NEK 405-4

Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr – Krav til foretak

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr – Krav til foretak

Visit DNV GL at the GFSI event of the year in Kuala Lumpur

Kontakt oss

Ønsker du å søke om sertifisering?

Kontakt os her

Ønsker du å søke om sertifisering?

Kontakt oss her

1.   Bakgrunn for sertifiseringsordningen

For å kunne gjennomføre kontrolltjenester iht. NEK 405-serien må kontrollforetaket gjennomføre en sertifiseringsprosess av foretakets mest sentrale prosesser og systemer tilknyttet tjenesteleveransen. Denne prosessen har som formål å dokumentere at kontrollforetaket kan vise at de har systemer, prosesser, rutiner og kompetanse til å levere kontrolltjenester iht. NEK 405-serien.


Dokumentasjonen skal være tilstrekkelig for at DNV GL på en uhildet måte skal kunne bekrefte et samsvar mellom kravene i NEK 405-4 og kontrollforetakets sentrale prosesser og systemer. Dersom revisjonsansvarlig hos DNV GL beslutter at kontrollforetakets dokumentasjon ikke er tilstrekkelig eller fraværende, vil ytterligere dokumentasjonskrav bli påkrevet.

 

2.   Omfang og hensikt

Kontrollforetak som tilfredsstiller alle krav til sertifisering iht. NEK 405-4 skal tildeles et sertifikat.

 

3.   Normative referanser

Denne tjenestebeskrivelsen omfatter også bestemmelser fra andre publikasjoner, som daterte eller udaterte referanser. Disse normative referansene kan være nevnt på aktuelle steder i denne tjenestebeskrivelsen og de er listet opp nedenfor. Dersom daterte referanser blir endret eller revidert, vil endringen eller revisjonen ikke gjelde for denne tjenestebeskrivelsen. De vil bli gjeldende bare gjennom utgivelse av et endringsblad eller en revidert utgave av tjenestebeskrivelsen. For udaterte referanser, gjelder den siste utgaven av den refererte publikasjonen

·         NS-EN ISO/IEC 17024:2012, Samsvarsvurdering. Generelle krav til organer for sertifisering av personell

·         NS-EN 45011:1998, Generelle krav til organer som har systemer for produktsertifisering (ISO/IEC Guide 65)

·         FSE - Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

·         FKE - Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk

·         HMS lovgivningen – IK forskriften

·         Eltilsynsloven

 

4.   Krav for å bli sertifisert

 For å sertifisere foretaket etter NEK 405-4 skal foretaket ha en overordnet faglig ansvarlig som oppfyller kravene i NEK 405-1/405-2/405-3 avhengig av for hvilken ordning foretaket søker sertifisering. Alle punktene listet under punkt 6. skal kunne dokumenteres tilfredsstillende.

 

5.   Adgang til sertifisering og søknad

Ved å søke om sertifisering, aksepterer søkende foretak betingelsene i sertifiseringsordningen for Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr – Krav til foretak. Foretak som tilbyr elkontroll forplikter seg til å rette seg etter sertifiseringsorganets styrende dokumenter og informasjon.

Søknad om sertifisering sendes DNV GL.

6.   Sertifiseringsprosess

For å sertifisere foretaket etter NEK 405-4 skal foretaket bekrefte og/eller dokumentere 13 punkter iht. kravpunktene i normen. Punktene er listet her:

 

4.3     Ansettelsesforhold – faglig ansvarlig

4.3.1   Kompetanse – faglig ansvarlig

4.3.4   Bruk av sertifisert personell

5        Uavhengighet, upartiskhet og integritet

6.1     Organisasjonsbeskrivelse

6.2     HMS

6.3     Avvikshåndtering

6.4     Kompetanse og opplæring

6.5     Rutiner for utførelse

7        Bruk og vedlikehold av måle- og sikkerhetsutstyr

8        Underleverandører

9        Arkivering

10      Ansvarsforsikring


7.   Revisjon ved dokumentgjennomgang

Revisjonen blir foretatt av revisjonsleder i DNV GL på bakgrunn av innsendt elektronisk dokumentasjon. Der det er mangelfull dokumentasjon vil supplerende dokumentasjon etterspørres og det søkende foretaket vil ha mulighet til å komplettere sin dokumentasjon underveis i prosessen. Revisjonsleder oversender en sluttrapport for endelig verifikasjon til “technical reviewer” som forestår den endelige beslutningen om sertifisering.

 

8.   Klagerett

Søkeren (foretaket som sertifiseres) har rett til å klage. En eventuell klage skal behandles i henhold til DNV GLs interne prosedyrer for klagebehandling spesifisert i ONO–2-5 – Quality Manual for Personnel Certification-i1

 

9.   Gyldighetsperiode

Sertifikatet for Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr – Foretak, blir utstedt for en periode på fem (5) år. Gyldighetsperioden kan først begynne når alle krav til sertifisering er tilfredsstilt.

 

10.     Krav under sertifikatets gyldighetsperiode

Sertifiseringsorganet kan trekke tilbake et sertifikat dersom:

a)    sertifikatet er utstedt på feil grunnlag

b)    kravene ikke opprettholdes i samsvar med NEK 405-4

c)    det sertifiserte foretaket ikke leverer årlig rapport til sertifiseringsorganet innen fristen

d)    det sertifiserte foretaket ikke oppfyller kravene i årlig rapport

e)    sertifikatet brukes utenfor sertifiseringsomfanget

f)    sertifiseringsorganet finner bevis for annen uetisk fremferd som ikke er forenlig med

          prosedyrene for sertifisering

g)    sertifiseringsmerket er misbrukt

h)    den årlige avgiften og/eller andre avgifter ikke er betalt innen tidsfristen

 

11.      Overvåkning av sertifikatinnehaveren under sertifikatets gyldighetstid

Det sertifiserte foretaket skal ved hvert årsskifte oversende rapport til sertifiseringsorganet hvor følgende opplysninger dokumenteres:

a)    navn på faglig ansvarlig

b)    Eventuelle endringer i navn, adresse, telefon, forretningssted mv.

c)    Navn på sertifiserte personer samt oversikt over hva personene er sertifisert for

d)    oppdatert kompetansematrise/oversikt for alle sertifiserte personer iht. NEK 405-serien

e)    aktivitetsoversikt for sertifisert personell (for hvert område den enkelte er sertifisert for). Foretaket skal oversende aktivitetsoversikt for all personell som har vært aktiv i rapporteringsperioden

 

Rapportene skal være levert inn til tjenesteansvarlig i DNV GL innen hvert årsskifte. Første rapport skal leveres innen første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli inneværende år. Det kan bli foretatt stikkprøver ved at sertifiseringsorganet ber om å få tilsendt en eller flere rapporter fra listen over oppdrag.

Sertifiseringsorganet skal sende en påminnelse til sertifikatinnehaver om fristen for innsending av årsrapport.

 

12.      Overgangsordninger

Foretak som har sertifikat iht. tilsvarende eksisterende sertifiseringsordninger, kan etter nærmere vurdering av sertifiseringsorganet få utstedt sertifikat i samsvar med kravene til resertifisering.

Merk. Dersom foretaket er sertifisert av DNV GL i henhold til ISO 9001 vil denne sertifiseringen tilfredsstille flere av kravpunktene i NEK 405-4 og føre til en enklere dokumentasjonsprosess. For mer informasjon om dette, ta kontakt med DNV GL.

 

13.      Krav til fornyelse av sertifikat

Før utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode kan sertifiseringen fornyes av sertifiseringsorganet

for en ny periode på fem - 5 år. Resertifisering skal foregå iht. de samme krav og omfang som ved førstegangssertifisering, og må skje innen gjeldende sertifikats utløpsdato. Det er det sertifiserte foretakets ansvar å søke sertifisering i rimelig tid før sertifikatets utløpsdato slik at resertifisering kan gjennomføres før sertifikatets utløpsdato.

Sertifiseringsorganet skal varsle det sertifiserte foretaket om behov for resertifisering senest 6 måneder før sertifikatets utløpsdato slik at det sertifiserte foretaket kan søke resertifisering i god tid.

14.    Ansvar

DNV GL som sertifiseringsorgan er ikke ansvarlig dersom en tredjepart helt eller delvis underkjenner et DNV GL sertifikat, og som unnlater å plassere bestillinger basert på dette forhold. DNV GL frasies også ethvert ansvar ved skadeerstatningskrav fra tredjepart mot kunde i tilfeller hvor tredjeparts forventninger til kvalitet ikke er oppfylt.

 

15.    sertifiserings- og årsavgift

Foretaket er forpliktet til å betale DNV GL for avtalt tjeneste i henhold til de til enhver tid gjeldende takster. Foretaket er videre forpliktet til å betale for gjennomføringen av sertifiseringsprosessen selv om det ikke resulterer i utstedelse av sertifikat.

 

DNV GL forbeholder seg retten til prisendring. Informasjon om de til enhver tid gjeldende avgifter ligger på hjemmesiden under www.dnvba.no/foretakssertifisering. DNV GL kan kreve forhåndsbetaling. Innbetalte avgifter betales ikke tilbake.

 

16. Publikasjoner

DNV GL fører register over sertifiserte foretak. Opplysninger fra dette registeret om hva den enkeltes sertifikat omfatter, blir publisert på hjemmesiden under www.dnvba.no/foretakssertifisering.

17. Tap av sertifikat

Ved tap av DNV GL sertifikat skal dette umiddelbart meldes til DNV GL. Nytt sertifikat vil utstedes mot en administrativ avgift.

 

18. Oppsigelse av sertifikat

Oppsigelse av et sertifikat skal gjøres senest tre måneder innen utsendelse av årlig avgift som skjer i mai hvert år i sertifikatperioden. I praksis betyr dette innen utgangen av januar. Hvis oppsigelse ikke mottas innen denne fristen vil årlig avgift for det inneværende året belastes foretaket.

Ved oppsigelse av sertifikatet skal det originale sertifikatet returneres til DNV GL.

 

19.Sertifiseringskomité

En sertifiseringskomité skal oppnevnes av DNV GL i henhold til kravene i NS-EN ISO/IEC 17024:2003, Samsvarsvurdering. Generelle krav til organer for sertifisering av personell

 

 


 

 

Kontakt oss

Ønsker du å søke om sertifisering?

Kontakt os her

Ønsker du å søke om sertifisering?

Kontakt oss her