ANSP

DNV har erfaring fra en rekke prosjekter mot Air Navigation Service Providers (ANSP). I Norge har vi gjennomført et bredt spekter av prosjekter for Avinor, og sammen med våre kolleger i UK, Tyskland og Benelux er vi en anerkjent partner for EUROCONTROL og europeiske ANSPs.

Tjenestebeskrivelse

  • Uavhengige vurderinger av sikkerhetsmessige konsekvenser av organisasjonsendringer
  • Risikoanalyser av operative endringer i tråd med kravene i ESARR 4
  • Organisatorisk analyse- og utviklingsarbeid
  • Kartlegging og utvikling av sikkerhetskultur

Prosjekter

Avinor – arbeidsbelastning
DNV har i flere ulike prosjekter vurdert på hvilken måte endringer i bemanning, trafikktype, trafikkvolum samt infrastruktur kan påvirke arbeidsbelastningen for flygeledere, samt hvilke mulige konsekvenser endringene kan få for sikkerhet og punktlighet.

Avinor – Corporate Risk Management framework
Design, utvikling og implementering av en E-læringsmodul til Avinors programvare for risikostyring, samt en overordnet kartlegging av utøvelsen av risikostyring i Avinor. Hovedmålet var å skape aksept og forståelse for rapportering og risikostyring i organisasjonen og understreke dette som del av rammeverket for Avinors ”corporate governance”.

Avinor – plassering av nytt tårn, Kristiansand lufthavn, Kjevik
I forbindelse med valg av lokalisering av nytt kontrolltårn ved Kristiansand Lufthavn, Kjevik, ønsket Avinor bistand fra DNV i form av en risikovurdering av de aktuelle alternative plasseringer. Fokus for analysen var flysikkerhet og operasjonelle forhold på lufthavnen. Oppdraget ledet frem til et beslutningsunderlag for valg av lokalisering og således ikke omfatte arbeidsmiljø, ergonomi, etc. internt i tårnet.

Avinor – Bemanningskriterier ACCs
DNV bistod Avinor i å komme frem til en allment akseptert og enhetlig metodikk for bemanning av norske ACC basert på bruk av Executive og Planning Controllers (EC / PC

Avinor, Take-Off 05
I forbindelse med Avinors kostnadskuttprogram “Take-off 05”, gjennomførte DNV sikkerhets- og HMS vurderinger av de planlagte tiltakene. Vurderingen inkluderte blant annet:

  • Ny sektorisering og ATC organisering
  • Ny ledelsesstruktur, arbeidsorganisering og bemanning av lufthavner og TWR
  • Ny organisering av FNT drift
  • Ny overordnet styringsmodell for Avinor
  • Nytt IKT driftskonsept

Prosjektet var basert på en rekke ulike metoder, inkludert oppgaveanalyser, utstrakt bruk av intervjubaserte kvalitative analyser, fascilitering av workshops til fare- og tiltaksidentifisering. Konsekvensvurderingen ble utført i parallell med Take-off-05 designprosjektet, og leverte risikoidentifisering, risikovurderinger og forslag til tiltak for risikoreduksjon.

EUROCONTROL, NOSS Feasibility Study
I samarbeid med EUROCONTROL, gjennomførte DNV en forstudie for å vurdere mulighetene for å utvikle ny metodologi for sikkerhetsstyring i ATM, basert på metoder utviklet for det flyoperative miljø. Studiet involverte intervjuer og samtaler med stakeholders i en rekke europeiske land, og planlegging og gjennomføring av workshops i Brüssel.

>>