Skip to content

DNV godt posisjonert for videre vekst etter historisk sterkt årsresultat for 2021

Årsrapport

På tross av globale utfordringer knyttet til pandemien har DNV beholdt en sterk posisjon i markedet i 2021. Selskapet har levert et historisk godt resultat og har gjennomført viktige strategiske investeringer og oppkjøp i året som gikk. DNVs fokus på digitalisering av egen virksomhet og egne tjenester de siste fem årene, kombinert med en økt satsing på rådgivning knyttet til avkarbonisering og optimalisering av energisektoren, har bidratt til å redusere pandemiens påkjenning på selskapet.

Høvik, 6. april 2022 – I januar 2021 lanserte DNV en ny strategi for å forberede selskapet og kunder på utfordringer verden står overfor i det kommende tiåret, og da særlig den globale klimakrisen. Den nye strategien innebærer en ytterligere spissing av DNVs fokus på fornybar energi og digitalisering, men også sertifiserings- og verifiseringstjenester. Sistnevnte er særlig relevant i tråd med et økende behov for, og en sterkere forventing om, større transparens knyttet til blant annet produktopphav, produksjonssystemer og verdikjeder. 

«Tidlig i 2021 lanserte vi en ny strategi og gjennomførte betydelig organisatoriske endringer som gjør oss enda bedre rustet til å støtte kundene våre og oppfylle våre strategiske mål. Vi har en strategi som innebærer sterk vekst frem mot 2025 slik at vi kan sikre og befeste vår posisjon som en betrodd kvalitetssikringsaktør», sier Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør for DNV. 


Sterk vekst og strategiske oppkjøp

I 2021 rapporterte DNV inntekter på 21 464 millioner og et driftsresultat på 3 672 millioner kroner, noe som utgjør en økninger fra året før på henholdsvis 2,6 % og 5,3 %. En ny overskuddsmodell for ansatte, kombinert med de sterke resultatene, sørget for et historisk høyt overskudd til de ansatte på i underkant av en milliard kroner – en dobling fra året før. 

DNV gjennomføre seks oppkjøp i 2021. Et av de viktigste var oppkjøpet av Imatis, DNVs første strategiske oppkjøp innen digital helse. Oppkjøpet av MEDCERT, som ble fullført i januar 2022, innebærer videre DNV nå kan utvide sertifiseringstilbudet knyttet til medisinsk utstyr. Selskapet planlegger en rask ekspansjon på dette området og ønsker å legge til rette for økt tillit til medisinsk teknologi, systemer og data, slik at helsevesenet kan jobbe mer effektivt, målrettet og koordinert. 

DNV styrket også cyber security-porteføljen i 2021. Selskapet kjøpte Applied Risk i 2021 og har en strategisk ambisjon om å bidra til å beskytte industriaktører og kritisk infrastruktur mot stadig mer sofistikerte dataangrep.


Økte markedsandelen innen maritim sektor 

DNVs forretningsområde knyttet til shipping og maritim sektor tok en rekordstor markedsandel innenfor klassifisering av nye fartøy, noe som styrker DNVs stilling som verdens ledende klassifikasjonsselskap. DNV vant 30 % av alle nye skipsordrer målt i bruttotonnasje, noe som var høyere enn noe annet klasseselskap i 2021. DNVs forsterkede fokus på digitalisering og avkarbonisering, kombinert med et langsiktig samarbeid med sentrale kunder og fjernarbeid, har bidratt til å sikre kontinuitet i oppdragene. 

DNV har også registrert at antall fartøyer som bestilles med alternative drivstoffsystemer. DNVs portal «Alternative Fuel Insight» viser at fartøy drevet med alternativt drivstoff sto for 17 % av nye ordrer i 2021 (36 % målt i bruttotonnasje), noe som vitner om at alternative drivstoffer nå blir tatt i bruk i stadig større grad.


Økt usikkerhet i energimarkedene 

En effektiv og kostnadsbevisst avkarbonisering og elektrifisering av verdens energisystem er de viktigste fokusområdene for DNVs kunder i energimarkedene, som omfatter aktører både innen vannkraft, fornybar energi, samt olje og gass. Verdens energilandskap er komplekst og i rask endring, noe som også den pågående krigen i Ukraina har vist. Dette fører til usikkerhet, risiko og potensielt høye kostnader for selskaper, investorer og myndigheter. Stilt overfor denne kompleksiteten vender kundene seg til DNV for å kvalitetssikre egen drift, teknologi og investeringsbeslutninger, noe som skaper mange nye muligheter for selskapet i store deler av energimarkedet. 

Remi Eriksen, konsernsjef i DNV

For to år siden lanserte DNV sin nye visjon som innebærer at vi skal være ‘en betrodd stemme i møtet med globale omveltninger’. Resultatene vi har levert i 2021 viser at vi er godt i gang med å realisere denne visjonen.

  • Remi Eriksen,
  • Konsernsjef og administrerende direktør,
  • DNV