Skip to content

Det gode og det lønnsomme hand i hand

Grønt kystfartsprogram

Det gode og det lønnsomme kan gå hand i hand. Ved å fokusere på hvordan en kan redusere utslipp fra skipstrafikk, kan ny teknologi og nye løsninger utvikles. I sum kan Norges allerede sterke maritime næringer bli enda sterkere.

Norge viser verden riktig retning. Fra venstre: Remi Eriksen, DNV GL, Johan Hvide, Seatrans, Vidar Helgesen, Klima og Miljøminister, Else-May Botten, Arbeiderpartiet, Sturla Henriksen, Rederiforbundet, Kristin Skogen Lund, NHO.

Det skjer en stille revolusjon i shipping nettopp nå. Et skifte fra tungolje og marin diesel til andre typer drivstoff som skaper mindre utslipp. Norge leder an i denne utviklingen.

Jon Rysst, DNV GLs øverste maritime leder for Norge og Nord Europa utdyper:
- Revolusjon er selvfølgelig et sterkt ord, og det skiftet som nå er påbegynt vil ta tid. Men tingene skjer raskere nå enn noen gang tidligere. Gassdrevne skip er etter hvert blitt vanlig i norske farvann. Elektriske skip var en utopi for få år siden. Nå er det en realitet. Men bare i Norge – foreløpig. Ferga Ampere frakter 100-vis av biler over Sognefjorden hver dag – drevet av el, helt uten miljøskadelige utslipp.

Og lista over hvordan Norge har vært ledende, funnet nye løsninger, utviklet nye teknologi og ført til mer effektiv og sikker shipping kunne vært gjort mye lengre.

Norge har også tatt grep for å fremme bruk av miljøvennlige biler. Ingen andre land har tilsvarende tetthet av elbiler som oss. Men Norge har ingen bilproduksjon, en begrenset produksjon av utstyr og komponenter til bilindustrien og dermed et svært begrenset potensiale for økt sysselsetning og næringsutvikling.

Men Norge er en skipsbyggernasjon, og vi er en av verdens ledende shipping-nasjoner. Vi har et komplett maritimt miljø, bestående av alle aktører som i tillegg samarbeider svært godt. Norskekysten kan med rette betegnes som en inkubator for utvikling av ny teknologi, nye løsninger og nye forbedringer for en mer miljøvennlig skipstrafikk - både her hjemme og for internasjonal shipping.

Et eksempel er at mellom 30 og 40 maritime aktører – blant annet verft, redere, frakteeiere, rådgivere, designere, myndigheter, klasse og forskning – i lang tid allerede har jobbet tett sammen via Grønt Kystfartsprogram.

Samlet til debatt

Sent forrige uke samlet Grønt Kystfartsprogram toppledere fra næringsliv og myndigheter for å diskutere hvilke politiske- og næringsaksjoner som må på plass for at overgangen til mer miljøvennlige drivstoff skal skape eksportrettet næringsutvikling.

- Mulighetene er der. Tungolje og marin diesel må i større grad fases ut for å nå klimamålene som Norge har forpliktet seg til gjennom Paris-avtalen, sier Amund Drønen Ringdal, Næringspolitisk direktør i Rederiforbundet.

- Næringen har selv tatt dette videre. Konkretisert det til egne målsettinger og gjennom Sjøkart for Grønn Kystfart satt egne mål, understreker han.

Målet er: Innen 2030 skal klimagassutslipp fra innenriks skipsfart være bare 60 % av hva de er i dag, og i 2050 skal de være null! Nye, effektive løsninger i hele den maritime verdikjeden må utvikles. Og det vil det – ifølge de optimistiske tonene som preget det nevnte seminaret.

Det er disse målsettingene som skal gjøre norsk shipping til et utstillingsvindu mot verden utenfor, skape norsk eksport av miljøteknologi og grønne transporttjenester. Viljen og mulighetene er der. Det gode og det lønnsomme kan gå hand i hand.

Les mer om innleggene og se video fra topplederdebatten.