Grønt Skipsfartsprogram

Norge blir verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart.

IGANGSATTE PILOTER – FØRST I VERDEN

Rederiene etablerer utslippskutt – leverandørene nye eksportmuligheter

Logistikk 2030

Dagens logistikk- og infrastruktur for stykkgods i Norge er utviklet på veitransportens premisser der det meste av gods som transporteres fra Europa passerer Østlandet, uavhengig av sluttdestinasjon. En mer bærekraftig løsning vil være en ny nasjonal logistikk- og terminalstruktur med overgang fra dagens biltransport via Østlandet, til direkte transport til resten av landet via sjøveien. Med direkte sjøtransport Europa-Vestlandet og Europa-Østlandet i begge retninger reduseres kostnadene og klimautslippet betydelig, samtidig som retningsbalansen blir bedre.

Studiens mål er derfor å lage kunnskapsgrunnlag og plan for realisering av en slik bærekraftig logistikk- og terminalstruktur basert på sjøtransport. Ved prosjektets slutt skal kunder teste ny sjøbasert logistikk mellom Norge og Europa. Testen skal realiseres i løpet av 3-4 år etterfulgt av storskala-implementering med betydelig godsoverføring fra vei til sjø i løpet av 5 -10 år.

Piloteier: ASKO

Deltakere: Flowchange, Seatrans, DFDS, Grieg Star, Hydro, Norske Havner, Stavanger Havn, Klima- og miljødepartementet, Oslo kommune/Oslo Havn, Bergen Havn, Flora kommune, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), SINTEF, Menon, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Enova og DNV.

Status: Prosjektet ble igangsatt i mars 2019 og er i ferd med å avslutte arbeidet med å kartlegge godsvolumer og transportmønster mellom Norge og Europa. Det er gjennomført telefonintervju med ca 50 bedrifter og dybdeintervjuer med 20 bedrifter. Resultatene skal benyttes til å vurdere nasjonale kundevolumer som egner seg for sjøbasert direkte distribusjon til Norge fra sentrallager-/konsolideringsterminaler i Europa i kombinasjon med eksportvarer. Prosjektet vil fortsette med kartlegging av dagens transporttilbud og deretter skissere anbefalt sjøbasert logistikkstruktur for 2030.

Logistikk 2030 - DNV GL

Sjøtransport av byggeråstoff og korn

Store volumer av byggeråstoff og korn transporteres sjøveien langs kysten ved bruk av relativt små bulkskip. Denne bulkskipsflåten er preget av høy gjennomsnittsalder, lav grad av flåtefornyelse og med fremdriftssystemer basert på fossilt drivstoff.

HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri vil med denne piloten se om det er mulig å kombinere to vareeieres logistikkbehov mellom Oslofjorden og Vestlandet, slik at de samlede varestrømmene kombinert med langsiktige kontrakter, kan gjøre det mulig å realisere nullutslipps bulkskip.

Piloteier: HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri

Deltakere: ABB, Enchandia, Flowchange, Gasnor, Grieg Star, Hordaland Fylkeskommune, Hyon, Kongsberg Maritime, Kystverket, Kystrederiene, Sjøfartsdirektoratet, SINTEF, Vard, DNV

Status: Piloten ble igangsatt i mars 2019. Analyser av tidligere skipninger har avdekket et betydelig potensiale for samordning og felles utnyttelse av skip. En kravspesifikasjon for logistikkløsningen med nullutslippsskip er under utarbeidelse. Mulige nullutslippsløsninger, egnede kontraktsformer, samt kost-/nytteanalyse er under vurdering.

HC og FK - DNV GL

Flåtefornyelse, neste generasjon kystbulkskip

Småbulk- og stykkgodsflåten som driver innenlands transport langs kysten har en gjennomsnittalder på omkring 30 år. Det er behov for en grønn flåtefornyelse av denne transporten om den skal kunne opprettholdes fremover.

Vard har som mål med denne piloten å etablere et innovativt flåtefornyelsesprogram av lav- og nullutslipss selvlosserfartøy basert på elektrisk drivlinje og automatiserte laste-/losseløsninger tilpasset markedsbehovet frem mot 2040.

Piloteier: Vard

Deltakere: ABB, Enchandia, Flowchange, Gasnor, Grieg Star, Felleskjøpet Agri, HeidelbergCement, Hyon, Kongsberg Maritime, Kystverket, Kystrederiene, Sjøfartsdirektoratet, SINTEF, DNV

Status: Piloten ble igangsatt i april 2019. Skipssegmentet er kartlagt, konseptutvikling er påbegynt, logistikkstrukturen evaluert og veikart for vurdering og vekting av tiltak er etablert. I pågående fase har designutvikling fokus.

Flaatefornyelse figur - DNV GL

Omstillingsbarometer havn

Havnene er sentrale for sjøtransportens konkurransekraft og for godsoverføring fra vei til sjø, både som logistikknutepunkt, tilrettelegger av havne-/næringsarealer og energiknutepunkt. Gjennom synlige og målrettede tiltak kan havnen påvirke utviklingen.

Norske Havner ønsker med denne piloten å fremme godsoverføring fra vei til grønn sjøtransport i norske havner, for gjennom det redusere klimagassutslipp i transportsektoren og trafikkbelastningen på veiene, samt fremme utviklingen av utslippsfrie havner (grønne havner). Det skal utvikles et målesystem (havnebarometer) som i form av en havneindeks dokumenterer havnenes tilrettelegging for godsoverføring og måler effekten i form av økte godsvolumer over kai, samt reduksjon av utslippene i havnene. Videre skal piloten legge til rette for å identifisere og dele beste praksis/erfaringer i norske havner, og identifisere og utvikle tiltak for økt grønn godstransport gjennom havnene.

Piloteier: Norske Havner

Deltakere: Utvalgte medlemshavner, rederier/vareiere, Kystverket, DNV

Status: Piloten ble igangsatt i august 2019.

Havnebarometer - DNV GL

Hydro(gen)ship

Kan et Hydrogen-drevet skip være økonomisk konkurransedyktig? Dersom mulig, vil det potensielt være et paradigmeskifte innen maritim industri som det første null-utslipps bulkskipet i verden.

Hydro Aluminium har regelmessige aluminiumtransport til ARA-området fra sine produksjonssteder i Sognefjorden. Samtidig har Hydros energidivisjon mulighet til å produsere hydrogen i samme område som aluminium lastes ombord. Denne piloten har til hensikt å fastslå om et H2-drevet bulkskip er mulig (inkludert H2-produksjon) og hvor barrierene ligger i forhold til et konvensjonelt fartøy, slik de drives i dag.

Piloteier: Hydro

Deltakere: ABB, Enchandia, Flora Municipality, Flowchange, Gasnor, Hordaland municipality, Hydro Energi, Hyon, Kongsberg Maritime, Norwegian Maritime Directorate, SINTEF, Vard, Wärtsilä, ZEM, DNV

Status: Piloten ble igangsatt i mars 2019. Arbeidsgrupper er etablert for å dekke de forskjellige oppgavene som skal vurderes. Last ned kopien av den endelige rapporten om studien her>>

Hydrogen ship - alternative fuels - DNV GL
Hydro(gen) ship - alternative fuels for shipping - DNV GL

Fleksibelt transportsystem med autonome skip

For å redusere veitrafikk og utslipp, er det nødvendig å legge til rette for kostnadseffektiv, fleksibel lasttransport over korte distanser. I denne piloten utvikles et kommersielt og teknisk gjennomførbart nullutslippskonsept, der autonome, elektrisk drevne skip transporterer gods over fjorden, og i kombinasjon med elektriske lastebiler utgjør et kostnadseffektivt system for transport fra dør til dør. Systemet er også fleksibelt, ved at det legges til rette for transport av ulike typer last: ro/ro, container og bulk.

Piloteier: ASKO 

Deltakere: Kongsberg Maritime, Naval Dynamics, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, ABB, Enova og DNV

Status: Prosjektet utvikler nå konseptet med fokus på skipets framdrifts- og elektriske system, lasthåndtering og analyse av kommersiell og teknisk risiko.

Multimodal transport system with autonomous sea drones

Hydrogeninfrastruktur fra sjøen

Gjennom denne piloten vil man se på hvordan hydrogen kan brukes for å realisere målet om nullutslipp innen skipsfarten. I piloten vil det bli kartlagt hvordan (og hvor) en maritim hydrogeninfrastruktur kan utvikles, basert på skipsfartens faktiske behov. Her er det fokus på norsk kystfart og nærskipsfart i Nordsjøen.

Piloteier: Equinor 

Deltakere: Gasnor, Stavangerregionen Havn IKS, Østensjø Rederi, Hyon, Flora kommune, Norges Rederiforbund, Seatrans, Sjøfartsdirektoratet, DNV 

Status: Piloten ble etablert tidlig i 2018. Så langt er det startet opp case-studier av hvordan tilbudet kan møte etterspørselen etter hydrogen.

Hydrogen to the sea

Environmental Port Index (EPI)

De største norske cruiseskiphavnene har utviklet Environmental Port Index (EPI), en modell for å kvantifisere og rapportere skipenes miljøpåvirkning ved opphold i havn. Ved å belønne de skipene som har lavest miljøpåvirkning, Havnene forventer å kunne tiltrekke seg de skipene som har lavest miljøpåvirkning, ved å belønne disse med økonomiske fordeler. Målet er at dette vil gi incentiver for å investere i grønne teknologiske løsninger, samt øke barrierene for skipene som forurenser mest. Dette vil lede til betydelig reduksjon i utslipp fra skip i havneområder.

Piloten vil bidra til at EPI innføres som en felles standard for skip både i norske og utenlandske havner. I den første fasen fokuseres det på cruiseskip, mens andre skipstyper vil inkluderes etterhvert.

Piloteier: Bergen havn

Deltakere: Oslo havn, Flora havn, Menon, Norske Havner, KS Bedrift, Kystverket, DNV.

Status: Basert på AIS-data (Automatic Identification System) er utslippet fra cruiseskip i norske havner kartlagt. Dette er så langt blitt brukt for å beregne miljøskadekostnad både totalt, for enkelte havner og per anløp. Potensielle årlige kostnadsbesparelser er også estimert, ved å anta et globalt opptak av miljøstandarder i havner.

Environmental Port Index EPI

Grønne finansieringsløsninger

Det grønne skiftet innen kystfarten er avhengig av at innovative miljøteknologier tas i bruk. Forbedret tilgang på kapital og finansiering vil akselerere skiftet. Denne piloten har som formål å utvikle og teste attraktive finanseringsalternativer og -strukturer for nye og fremtidige teknologiske løsninger, med involvering fra både offentlig og privat sektor.

Piloteier:Danske Bank

Deltakere: Swedbank, Kystrederiene, GIEK, Enova, ABB, Hydro, ASKO, Innovasjon Norge, Hyon, ZEM, Norges Rederiforbund, Seatrans, Torghatten, NOx-fondet, DNV 

Status: Piloten er etablert i juni 2018. 

GreenFinance Sunset

Grønne, smarte skip

Den pågående digitaliseringen av systemer ombord gir rederiet nye muligheter for å optimalisere driften av fartøyet. Ved bruk av disse systemene vil det oppnås reduksjon i drivstofforbruk og utslipp. Denne piloten har som mål å etablere en generell metode for sikker og effektiv innsamling av driftsdata ombord og på land.

Piloteier: Østensjø Rederi

Deltakere: Teekay, Equinor, ABB, DNV

Status: Piloten omfatter tre scenarier som beskriver flyten av informasjon mellom fartøy og land, og hvordan informasjonen kan deles med en tredjepart. Per juni 2018 arbeides det med det første scenariet.

Green smart vessel - how it works

Utslippsreduksjon fra fiskebåter

Fiskebåt (Havfiskeflåtens organisasjon) har som mål å redusere klimagassutslippene fra fiskeflåten med minst 40 prosent. I piloten gjennomføres en teknisk kartlegging av mulige lav- og nullutslippsløsninger for fiskefartøy. En utfordring er at flåten består av svært forskjellige fartøy og driftsmønster.

Piloteier: Fiskebåt 

Deltakere: Corvus, Flora kommune, Sjøfartsdirektoratet, ZEM, DNV 

Status: Fiskebåtrederiene har bidratt med operasjonsdata for ulike fartøy. Ladbare hybridløsninger med batteri, LNG og biodrivstoff blir vurdert for de forskjellige skipstypene. Målet er å knytte valgt løsning opp mot et nybyggsprosjekt i løpet av 2020. Som en videreføring av pilotstudien anbefales en studie av barrierer mot og løsninger for et effektivt grønt skifte i fiskerinæringen.

Plug-in hybrid fishing vessels

Fisketransport – laks fra vei til sjø

Oppdrettsnæringen trenger et bærekraftig alternativ til veibasert transport for å redusere utslipp, ulykker og veislitasje. Piloten utvikler et kommersielt og teknisk realiserbart konsept for transport av fersk fisk fra Midt-Norge til Europa.

Piloteier: Kystrederiene

Deltakere: Marine Harvest, Salmar, ABB, Sjøfartsdirektoratet, DNV

Status:Prosjektet har vist at det er realistisk med lønnsom sjøbasert transport fra Midt-Norge til Europa som møter markedsbehovene. Foreløpige resultater viser store samfunnsøkonomiske gevinster. Løsningen er allerede realisert ved bruk av eksisterende skip og linjer i første fase, og deretter med nye, klimavennlige hybridskip.

Sea-based transport system for fresh fish

Biodieselferge

Bærekraftig biodiesel gir lave klimagassutslipp. I Torghattens pilot undersøkes mulighetene for å bygge en ferge drevet utelukkende med biodiesel. Piloten vurderer bærekraftighet, utslipp av NOx samt pris og tilgjengelighet av biodiesel.

Piloteier: Torghatten 

Deltakere: ABB, Corvus, Echandia, Energi Norge, Gasnor, Goodfuels, Sjøfartsdirektoratet, DNV

Status: MF Hornstind ble ferdigstilt i 2017. Leveringssikkerhet og pris gjør imidlertid at biodiesel ikke fremstår som et aktuelt alternativ under resterende kontraktstid i Nordland. Fergen er bygget for også å kunne gå helelektrisk ved fremtidige anbud med krav til null- og lavutslipp.

Biodiesel-powered plug-in hybrid ferry

Hurtiggående passasjerbåt med hydrogendrift

Hydrogen eliminerer utslipp fra skipet og er særlig aktuelt for energikrevende ruter over lengre avstander. Flora kommune har, sammen med lokalt næringsliv, igangsatt et prosjekt for hydrogendrevet hurtigbåt for 100 passasjerer på strekningen Florø- Måløy. Piloten utvikler skipsdesign og analyserer gjennomførbarhet, investerings- og driftskostnader, tilbakebetalingstid og miljøgevinst.

Piloteier: Flora kommune

Deltakere: Maritim Forening Sogn og Fjordane, Kongsberg, ABB, Corvus, Echandia, KS Bedrift, Equinor, Sjøfartsdirektoratet, DNV 

Status: Sogn og Fjordane fylkeskommune har en nøkkelrolle i realiseringen av piloten ved å stille krav om nullutslippsløsning gjennom et innovativt innkjøp (f.eks. i en utviklingskontrakt). Målsetting er å ha piloten i drift fra 2021.

Hydrogen powered passenger boat

Autonomt batteridrevet containerskip

Piloten undersøker hvordan en helt ny skipstype, et batteridrevet ubemannet skip med null-utslipp, kan flytte last fra vei til sjø. Ideen bygger på DNVs autonome konseptskip, ReVolt. Den langsiktige ambisjonen er å etablere et standardisert og autonomt skips- og logistikkonsept for det globale markedet.

Piloteier: Kongsberg 

Deltakere: Stavangerregionen Havn IKS, Seatrans, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, DNV

Status: Kongsberg har gjennom piloten bygget kompetanse som er tatt inn i Yara Birkeland autonomskip, også med helautomatisk lasthåndtering. Gjennomføringen av piloten gjennom Yara Birkeland vil vise at konseptet er realiserbart og bærekraftig. Etter testing i 2018/19, vil en helautonom løsning mellom Herøya-Brevik-Larvik være på plass i 2020.

Autonomous battery-powered container ship Yara Birkeland

Batterihybrid bøyelaster

Piloten utreder hvordan bruk av batteri og utnyttelse av avdamp fra oljelasten kan forbedre en bøyelasters operasjoner, redusere drivstoffkostnader og samtidig gi vesentlig lavere utslipp av klima- og miljøgasser.

Piloteier: Teekay

Deltakere: Equinor, Kongsberg, ABB, Gasnor/Shell, Sjøfartsdirektoratet, Maritime Battery Forum, DNV

Status:Teekay har to bøyelastere under bygging med opsjon på ytterligere to. Ferdigstillelse i 2019 og 2020.

Battery hybrid shuttle tanker

Hybrid havbruksbåt

Bruk av LNG i kombinasjon med batterier kan gjøre båter som betjener oppdrettsnæringen mer energieffektive og redusere utslipp betydelig. Piloten undersøker hvilket hybrid fremdriftssystem som fungerer best for å redusere utslipp og driftskostnader, samt sørge for sikker operasjon ved merdene.

Piloteier: ABB, Kystrederiene

Deltakere: Egil Ulvan Rederi, ZEM, Kongsberg, GMC, DNV

Status: Egil Ulvan Rederi er i ferd med å bygge verdens første plug-in hybrid lasteskip som også betjener oppdrettsnæringen. Dette er et meget avansert og miljøinnovativt nybygg som baserer seg på Godsfergen-piloten og Havbruks-piloten under Grønt Skipsfartsprogram. Ferdigstillelse i 2020.

Hybrid aquaculture vessel

Grønn havn

Ved å analysere eget energiforbruk og tilby flytende naturgass og strømforsyning til skip ved kai kan havner bli grønne energi- og logistikk-knutepunkter. Piloten utforsker elektrisk drevne havnekjøretøy og kraner, smart effektivitetsøkende elektronisk styring av gods og transport, samt bruk av plug-in ladestasjoner for landstrøm, batteridrevne skip og hybridskip.

Piloteier: Stavangerregionen Havn IKS

Deltakere: GMC, ABB, Kystrederiene, ZEM, Equinor, Kongsberg, Kystverket, DNV 

Status: Risavika har oppnådd store reduksjoner i utslipp og kostnader ved å gjøre klima og miljø til en sentral del av sin forretningsstrategi. Havnen har blitt et utstillingsvindu for andre havner og man jobber videre med forbedringer. Risavika er i dag blant verdens største bunkringshavner for LNG-drevne skip.

Green port