DNV: Hydrogen avgjørende for å nå Paris-målene for utslippskutt

Energy Transition Outlook 2021

Verdens innsats mot klimaendringene må rettes bredt. Dersom vi skal nå målene i Paris-avtalen må tiltak i større grad inkludere de sektorene der reduksjon av utslipp er vanskelig. Økt bruk av hydrogen vil ifølge DNVs siste utgave av rapporten «Energy Transition Outlook» spille en nøkkelrolle.

  • Årets «Energy Transition Outlook» viser at verden ligger bak Paris-ambisjonene, at vi vil nå 2,3 graders oppvarming innen 2100 og at CO2-utslipp globalt reduseres med kun 9% innen 2030.

  • Global elektrisitetsproduksjon vil mer enn dobles de neste 30 årene, og sol og vind er allerede den billigste formen for ny energi i store deler av verden. Men noen sektorer er fortsatt vanskelige å elektrifisere, blant annet tungindustri, shipping, tungtransport og luftfart. 

  • Hydrogen vil være en essensiell energibærer for avkarbonisering av disse sektorene. Men hydrogenbransjen trenger offentlig støtte og insentiver for å vokse raskt nok til å utgjøre en forskjell.

Rapporten, som publiseres for femte år på rad, gir en uavhengig prognose for utviklingen av verdens energisystemer frem mot 2050. Årets utgave viser at elektrifiseringen av verdens energimiks øker fra 19 prosent til 38 prosent frem mot 2050, hovedsakelig gjennom utbygging av mer sol- og vindkraft. Rapporten viser blant annet at 50% av alle personbiler som selges i verden i 2032 vil være elektriske. 

Prognosen viser likevel at 1,5 grader-målet ikke nås, og dette skyldes i høy grad at en rekke sektorer vanskelig kan elektrifiseres. Disse sektorene står for en økende del av verdens totale utslipp, og krever nå økt oppmerksomhet for at vi skal klare å løse klimautfordringene. 

Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør i DNV
«Nå haster det å ta fatt på neste bølge karbonkutt, som inkluderer sektorer som tungtransport, shipping, tungindustri og luftfart. Etter hvert som andre utslippskilder blir elektrifiserte, vil utslippet fra disse sektorene utgjøre en stadig større andel av verdens klimautslipp. I disse sektorene kan elektrifisering kun spille en begrenset rolle, og det er her de vanskelige avgjørelsene må tas. Ekstraordinære tiltak må iverksettes», sier Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør i DNV.

Verden trenger rask utvikling av hydrogenteknologi og -kapasitet, og markedet vokser ikke fort nok. Ifølge rapporten skalerer hydrogen virkelig først mot slutten av 2030-tallet, men vil likvel kun utgjøre 5 prosent av energimiksen innen 2050. 

«Vi er nødt til å sette i gang tiltak for å øke bruken av hydrogen på samme måte som vi fikk fart på vindkraft, sol og batteriteknologi. Støtte og insentiver fra det offentlige er nødvendig for å få utviklingen i det tempoet verden trenger. Hydrogen representerer også en unik mulighet for Norge. Vi har allerede mye av det som kreves for å skape en voksende hydrogenindustri; en ledende olje- og gassindustri, grønn kraftproduksjon, godt utbygd infrastruktur, kompetanse og gjennomføringskraft», legger Eriksen til

Årets rapport viser også at manglende energieffektivisering fortsatt er det største hinderet for å nå Paris-avtalen, tross hurtig elektrifisering av verden og at 69 prosent av all kraftproduksjon vil komme fra vind og sol innen 2050. Rapporten viser også at fossile energikilder fortsatt vil utgjøre 50 prosent av den globale energimiksen i 2050. Med halvert oljeetterspørsel og en reduksjon av kullforbruket ned til en tredjedel av dagens nivå, vil mye av den fossile energimiksen bestå av gass. 

«Energy Transition Outlook» presenteres klokken 15 i dag. Presentasjonen samt samtaler med utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og flere internasjonale representanter fra politikk og industri kan følges digitalt. Rapporten er utarbeidet av DNVs norske ekspertteam innen energiomstilling, med støtte fra DNVs eksperter globalt samt fagpersoner fra et bredt utvalg norske virksomheter.

Last ned en kopi av rapporten her

 

Energy Transition Outlook 2021

Last ned bilder og grafer

 

Bilder og grafer er tilgjengelig for nedlastning her