Risk Based Certification

Virksomheter møter utfordringer hver dag som en del av forretningslivet. Vår revisjonsmetode kalles Risk Based Certification og benyttes eksklusivt av DNV for sertifisering av ledelsessystem. Risk Based Certification hjelper virksomheten med å nå sine forretningsmål ved å fokusere revisjonen på bedriftens mest kritiske områder.

Next Generation Risk Based Certification by DNV GL

Hvis du vil omdanne konkurransepress til konkurransefortrinn, må du systematisk vedlikeholde og forbedre bedriftens ytelser. Et ledelsessystem kan hjelpe deg med å fokusere, organisere og systematisere rutinene for å styre og forbedre din forretningsvirksomhet.

Sertifisering ved en uavhengig tredjepart kan hjelpe deg med å måle ditt ledelsessystem mot de beste nasjonalt og internasjonalt. Ved å la DNV sertifisere ditt ledelsessystem, viser du at du satser på kvalitet og internasjonal anerkjennelse. Vi mener at sertifiseringsprosessen bør skreddersys hver enkelt bedrifts behov for å gi toppledelsen bedre informasjon om organisasjonens evne til å nå de strategiske målene. Våre revisjoner vil fokusere på områder som dere har identifisert som mest kritiske for virksomheten. 

På bakgrunn av årelang internasjonal erfaring med revisjon av ledelsessystemer har DNV utviklet en metode for å fokusere revisjon bedre mot de deler av ledelsessystemet som er viktigst for å nå organisasjonens mål. Sammen med kundens ledelse identifiserer vi fokusområder innen virksomheten som grunnlag for revisjoner. Vi sikrer dermed en større påvirkning på verdiskapningen i organisasjonen. Risk Based CertificationTM kan anvendes for de fleste, men ikke alle standarder.

Risk Based CertificationTM er basert på

• Identifikasjon av områder som er spesielt viktige for å nå organisasjonens mål

• Hovedvekt på nøkkelprosesser som birdar til måloppnåelse

• Vektlegging av organisasjonens evne til å drive effektivt forbedringsarbeid

• Fokus på forholdet mellom forretningsmålene og eksisterende prosesser i organisasjonen

• Fokus på organisasjonens evne til å oppnå og følge opp egne strategiske mål

• Å gi støtte til ledelsens beslutninger gjennom fakta

• Revisjon utover en ren kontroll av at standardens minimumskrav er oppfylt

• Avrapportering på ytelsen innen fokusområdene

Fokusområder 

Ved å legge vekt på et begrenset antall fokusområder som er kritiske for organisasjonens yteevne og måloppnåelse, sikrer vi en mer effektiv revisjonsprosess og et større bidrag til organisasjonens verdiskapning.

Ledelsen vil normalt foreslå fokusområder basert på en vurdering av hvilke områder som er kritiske for organisasjonen, f eks gjennom risikoanalyse i forhold til organisasjonens evne til å nå fastsatte mål. 

Fokusområdene må ligge innenfor kravene i den aktuelle standard og være dekket av sertifiseringsomfanget. De kan gå på tvers av avdelinger og funksjoner og det må finnes kriterier som fokusområdet skal evalueres opp mot (revisjonsgrunnlag). Dette kan være prosedyrer, strategiplaner, referater osv. Antallet fokusområder bør være begrenset for å sikre fokus på det som virkelig har betydning for organisasjonen.

More information

Building Sustainable Business Performance?

A short guide on sustainability

Next Generation Risk Based Certification

A sustainable management system

ISO 2015 revisions

Partner with us on the transition to the new standards

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss