Skip to content

Business Assurance - ViewPoint

Drar selskaper nytte av mangfold og inkludering (D&I)?

Hvordan mangfold og inkludering kan drive forretningsvirksomheten

Det er en økende mengde bevis på at organisasjoner med en moden kultur og tilnærming til mangfold og inkludering (D&I) kan oppnå større forretningssuksess.  

I tillegg, når de får et sett med spesifikke ord å velge mellom, har folk en tendens til å velge de mer generelle. Miljø, likhet, sikkerhet, sosial ansvarlighet og bredere bærekraftspørsmål er bare noen få. Selv om alle disse er viktige og til og med avgjørende, er de ikke i seg selv alene en kilde til suksess. Å oppnå fordeler krever selskapets engasjement og evne til å integrere tematilnærmingen i kjernevirksomhetens strategier og prosesser. Mangfold og inkludering, som nå øker på bedriftens agendaer, er intet unntak.  

For selskaper som er trenger å fremme kreativitet, innovasjon og ta gode forretningsbeslutninger, har mangfold og inkludering vist seg å være en fordel. De fleste bedrifter har ennå ikke fått forretningsmessige fordeler av innsatsen. Med dokumentasjon på at fordelene øker, arbeider organisasjoner med å ta konkrete skritt for å integrere mangfold og inkludering i selskapets strategier, operasjoner og kulturer.

I april 2022 produserte World Business Council for Sustainable Development – et organ med 200 av de ledende og mest suksessrike virksomhetene globalt – en rapport med tittelen Diversity, Equity & Inclusion (mangfold, rettferdighet og inkludering) i samarbeid med det globale organisasjonskonsulentfirmaet Korn Ferry.

Rapporten fremhever at mangfold, rettferdighet og inkludering (DE&I) er fordelaktig både for ansatte og bedrifter. I tillegg til å være sentral i bedriftens innsats for å takle ulikhet, inkluderende og rettferdig talent og forretningspraksis, er det også en kilde til konkurransefortrinn. I følge rapporten har bedrifter som omfavner DE&I:  

  • 70 % større sannsynlighet for å lykkes på nye markeder 
  • 75 % større sannsynlighet for å se ideer bli produktisert  
  • 19 % høyere innovasjonsinntekter 
  • Ta bedre beslutninger 87 % av tiden 
  • Bedre til å løse komplekse utfordringer (1)  

Disse funnene er kraftige insentiver for enhver bedrift, og de er ikke isolert ettersom annen forskning viser lignende fordeler. Juliet Bourke sier i boken sin Which two heads are better than one? at organisasjoner med inkluderende kulturer har dobbelt så høy sannsynlighet for å nå eller overgå økonomiske mål, tre ganger så høy sannsynlighet for å ha høy ytelse og åtte ganger større sannsynlighet for å oppnå bedre forretningsresultater. En annen rapport fra konsulentene McKinsey Diversity-wins-how-inclusion-matters i 2020 kommer med lignende konklusjoner. Rapporten er den siste i en serie som begynte i 2015 og dekker funn som kommer fra et datasett som omfatter 15 land og mer enn 1000 store selskaper.

Å omfavne DE&I ser derfor ut til å være en svært fordelaktig strategi for enhver organisasjon fra et forretningsmessig synspunkt. I DNVs ViewPoint-undersøkelse viste funnene at de fleste selskaper befinner seg svært tidlig på sin mangfolds- og inkluderingsreise. De er langt fra å oppnå forretningsfordeler og må identifisere trinn for å forbedre seg. WBCSD og Korn Ferry understreker følgende: "Hver organisasjon har en unik DE&I-reise, formet av virksomhet, prioriteringer, engasjement, ressurser, bransjedynamikk og mer." 

Rapporten deler ned veien til suksess opp i fem områder som vist i følgende diagram med fire trinn langs veien til modenhet. Forfatterne sa at de fleste organisasjoner selvdiagnostiserer seg selv som "fremgang" (nivå 2) og anerkjenner sitt relativt tidlige stadium av DE&I-modenhet. De sa også at for tiden har de fleste søkelys på dimensjonene av DE&I-bevissthet og talentintegrasjon, mens driftsintegrasjon og markedsintegrasjonsdimensjoner oppfattes for tiden som mindre utviklet.  

Når de ser fremover, forutser de datadrevet DE&I-innsats som gir mulighet for måling og overvåking av DE&I-data. De sier også at for å oppnå modenhet, må det være en transformasjonstilnærming som sikrer at ansvar og eierskap til DE&I-kulturen i organisasjonen er delt på alle nivåer fra toppen til bunnen.  Det er også gode argumenter for å ta i bruk en systemisk tilnærming basert på internasjonale mangfolds- og inkluderingsstandarder som ISO 30415. Selskaper som bruker en slik tilnærming for andre emner, som f.eks. miljø, likestilling, sikkerhet, sosial ansvarlighet og bredere bærekraftspørsmål, rapporterer forbedret risikostyring og forretningsfordeler. 

I en verden som er i rask endring er det viktig å løse komplekse problemer. Dette gjelder også for innovasjon. DE&I kan være en måte å åpne opp for ansattes kreativitet og bane veien for ønsket forretningsvekst.

ViewPoint 2022 Q2 Diversity and inclusion - article 3


(1) https://hbr.org/2017/03/teams-solve-problems-faster-when-theyre-more-cognitively-diverse

TILBAKE TIL DETALJERT INNSIKT