Skip to content

Inkludering av klimaendringer i ISO-standardene for ledelsessystemer

Den 29. februar publiserte ISO et tillegg til mange av sine eksisterende og nye standarder for ledelsessystemer. Endringen inkluderer en tekst som krever at selskapene tar hensyn til klimarisiko i sin analyse av organisasjonens kontekst og interessentenes behov.

Endringen er en følge av ISOs London-erklæring, der ISO forplikter seg til å bekjempe klimaendringene og bidra til klimaagendaen.

For noen standarder er kanskje ikke klimarisiko det første man tenker på. ISOs intensjon er ikke å tvinge frem en sammenheng, men å sikre at alle organisasjoner inkluderer klimaendringer som en del av kontekstanalysen og tar hensyn til dem i utformingen og implementeringen av ledelsessystemet hvis det anses som relevant.

Å forstå organisasjonens kontekst og de berørte partenes behov og krav er allerede obligatorisk og beskrevet i kapittel 4 i ISO-standardens harmoniserte struktur. Det eneste nye som kreves, er at klimaendringer som tema alltid må vurderes som en del av denne analysen.

Hvilke standarder?
Endringen vil gjelde for alle ISO-standarder for ledelsessystemer av type A, dvs. de som spesifiserer krav og som bedrifter kan sertifiseres etter.  Dette omfatter følgende standarder:  ISO 14001, ISO 15378, ISO 19443, ISO 21001, ISO 22000, ISO 22301, ISO 28000, ISO 29001, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 9001, ISO/IEC 20000 og ISO/IEC 27001.

Den iboende relevansen av klimaendringer vil i stor grad variere for de ulike standardene på grunn av deres ulike virkeområder og tiltenkte formål. Relevansen vil også avhenge av faktorer som organisasjonens beliggenhet og art, f.eks. bransje, type prosesser, produkter og tjenester osv.


Hva er kravet?
Endringen er inkludert i kapittel 4 i den harmoniserte strukturen (vedlegg 2 i Annex SL i ISO/IEC Directives Part 1 Consolidated ISO Supplement):

  • 1 Forståelse av organisasjonen og dens kontekst der følgende setning legges til: "Organisasjonen skal avgjøre om klimaendringer er et relevant tema" og
  • 2 Forståelse av behovene og forventningene til berørte parter der følgende setning legges til: "MERK: Relevante berørte parter kan ha krav knyttet til klimaendringer".

Det nye kravet går i korthet ut på at organisasjoner skal avgjøre om klimaendringer er et relevant tema og om relevante interessenter har krav knyttet til klimaendringer. Hvis det viser seg at klimaendringer er et relevant tema, må det tas hensyn til i utviklingen og implementeringen av ledelsessystemet. Hvis du allerede har et ledelsessystem som er sertifisert i henhold til en ISO-standard, utfører du allerede denne typen kontekstuell analyse.  Den eneste forskjellen er at klimaendringer alltid må være et tema som vurderes i analysen, og hvis det er relevant, må det inngå i ledelsessystemet.

Klimagasser, global oppvarming og klimaendringer har stått på dagsordenen i mer enn 30 år og har engasjert regjeringer, myndigheter, næringsliv, frivillige organisasjoner og samfunnet for øvrig. De negative effektene av utslippene er tydelige, og det er viktig at alle bidrar.
Mange organisasjoner har allerede kartlagt hvordan klimaendringene påvirker virksomheten deres. For de som ennå ikke har gjort det, kan dette være en god anledning til å begynne å vurdere klimarisikoen og utstyre styringssystemet slik at det kan bidra til å takle utfordringene. 

DNV-revisoren vil inkludere disse tilleggene i fremtidige revisjonsaktiviteter ved vurdering av disse delene av styringssystemet.