Energy Transition Norway 2020

Snowcapped mountains in Lofoten, Norway

Lurer du på hvor langt på vei Norge har kommet i det grønne skiftet? DNV har analysert dette i Energy Transition Norway 2020, en rapport laget på bestilling for Norsk Industri.

Kontakt oss

Sverre Alvik

Sverre Alvik

Director of the Energy Transition programme

Mats Rinaldo

Mats Rinaldo

Principal Researcher

Rapporten tar for seg Norges energiomstilling, sett i sammenheng med omstillingen i Europa og resten av verden. Analysen tar utgangspunkt i DNVs Energy Transition Outlook (ETO), som viser energiomstillingen globalt frem mot 2050. 

Analysen viser DNV sitt syn på den mest sannsynlige utviklingen av Norges energiomstilling, -produksjon og -forbruk. Formålet er å gi Norsk Industri, norske politikere, beslutningstakere og alle andre som er interessert i å forstå Norges energi-system, et godt overblikk av omstillingen i Norge de neste 30 årene, samt en beskrivelse av endringene, utfordringene og mulighetene som Norge står overfor. 

Rapporten har fire hovedkonklusjoner som vi beskriver her. For mer detaljert innsikt, kan rapporten og underliggende data lastes ned gratis. 

 1. Norge har ambisiøse klimamål – men er ikke på vei til å nå dem
  Et strømforbruk dominert av ren vannkraft gjør at Norges energibruk allerede i dag har lav karbon-intensitet. Derfor er det utfordrende å nå de økte nasjonale forpliktelsene til Parisavtalen som regjeringen fremla i februar 2020. Norges forpliktelser innebærer en reduksjon i drivhusgassutslippene på minst 50%, opp mot 55%, innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Rapporten viser at vi ligger an til å nå en utslippsreduksjon på kun 23% innen 2030.   
   
 2. Norges energisystem vil forbli unikt sammenlignet med andre lands
  Energisystemet i Norge skiller seg fra det i de fleste andre land på flere måter. Norge har rikelig med naturlige energiressurser og en relativt liten befolkning, stor energieksport og en elektrisitetssektor som allerede er blant verdens mest avkarboniserte. Rapporten viser at gassproduksjonen i Norge vil forbli på dagens nivå fram til rundt 2040, for deretter å gradvis avta. 

 3. Norge er vel posisjonert for teknologilederskap i det grønne skiftet
  Det grønne skiftet åpner for mange nye markeder der norske industri- og energiaktører har unike muligheter til å ta ledende roller. Norge har betydelig erfaring og en ledende rolle innen LNG-, batteri- og hydrogenframdrift for innenlandstrafikk. Det å utvide denne lederrollen til forskning, utvikling og pilotering av lav- og nullutslippsdrivstoff og tilhørende infrastruktur for internasjonal shipping er en lovende mulighet. Norge er også godt posisjonert for en ledende rolle innen flytende havvind. Med sin olje og gasserfaring har Norge kompetanse innen undervanns-teknologi, forankring, flytere og mye annet av det som trengs for å utvikle og skalere flytende havvind. I tillegg kan avkarbonisering av naturgass komme til å bli et svært viktig for å sikre et marked for norsk gass tilhørende industri. 

 4. Politisk besluttsomhet er avgjørende for å møte målene og for å utnytte mulighetene
  Teknologiske framskritt gjør det mulig å avkarbonisere energiproduksjon og forbruk. COVID-19 har brakt med seg personlige adferdsendringer, men disse vil ha begrensede langtidseffekter dersom de ikke følges opp av støtteordninger eller krav. Det er ikke tilstrekkelig med teknologiframskritt, grønne investeringer og pandemirelaterte adferdsendringer for å nå Norges klimamål. Målrettet politikk og effektiv implementering er avgjørende for å nå klimamålene. Denne verktøykassen inkluderer offentlige investeringer i forskning, utvikling og finansiering av fullskalaprosjekter for å fremskynde teknologiutvikling og implementering. 

Kontakt oss

Sverre Alvik

Sverre Alvik

Director of the Energy Transition programme

Mats Rinaldo

Mats Rinaldo

Principal Researcher

Energy Transition Norway 2020

Last ned rapporten

Rapporten er på engelsk

Utforsk underliggende data