For rederier

GSP Servicekontor for flåtefornyelse skal bistå rederier i forbindelse med konkrete, grønne byggeprosjekter. Tjenesten skal være et praktisk tiltak som skal bidra til å realisere intensjonsavtalen om fornyelse av lasteskip mellom næringen og regjeringen

GSP Service for rederier:

Dagens lasteskipsflåte som betjener kysten og nærskipsfarten er karakterisert ved høy snittalder, gammel teknologi og dermed store utslipp av klima- og helsefarlige miljøgasser. Det er et stort behov for grønn flåtefornyelse. Rederiene mangler ofte den finansielle styrken, tekniske kompetansen og kapasiteten som kreves for å gjennomføre flåtefornyelse – spesielt ettersom det er snakk om ukjent, ny og grønn teknologi. Dette er bakgrunnen for GSP Servicekontor – et operasjonelt initiativ som skal bidra til å realisere og akselerere grønn fornyelse av lasteskipsflåten.

Formålet med servicekontorets tjenester er å hjelpe rederier med å vurdere, spesifisere og finansiere kostnadseffektive nybygg basert på «need to have» og lavest mulig byggekostnad, men som likevel oppnår maksimal klima- og miljøgassreduksjon.

Servicekontoret tilbyr tjenester til rederier fra tidligfasevurderinger til kontrakt med verft er signert. Tjenestene er strukturert i to pakker:

Pakke 1 – screeninganalyse. Servicekontoret vil bidra med:

  • Enkel investeringsanalyse av rederiets potensielle nybygg.
  • Evaluere om prosjektet kan løftes finansielt.
  • Undersøke støtteordninger; både private og offentlige finansieringsmuligheter
  • Sammenfatning av beslutningsunderlag, kriterier og anbefalinger for videreføring

Pakke 2 – investeringsanalyse og designstøtte. Servicekontoret vil bidra med:

  • Utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner/prosjekteringstøtte
  • Innhenting av priser i forbindelse med nybygg (f.eks ulike fremdriftssystemer)
  • Bistå i å søke både private og offentlige støtteordninger
  • Detaljert investeringsanalyse - støtte til teknisk/økonomisk analyse
  • Utarbeidelse av tilbud på utlyste grønne transportkontrakter
  • Sammenfatning av beslutningsunderlag, kriterier og anbefalinger for videreføring

Prisen på tjenesten skal ligge på et nivå som gjør servicekontoret attraktivt for rederier – mellom gratis og lavkost avhengig av interessen for tjenestene. For å få fart på programmet vil pakke 1 garanteres gratis til de fem første rederiene, og for pakke 2 til de to første rederiene. Det er ikke meningen at Servicekontoret skal levere tjenester som er i konkurranse med veletablerte tjenester som leveres i markedet i dag fra f.eks. skipsdesignere, klasseselskap eller konsulenter. Formålet med tjenesteleveransene er å fylle et rom der det i dag ikke eksisterer etablerte attraktive tjenester. Formålet er fremfor alt å få fart på et grønt flåtefornyingsprogram der det blir positive klima-, miljø- og næringseffekter for alle spillerne i verdikjeden.

Videre er det viktig at servicekontoret ikke har konkurransevridende effekt. Spesielt i forbindelse med anbudskonkurranser er det viktig med transparens, for å sørge for at alle tilbydene rederier sitter med den samme informasjonen om hva Servicekontoret kan bidra med. Servicekontoret skal tilby kompetanseheving på like vilkår.

Kontakt for rederier

Leonhardsen, Jon Hovem
Jon Hovem Leonhardsen

Consultant in Maritime Environmental Technology

Send email

Tilbake til Flåtefornyelse

For vareeiere

GSP Servicekontor for flåtefornyelse skal hjelpe vareeiere med å redusere sine utslipp fra transport med 50 % innen 2030

Finansering

GSP Servicekontor for flåtefornyelse skal bidra til å etablere finansiering av grønne og kosteffektive transportløsninger