppfylt, avslutter han. 

Last ned hele Maritime Forecast to 2050-rapporten for 2022 her.

 

Bilder for nedlasting

Maritime Forecast to 2050 forsidebilde