Skip to content

DNV GL hjelper petroleumsnæringen med å kutte utslipp

Utslipp av klimagasser per produsert enhet øker, tross innsats over mange år for å effektivisere olje- og gassproduksjonen. DNV GL leder nå et felles bransjeprosjekt på vegne av Norsk olje og gass som skal forsterke fokus på energiledelse og energieffektivisering, erfaringsoverføring og kompetansedeling mellom selskap.

Det er et stadig økende engasjement i olje- og gassnæringen for kostnadseffektive løsninger som også kutter utslipp. 14 operatører tar aktivt del i prosjektet gjennom seminarer og arbeidsmøter hvor de får lært om hverandres utfordringer, muligheter og løsninger. Gjennom prosjektet er det også avdekket at industrien allerede har oppnådd mye. Målet er en videreutvikling og deling av beste praksis for å gjøre industrien enda bedre.

Tirsdag 17. november delte industriaktører og politikere erfaringen så langt, under temaet «Hva gjør oljeindustrien for å kutte utslippene?».

Liv Hovem, direktør for Divisjon Europa og Afrika, DNV GL Olje & Gass, vektla at energieffektivisering ikke er noe nytt tema, men at det er innen energieffektivitet olje- og gassnæringen raskest kan oppnå resultater. Hun fremhevet også at vi har mye å lære av andre industrier:

– I andre industrier, som for eksempel i den maritime sektoren og på raffinerier, har vi sett initiativ som har ført til substansielle økonomiske besparelser og utslippsreduksjoner. Energieffektivisering er ikke en bryter man skrur av og på. Resultatene kommer gjennom kontinuerlig arbeid over tid, sa Hovem.

Energieffektivisering resulterer i kutt i CO2-utslipp, og dermed avgifter, noe som skaper både miljømessige og økonomisk bærekraftige løsninger.

Mange av de identifiserte tiltakene benytter en systemmessig tilnærming for å kjøre anleggene optimalt og uten merinvesteringer. Et eksempel er å kjøre gassturbiner på høyere virkningsgrad, gjennom bedre planlegging av lastene.

– Erfaringen i prosjektet tilsier at det fortsatt er et stort behov for nytenkning. Ved å utfordre måten anleggene opereres på gjennom en risikobasert vurdering, kan vi trygt utfordre dagens praksis, sier Hovem.

Det er fortsatt mange muligheter til å redusere klimagassutslippene innenfor petroleumsindustrien uten store investeringskostnader. Her er noen eksempler:

  • Sammenligne felt av liknende karakteristikk for å identifisere muligheter for effektivisering. Dette kan også gjøres på tvers av industrier. Et eksempel er hentet fra
  • raffinerisektoren. Der bidro implementering av ISO 50001 Energy Management System til en energibesparelse på 3,2 mill. euro per måned (ca. 25 mill. NOK).
  • Datasmarte løsninger som henter ut operasjonelle data, analyserer operasjonsmønstre og identifiserer årsaker til energioptimal drift. Operasjonelle vurderinger, gjennom en styrket energikultur hvor etablert praksis og komfortsoner blir evaluert til fordel for bedre løsninger. Målet er kontinuerlig forbedring over tid som gjør at anleggene stadig drives bedre. Dette inkluderer temaer som bedre utnyttelse av trykk og temperatur i prosessen, energisløsing, tilstandsbasert vedlikehold og overvåkning av last på roterende utstyr.

– Vi kjenner lignende utfordringer fra andre sektorer. DNV GL har hjulpet andre industrier med utslippsreduksjoner og oppnådd gode resultater, som eksemplet fra raffinerisektoren viser, avslutter Hovem.

Last ned bilder her:
https://brandcentral.dnvgl.com/mars/public_sharing.lb?p_colshar_id=14947&p_hash=7169

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Valentin Vandenbussche
Senior Consultant, Environmental Technology Advisory
DNV GL – Oil & Gas
Mobil: +47 907 15 154
E-mail: Valentin.Vandenbussche@dnvgl.com

For media henvendelser eller bilder, vennligst kontakt:
Astrid Janbu
Head of Communication analysis
DNV GL – Oil & Gas
Mobil: +47 478 45 860
E-mail: astrid.janbu@dnvgl.com

Cathrine Torp
VP Communications director
DNV GL Oil & Gas
Mobil: +47 415 60 264
E-mail: Cathrine.torp@dnvgl.com

Om DNV GL
DNV og GL ble slått sammen til DNV GL 12. september 2013. Vi er nå verdens største skip og offshore klassifiseringsselskap, den ledende tekniske rådgiveren til den globale olje- og gassindustrien, og ekspert innen hele energiverdikjeden, inkludert fornybar energi og energieffektivitet. Vi er også ett av verdens tre største sertifiseringsselskaper. Med røtter tilbake til 1864, har vi i dag en global rekkevidde. Vi opererer i mer enn 100 land, hvor våre 16,000 ansatte bidrar til å hjelpe våre kunder å gjøre verden tryggere, smartere og grønnere.

Om DNV GL – Oil & Gas
I olje og gass sektoren, har GL Noble Denton og DNVs Oil & Gas divisjon forent krefter for å sørge for trygg og forbedret ytelse i prosjekter og operasjoner. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innen teknisk tredjepartsverifikasjon, teknisk rådgivning, marine operasjoner, samt risikostyring i forhold til sikkerhet, miljø, prosjekter og drift samt offshore klassifikasjon. Våre 4000 ansatte kombinerer industriekspertise, flerfaglige ferdigheter og innovasjon for å løse komplekse utfordringer for kundene våre. Sammen med våre partnere bidrar vi til å utvikle beste praksis og standarder for bruk i hele verdikjeden.