For vareeiere

GSP Servicekontor for flåtefornyelse skal hjelpe vareeiere med å redusere sine utslipp fra transport med 50 % innen 2030. Samtidig skal tjenesten bidra til å utløse etterspørsel etter grønne sjøtransportløsninger som grunnlag for flåtefornyelse

GSP Service for vareeiere:

Et økende antall transportkunder er i ferd med å sette mål og forme strategier for utslippsfri transport. Offentlige foretak ønsker å legge høyere vekt på miljø ved innkjøp. Innen flere sektorer, eksempelvis bygg og anlegg, er potensialet stort for konkurransedyktig grønn sjøtransport. Imidlertid viser erfaringer at motivasjon, vilje og kompetanse ofte mangler. Dersom markedet skal råde alene vil den grønne maritime omstillingen ta lang tid, noe vi ikke har dersom vi skal nå våre nasjonale mål om utslippsreduksjoner.

Fem års arbeid med studier og piloter i GSP har vist at det aller viktigste for å få til et effektivt grønt skifte er å få markedene for bruk av grønne teknologier til å fungere raskt. Erfaringen tilsier at tiden frem til grønn flåtefornyelse kan reduseres betydelig ved å involvere lasteiere i studier der man analyserer og vurderer kostnadseffektive og bærekraftige logistikkløsninger.

Målet for GSP Service for vareeiere er å bygge tidlige markeder for grønn sjøtransport som medfører bestilling av nye grønne lasteskip eller ombygging og forbedring av eksisterende. Følgende tjenester skal tilbys deltagende vareeiere:

  1. Identifisere potensialet for grønn sjøtransport

    Kartlegge, evaluere og prioritere laster som er aktuell for grønn sjøtransport. Identifisere synergimuligheter mellom lasteiere. Identifisere operasjonelle faktorer og teknologier som leder til økt effektivitet, redusert energiforbruk og reduserte miljøutslipp. Kartlegge og evaluere aktuelle transportleverandører og løsninger for grønn sjøtransport.

  2. Bistand med å utvikle strategi/handlingsplan for å halvere transportutslippet innen 2030
  3. Etablere grønne transportkontrakter

    Definere prosjektet, vurdere løsninger og sette realistiske krav for en forespørsel. Finne og evaluere offentlige støtteordninger for prosjektet. Bistand med å lage forespørsel om grønn sjøtransport. Bistand med anbudskrav og evaluering av løsninger i anbudsfasen. Beskrive prosjektet for etablering og markedsføring av god praksis. Vurdering av lønnsomhet.

Prisen på tjenesten skal ligge på et nivå som gjør servicekontoret attraktivt for vareeiere – mellom gratis og lavkost avhengig av interessen for tjenestene. For å få fart på programmet vil tjenestene garanteres gratis til de tre første vareeierne. Det er ikke meningen at Servicekontoret skal levere tjenester som er i konkurranse med veletablerte tjenester som leveres i markedet i dag fra f.eks. skipsdesignere, klasseselskap eller konsulenter. Hensikten med tjenesteleveransene er å fylle et rom der det i dag ikke eksisterer etablerte attraktive tjenester. Formålet er fremfor alt å få fart på et grønt flåtefornyingsprogram der det blir positive klima-, miljø- og næringseffekter for alle spillerne i verdikjeden.

Videre er det viktig at servicekontoret ikke har konkurransevridende effekt. Spesielt i forbindelse med anbudskonkurranser er det viktig med transparens, for å sørge for at alle tilbydene rederier sitter med den samme informasjonen om hva Servicekontoret kan bidra med. Servicekontoret skal tilby kompetanseheving på like vilkår.

Kontakt for vareeiere

Hans Kristian Haram

Managing Partner, Flowchange

Send email

Tilbake til Flåtefornyelse

For rederier

GSP Servicekontor for flåtefornyelse skal bistå rederier i forbindelse med konkrete, grønne byggeprosjekter

Finansering

GSP Servicekontor for flåtefornyelse skal bidra til å etablere finansiering av grønne og kosteffektive transportløsninger